Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Projekty
Streszczenie

Badania percepcji wizualnych sygnałów ostrzegawczych generowanych metodą rzeczywistości wzbogaconej celem ich optymalizacji

Kierownik projektu: dr inż. Marek Dźwiarek

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było zbadanie percepcji sygnałów AR przez człowieka pod kątem rozpoznania możliwości zastosowania tej techniki do generowania sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniach na stanowiskach pracy przy maszynach.Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano podstawowe wymagania dotyczące sygnałów ostrzegawczych AR oraz dokonano doboru 6 systemów generujących sygnały ostrzegawcze: - AR1 - opracowany w Politechnice Warszawskiej we współpracy z CIOP-PIB system wykorzystujący powszechnie stosowane okulary ochronne, na ktorych jest generowany sygnał w postaci czerwonej plamki,- AR2 - okulary jak AR1, ale z sygnałem migającym z częstotliwością 4Hz,- AR3 - najbardziej rozpowszechniony, dostępny na rynku system okularów AR typu LITEYE-500, a jako sygnał ostrzegawczy zastosowano alfanumeryczny symbol STOP,- AR4 - okulary jak AR1, ale z sygnałem w postaci żółtej kropki,- AR5 - okulary jak AR1, ale z sygnałem migającym z częstotliwością 8 Hz,- AR6 - okulary jak AR1, ale z sygnałem w postaci czerwonego trójkąta.Przeprowadzono analizę stosowanych na świecie metod badania percepcji sygnałów ostrzegawczych i sformułowano hipotezy badawcze, które stanowiły podstawę do opracowania metody prowadzenia badań percepcji sygnałów ostrzegawczych.Sformułowano zalecenia odnośnie do stosowania technik AR do generowania sygnałów ostrzegawczych dla operatorów maszyn. Stwierdzono, że systemy rzeczywistości wzbogaconej powinny być stosowane przede wszystkim jako uzupełnienie tradycyjnych systemów ostrzegawczych. Urzadzenia AR moga być z powodzeniem stosowane do ostrzegania przed takim nadchodzącym zdarzeniem stwarzającym zagrożenie, jak rozruch maszyny lub nadmierna prędkość.

Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007