Pracownia Promieniowania Optycznego - Projekty
Streszczenie

Aktualizacja wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na promieniowanie laserowe do wymagań UE.

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wolska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania przeprowadzono analizę potencjalnych zagrożeń związanych z oddziaływaniem promieniowania laserowego na tkanki biologiczne, przedstawiono dane statystyczne dotyczące wypadków spowodowanych promieniowaniem laserowym, najczęstsze przyczyny oraz skutki wypadków, a także najbardziej zagrożone grupy zawodowe. Następnie porównano kryteria i wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji zawarte w dyrektywie 2006/25/WE oraz rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie NDS i NDN w środowisku pracy. Na podstawie przeprowadzonych analiz porównawczych opracowano dokumentację dla Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN z projektem wartości MDE na promieniowanie laserowe zgodnie z przyjętymi w załączniku 2 do dyrektywy 2006/25/WE granicznymi wartościamiekspozycji na to promieniowanie. W dalszym etapie zadania dokonano zmian w dokumentacji w sprawie zmiany wartości MDE dla promieniowania laserowego wynikających z ustaleń na 61. Posiedzeniu Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz uczestniczono w pracach nad tworzeniem zapisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne i zapisów zmian w załączniku 2 części D "Promieniowanie optyczne" rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wdrażających do prawa polskiego dyrektywę 2006/25/WE.Jednostka: Pracownia Promieniowania Optycznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010