Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

"Określenie wpływu parametrów procesu frezowania drewna na zagrożenie odrzutem materiału obrabianego"

Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Odrzut przedmiotu (lub materiału obrabianego) jest, obok bezpośredniego kontaktu części ciała operatora z pracującym narzędziem skrawającym, najczęstszą przyczyną wypadków ciężkich i śmiertelnych przy obsłudze frezarek do drewna
Sposobem zmniejszenia ryzyka odrzutu może być między innymi stosowanie odpowiednich narzędzi i dobór parametrów technologicznych przy których odrzut występuje rzadziej lub jego energia jest mniejsza
Głównym zamierzeniem tego zadania było określenie zakresów lub wartości wybranych parametrów frezowania, przy których zagrożenie jest najmniejsze, w celu opracowania wytycznych doboru tych parametrów
Z tych względów zaplanowano przeprowadzenie badań wpływu prędkości i głębokości frezowania, przy uwzględnieniu stępienia krawędzi tnących narzędzia na odrzut. W tym celu opracowano metodykę i szczegółowy plan badania odrzutu wraz z wytypowaniem narzędzi do przeprowadzania prób - dwóch jednakowych głowic frezowych czteronożowych, o nożach prostych, średnicy skrawania 125 mm i szerokości skrawania 50 mm, produkcji krajowej. Głowice zostały odpowiednio przygotowane, dokładnie ustawione, a jedna z nich stępiona w sposób naturalny
Przeprowadzono ponad 250 prób frezowania, na zbudowanym w CIOP stanowisku badawczym, przy różnych prędkościach i głębokościach frezowania, z użyciem głowicy ostrej i stępionej. Podczas prób mierzony był czas pokonywania odcinka pomiarowego przez odrzucany w trakcie frezowania przedmiot
Następnie opracowano i przeanalizowano uzyskane wyniki badań pod względem wpływu wymienionych wyżej parametrów frezowania na odrzut oraz przeprowadzono analizę niepewności uzyskanych wyników. Stwierdzono, że ryzyko związane z odrzutem maleje ze wzrostem prędkości skrawania, niezależnie od stanu krawędzi tnących narzędzia. Stwierdzono również, że liczba odrzutów przy frezowaniu ostrym narzędziem rośnie wraz ze wzrostem głębokości frezowania, natomiast przy frezowaniu narzędziem tępym takiego wpływu nie zaobserwowano. Stwierdzono także, że średnia prędkość odrzutu jest mniejsza w przypadku stosowania głowicy stępionej, niezależnie od jej prędkości skrawania
Wyniki badań pogłębiły dotychczasową wiedzę zarówno na temat samego odrzutu, jak i wpływu prędkości i głębokości frezowania na to zjawisko, umożliwiając określenie wytycznych doboru zakresów tych parametrów, przy których zagrożenie jest najmniejsze, a także tych, których należy unikać ze względu na podwyższony poziom ryzyka związanego ze zjawiskiem odrzutu.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.02.1999 – 30.11.2000