Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie programów i materiałów edukacyjnych wspomagających minimalizację ryzyka wypadkowego w wybranych niebezpiecznych procesach pracy.

Kierownik projektu: dr inż. Stanisław Kowalewski

Streszczenie projektu:

Opracowano podstawy metodyczne i materiał edukacyjny odnoszący się do trzech rodzajów transportu wewnętrznego (recznego wózkami jezdniowymi i przenośnikami mechanicznymi). Zaprojektowano cztery moduły edukacyjne - trzy dla wymienionych rodzajów transportu wewnetrznego oraz jeden - będący rozdziałem pierwszym podręcznika - poświęcony podstawowym problemom bezpieczeństwa obsługi maszyn, ze szczególnym potraktowaniem bezpieczeństwa obsługi urzadzeń transportu wewnętrznego.

 

Informacje uzupełniające

Podstawowym celem zadania jest zminimalizowanie strat wynikających z wydarzeń wypadkowych w wybranych, najbardziej niebezpiecznych procesach pracy.
W 1. etapie pracy przeprowadzono analizę procesów pracy i wybrano te, dla których opracowanie materiałów edukacyjnych jest najbardziej konieczne i pilne. Stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy opracować programy i materiały edukacyjne na rzecz szkolenia ludzi kształtujących bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnętrznym, gdzie najbardziej niebezpiecznymi procesami pracy są: transport ręczny, prace przy przenośnikach, obsługa wózków transportowych.
W ramach realizacji 2. etapu zadania zebrano i opracowano zasady oraz środki ograniczania ryzyka dla ww. procesów i środków pracy. Aby skutecznie zarządzać bezpieczeń-stwem pracy, należy stosować różne środki, kompleksowo obejmujące realne środowisko pracy. Są one związane z obiektami technicznymi, otaczającym środowiskiem, ludźmi i organizacją układającą stosunki pomiędzy nimi. Dlatego określono wymagania dotyczące środków ograniczania ryzyka wypadkowego, pokrywające cały obszar warunków i środowi-ska pracy związanego z transportem wewnątrzzakładowym. Są to środki:
- techniczne, oparte na triadzie bezpieczeństwa, którą w zhierarchizowany sposób tworzą: zapewnienie bezpieczeństwa przez konstrukcję, bezpieczeństwo przez zastosowanie środków bezpieczeństwa oraz zasady informowania i ostrzegania
- proceduralne, związane z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem  
- zachowaniowe, dotyczące szeroko pojętej kultury pracy związanej z człowiekiem (wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności, kondycji zdrowotnej itd.).
Przy formułowaniu wymagań oparto się na ogólnej, europejskiej zasadzie kształtowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy, polegającej na tym, że wszyscy, którzy uczestniczą w procesie pracy, tworzą bezpieczeństwo i za nie odpowiadają. We Wspólnocie Europejskiej koncepcja ta jest zawarta w dyrektywie ramowej 89/391/EWG oraz w dyrektywach UE dotyczących budowy maszyn nowych 98/37/WE i użytkowania  maszyn i innych urządzeń technicznych 89/655/EWG (łącznie z dyrektywami 95/63/WE i 2003/45/WE) oraz transportu ręcznego 90/269/EWG. W pracy dokonano przeglądu i analizy norm i przepisów oraz wybrano i zestawiono te, które będą użyteczne przy opracowywaniu programów     i materiałów edukacyjnych, dotyczących transportu wewnątrzzakładowego.
Rezultaty prac wykonanych w 2. etapie zadania zostaną wykorzystane do opracowania planowanych materiałów edukacyjnych (3. etap zadania), przeznaczonych do szkolenia osób kształtujących warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w transporcie wewnętrznym. Będą to materiały opracowane zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Centrum Edukacyjne CIOP-PIB, zawierające materiał źródłowy, poradniki dla wykładowcy i słuchacza oraz wspierające materiały multimedialne.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004