Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie materiałów informacyjnych w zakresie dobrych praktyk w celu ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w rolnictwie

Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Pomimo systematycznych działań edukacyjnych podejmowanych przez różne instytucje, wypadkowość na polskiej wsi jest nadal bardzo duża (w 2006 roku do KRUS zgłoszono 32564 wydarzenia wypadkowe). Wskazane są więc dalsze działania uświadamiające rolnikom zagrożenia i promujące dobre praktyki bhp w gospodarstwach rolnych
Celem zadania było opracowanie materiałów informacyjnych w zakresie dobrych praktyk w celu ograniczenia ryzyka zawodowego w rolnictwie
W ramach zadania przeanalizowano aktualną sytuację w polskim rolnictwie z uwzględnieniem przepisów i norm prawnych oraz dokonano przeglądu zidentyfikowanych materiałów informacyjnych nt. dobrych praktyk, wydanych w postaci drukowanej i na dyskietkach CD oraz DVD, a także dostępnych w internecie pod względem możliwości ich zadaptowania dla potrzeb realizowanych projektów materiałów informacyjnych. Na tej podstawie opracowano koncepcję materiałów informacyjnych, w której określono ich rodzaj oraz sprecyzowano kryteria, jakim powinny odpowiadać informacje nt. dobrych praktyk BHP
Z myślą o opracowaniu i przyszłej dystrybucji materiałów informacyjnych, nawiązano współpracę z Biurem Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa KRUS W wyniku tej współpracy opracowano projekty ośmiu broszur zawierających wybrane informacje na temat dobrych praktyk BHP:
w chowie bydła;
- w chowie i hodowli trzody chlewnej;
- w chowie i hodowli koni;
- w chowie i hodowli drobiu;
- przy uprawie i nawożeniu gleby;
- przy siewie, uprawach i zbiorze zbóż;
- przy sadzeniu, uprawie i zbiorze roślin okopowych;
- przy pielęgnacji i ochronie roślin
Projekty broszur informacyjnych zawierają dobre praktyki uwzględniające stosowane przy pracach materiały, wyposażenie, sprzęt i środki ochrony indywidualnej, a w przypadku broszur dotyczących dobrych praktyk bhp w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich, również potrzeby i zwyczaje tych zwierząt, ich cykl rozrodczy oraz sposób odbierania i reagowania na bodźce. W projektach broszur zamieszczono także odpowiednie dane wypadkowe z opisem charakterystycznych zdarzeń wypadkowych oraz podano główne zalecenia i przykłady możliwych działań profilaktycznych
Przygotowano także projekty dwóch poradników dotyczących:
- dobrych praktyk bhp w zakresie upraw w rolnictwie; oraz
- dobrych praktyk bhp w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich,
a także projekty dwóch list do kontroli stanu bhp:
- przy uprawach rolnych; oraz
- przy obsłudze zwierząt gospodarskich
Ilustrowane rysunkami oraz licznymi fotografiami przedstawiającymi dobre praktyki w rolnictwie, projekty materiałów informacyjnych przygotowano do wydania w wersji drukowanej i przekazano w celu udostępnienia na stronie internetowej CIOP-PIB
Wyniki zadania:
- zaprezentowano na panelu ekspertów pn. Bezpieczeństwo zasobów gospodarstwa wiejskiego"" odbywającym się 25 kwietnia 2007 roku w Krakowie, w ramach Dorocznego Ogólnopolskiego Seminarium dla Kierowników Działów Rozwoju Obszarów Wiejskich pt ""Bezpieczeństwo życia i pracy na obszarach wiejskich;
- przedstawiono w artykule pt. Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich"" przekazanym do redakcji miesięcznika "Bezpieczeństwo pracy".Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007