Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych społecznie

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było opracowanie wytycznych, które umożliwiają przedsiębiorstwom integrację zasad odpowiedzialności społecznej z praktykami w zakresie zarządzania bezpieczeństwemi higieną pracy. Przeprowadzono analizę wybranych dokumentów zawierających wytyczne w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu pod katem ich integracji z systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełniającymi wymagania polskiej normy PN-N-18001:2004. Na podstawie analizy źródeł literaturowych i informacji dostępnych w Internecie, przeprowadzono badania dobrych praktyk w wybranych przedsiębiorstwach stosujących zasady odpowiedzialności społecznej biznesu w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dokonano oceny wszystkich 25 dobrych praktyk z zakresu nodpowiedzialności społecznej biznesu w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono sumaryczne wyniki oceny dobrych praktyk pod kątem ich innowacyjności, korzyści, jakie przynoszą pracodawcom i pracownikom oraz możliwości zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010