Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie zasad diagnozowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie informacji uzyskiwanych w wyniku analiz wypadków przy pracy.

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Pietrzak

Streszczenie projektu:

Opracowano model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dla małych i średnich przediębiorstw. Obejmuje on podstawowe elementy zarządzania bhp z uwzględnieniem wymagań przepisów prawa i norm serii PN-N18000. Opracowano także projekt wytycznych do wdrażania systemu zarządzania bhp w tych przedsiębiorstwach oraz propozycję zasad diagnozowania systemu zarządzania bhp.Opracowano informator wraz z załącznikami, w którym podano wymagania dla każdego z elementów systemu wraz z opisami i odpowiedziami na pytanie, dlaczego wdrożenie danego elementu jest konieczne i jakie działania trzeba podjąć by wdrożyć go w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2003 – 31.12.2004