Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Prawna  - O Pracowni

    Profil działalności pracowni:

 

 
 
Podstawowym celem prac podejmowanych w Pracowni Prawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających dostosowanie polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do postanowień dyrektyw Wspólnoty Europejskiej.

     Wynikiem tych prac są propozycje metod wdrażania postanowień dyrektyw do prawa polskiego oraz projekty przepisów zharmonizowanych z postanowieniami dyrektyw.  
     Analiza nowych rozwiązań prawnych prowadzi również do ustalenia kierunków prac naukowo  badawczych, niezbędnych dla zapewnienia realizacji wprowadzanych wymagań w praktyce zakładów pracy.
     W pracowni opracowywane są również ekspertyzy i opinie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Galwas-Grzeszkiewicz M.: Raportowanie społeczne – charakterystyka wybranych wskaźników według wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 3(582), s. 12-15
 • Galwas-Grzeszkiewicz M.: Warunki pracy w Polsce i Europie – przegląd wyników badań europejskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 8-11
 • Krzyśków B.: Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ze względu na warunki pracy – w Polsce i innych państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 3(546), s. 23-25
 • Krzyśków B.: Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych przy produkcji wyrobów z drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 8-12
 • Krzyśków B.: Odpowiedzialność za wypadki na budowie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2, s. 8-12
 • Krzyśków B.: Problemy z interpretacją terminów „prace szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne”, i innych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 23-25
 • Rzepecki J.: Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 16-19
 • Krzyśków B. : Podstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 4-6
 • Rzepecki J.: Cost and benefits of implementing an occupational safety and health management system (OSH MS) in enterprises in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 2, s. 181-193
 • Rzepecki J. : Społeczne koszty wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 20-23
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 27-31
 • Krzyśków B. : Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 11 (470) , s. 20-23
 • Krzyśków B. : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 20-23
 • Rzepecki J. : Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462) , s. 8-11
 • Rzepecki J. : Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9 (468) , s. 22-25
 • Rzepecki J. : Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (465) , s. 10-13
 • Krzyśków B. : Wymagania dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12 (459) , s. 10-12
 • Krzyśków B. : Wdrażanie dyrektywy 2006/25/WE dotyczącej ryzyka powodowanego przez sztuczne promieniowanie optyczne (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 22-25
 • Krzyśków B. : Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 17-19
 • Krzyśków B., Milewska U. : Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 9-11
 • Rzepecki J. : Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 6 (453) , s. 12-15
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 22-25
 • Krzyśków B. : Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1 (436) , s. 2-4
 • Krzyśków B. : Prawna ochrona pracy. Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 1 (424) , s. 2-5
 • Krzyśków B., Konarska M. : Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6 (429) , s. 4-6
 • Rzepecki J. : Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12 (435) , s. 2-5
 • Pawłowska Z., Pęciłło, M.: Koszty i korzyści wdrażania dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w opinii polskich przedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 10, s. 20-22
 • Pęciłło, M: Appliacation of process management tools to improve organization performance in occupational safety and health, Quality of Work and Products in Enterprises of the Future (red. Strasser, H. i inni), Stuttgard: Ergonomia Verlag, 553-556, 2003., 2003
 • Pęciłło, M.: Oddziaływanie zasobów ludzkich w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na wartość przedsiębiorstwa. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. VALUE 2003, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, 2003, s. 33-43
 • Pęciłło, M.: Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003
 • Rzepecki J.: Cost-Benefit Analysis of Occupational Safety and Health Management in the Enterprises, Quality of Work and Products in Enterprises of the Future. Ergonomia Verlag, Stutgart 2003., 2003
 • Rzepecki J.: Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe., Poradnik BHP. Praktyka, Prawo, Narzędzia, 2003, 1
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Das neue System der Unfallversicherung in Polen, Die BG, 2003, 9
 • Rzepecki J., Serafińska A.: Nowy system ubezpieczenia wypadkowego w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 12
 • Pęciłło M., Podgórski D.: Zastosowanie podejścia procesowego do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2002, s. 177-184
 • Rzepecki J.: Bhp w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2, s. 20-23
 • Rzepecki J.: Economic aspects of occupational safety and ergonomics (w) Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.Poznań University of Technology, Institute of Management Engineering, Poznań, 2002
 • Rzepecki J.: Rola i zadania ubezpieczenia wypadkowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2002, 1
 • Rzepecki J.: Program komputerowy wspomagający analizę kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10
 • Brown H. S., Angel D., Broszkiewicz R., Krzyśków B.: Occupational Safety and Health System in Poland in the 1990: a Regulatory System Adapting to Societal Transformation, Policy Sciences, 2001, 34
 • Krzyśków B.: Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Krzyśków B., Pawłowska Z. [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1 Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawłowska Z., Pęciłło M.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - badanie stopnia wdrożenia a ocena skuteczności, Zarządzanie Jakością - TQM, 2001, s. ss.258-268
 • Pawłowska Z., Pęciłło M.: Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy., KIE,Warszawa 2002, 2001
 • Pawłowska Z., Pęciłło M., Dudka G.: Badanie wpływu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wskaźniki wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. ss. 20-21
 • Pawłowska Z., Rzepecki J.: Zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie. Aspekty ekonomiczne, Inspektor Pracy, 2001, 4
 • Pęciłło M., Podgórski D., Dudka G.:: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy., III Krajowa Konferencja nt. Zarządzanie bezpieczeństwem higieną pracy w przedsiębiorstwie, Kielce, 1-2 października 2001 r, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Modelowanie i analiza ekonomiczna procesów w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności (Safety and Reliability International Conference) KONBIN 2001), Brak, Szczyrk, 2001
 • Podgórski D., Pęciłło M., Dudka G.: Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Metody badań niezawodności i bezpieczeństwa., Seria Monograficzna Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2001, 377/2001, s. t.3
 • Rzepecki J.: Koszty wypadków przy pracy., (W: Koszty wypadków przy pracy.), C.H. Beck, Warszawa, 2001
 • Rzepecki J.: Model składki na ubezpieczenie wypadkowe, Infor � Serwis bhp, 2001, 6 i 7
 • Rzepecki J .: Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech, Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie, 2001, 9

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu realizowanego w programie wieloletnim opracowuje Zestawienie „Najlepsi w bezpieczeństwie”[1]. Jego celem jest zidentyfikowanie firm o wysokich standardach w obszarze bhp, z których można czerpać przykład i współpracować z nimi w tym zakresie. Podstawą ustalenia tego pilotażowego Zestawienia (50 firm) będzie opracowany w Instytucie tzw. wskaźnik zintegrowany w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, który może później być przez firmy wykorzystywany do monitorowania stanu bhp w firmie. Opracowany wskaźnik jest połączeniem wybranych wskaźników wiodących jakościowych[2] i ilościowych oraz wynikowych (kategoria ryzyka, absencja chorobowa oraz awarie i anomalia).

Firmy, które chcą aplikować do Zestawienia powinny wypełnić aplikację pozwalającą wygenerować zintegrowany wskaźnik bezpieczeństwa. Prosimy o przesłanie tego wskaźnika wraz z raportem wygenerowanym z aplikacji, który automatycznie zapisze się w folderze dokumenty/pzbhp, na maila najlepsiwbezpieczenstwie@ciop.pl (wyłącznie do wykorzystania do celów niniejszego projektu).

 

 

Przesłanie aplikacji do pilotażowego Zestawienia jest bezpłatne!

Nabór trwa do 15 grudnia 2021 r.[1]Zestawienie realizowane w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy (zadanie pt. „Rozwój i koordynowanie działalności struktur sieciowych przedsiębiorstw na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce”).Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

[2] Wybór jakościowych wskaźników wiodących oparto na listach kontrolnych opracowanych na podstawie wymagań normy 45001:2018 dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Ocena potencjału rozwiązań organizacyjnych w zakresie zastosowania zasad resilience engineering w przedsiębiorstwach o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Kierownik projektu - dr Małgorzata Pęciłło-Pacek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie narzędzia wspomagającego pracodawców w ustaleniu zgodności działania z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach produkcji mebli i wyrobów z drewna
Kierownik projektu - dr Barbara Krzyśków
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zastosowanie koncepcji adaptacyjności (resilience) w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy
Kierownik projektu - dr Małgorzata Pęciłło-Pacek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj