Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie zasad i wytycznych dotyczących stosowania środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań opracowano kryteria w zakresie prowadzenia oceny zgodności stosowania środków ochrony indywidualnej z wymaganiami zawartmi w dyrektywie 89/656/EWG oraz opracowano materiały informacyjne w postaci list kontrolnych, broszur oraz materiałów szkoleniowych i serwisu internetowego. Przeprowadzono weryfikację opracowanych kryteriów oraz narzędzi wspierających dobór i stosowanie tych środków: list kontrolnych dla wybranych stanowisk pracy; przewodników prezentujacych zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej dla wybranych branż wraz z materiałami szkoleniowymi w postaci prezentacji multimedialnychW ramach zadania opracowano również prognozę dotyczącą dostosowania warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach do wymagań UE na podstawie regionu łódzkiego. Prognoza ta została wykorzystana jako jeden z elementów do opracowania - w ramach programu LORIS - strategii rozwoju regionu łódzkiego.

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.12.2003 – 30.11.2004