Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metodyki badań dla potrzeb szacowania dopuszczalnego okresu użytkowania uprzęży chroniących przed upadkiem z wysokości

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

W ramach zadania przeprowadzono badania parametrów ochronnych uprzęży chroniących przed upadkiem z wysokości, które użytkowano na różnych stanowiskach pracy przez okres od kilku do kilkunastu lat. Ustalono najczęstsze przyczyny ich dyskwalifikacji. Ustalono też, że długość okresu użytkowania szelek miała istotny wpływ na utratę parametrów ochronnych. Wykazano, że nieużywane uprzęże, wyprodukowane kilkanaście lat temu i przechowywane w warunkach zalecanych przez producenta, nie straciły w tym okresie swoich parametrów ochronnych. Określono czynniki występujące w środowisku pracy, które powodują utratę parametrów ochronnych uprzęży. W związku z tym opracowano metodę przyspieszonego starzenia elementów włókienniczych uprzęży, opartą na naświetlaniu za pomocą urządzenia z lampą XBO-450W/4.Opracowano także metodę badawczą pozwalającą na szacowanie dopuszczalnego maksymalnego okresu użytkowania, opartą na badaniu odporności na obciążenie statyczne próbek taśm i kompletnych uprzęży.

 

Informacje uzupełniające

Uprzęże takie jak np. szelki bezpieczeństwa, pasy do nadawania pozycji w podparciu, szelki biodrowe są jednym z podstawowych składników indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości. W zależności od rodzaju uprzęży pełnią one różne odpowiedzialne funkcje w systemach ochronnych np. powstrzymują spadanie człowieka w awaryjnej sytuacji, łagodzą skutki powstrzymywania spadania przez rozłożenie działających sił dynamicznych na odpowiednie części ciała użytkownika, nadają odpowiednią pozycję podczas powstrzymywania spadania oraz w czasie oczekiwania na pomoc. Ze względu na obniżanie poziomu parametrów ochronnych w cza-sie eksploatacji sprzętu, np. na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych, konieczne jest przewidywanie okresu użytkowania uprzęży. Problem przygotowania odpowiedniej metody badawczej pozwalającej na szacowanie dopuszczalnego okresu użytkowania uprzęży chroniących przed upadkiem z wysokości był głównym celem podjętego zadania
W ramach zadania przeprowadzono badania parametrów ochronnych uprzęży chroniących przed upadkiem z wysokości, które użytkowano na różnych stanowiskach pracy przez okres od kilku do kilkunastu lat. Dzięki nim ustalono, że najczęstszymi przyczynami dyskwalifikacji były: uszkodzenia szwów łączących odcinki taśm włókienniczych, przecięcie taśm włókienniczych przez klamry zaczepowe lub regulacyjno-spinające i zerwanie klamer regulacyjno-spinających. Ustalono, że długość okresu użytkowania szelek miała istotny wpływ na utratę parametrów ochronnych
Badania wykazały również, że nieużywane uprzęże, wyprodukowane kilkanaście lat temu i przechowywane w warunkach zalecanych przez producenta nie straciły w tym okresie swoich parametrów ochronnych
Na podstawie analizy literatury oraz własnych badań laboratoryjnych określono czynniki wy-stępujące w środowisku pracy, które powodują utratę parametrów ochronnych uprzęży. Spośród takich czynników jak: promieniowanie słoneczne, zmienne temperatury oraz wilgoć, uszkodzenia mechaniczne typu przecięcie i przetarcie, zanieczyszczenia pyłowe najbardziej istotnym i nie przypadkowym czynnikiem w procesie degradacji uprzęży wykonanych z taśm włókienniczych jest promieniowanie słoneczne
W konsekwencji tego opracowano metodę przyspieszonego starzenia elementów włókienniczych uprzęży opierającą się na naświetlaniu za pomocą urządzenia z lampą XBO-450W/4. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono przelicznik między czasem naświetlania za pomocą urządzenia i czasem użytkowania uprzęży. Przykład obniżenia wytrzymałości taśm włókienniczych pod wpływem naświetlania przedstawiono na rys.1
Wykorzystując wyniki badań uprzęży fabrycznie nowych i wycofanych z użytkowania opracowano metodę badawczą pozwalającą na szacowanie dopuszczalnego maksymalnego okresu użytkowania opierającą się na badaniu odporności na obciążenie statyczne próbek taśm i kompletnych uprzęży, których najsłabsze węzły konstrukcyjne poddano przyspieszonemu starzeniu wywołanemu naświetlaniem za pomocą lampy ksenonowej typ XBO-450W/4
W celu sprawdzenia metody przeprowadzono badania taśm włókienniczych oraz sześciu najbardziej popularnych typów szelek bezpieczeństwa produkowanych w Polsce. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność opracowanej koncepcji metody badawczej, a także dostarczyły informacji wskazujących na najsłabsze węzły przebadanego sprzętu, które decydują o utracie jego parametrów ochronnych
Przygotowana metoda badań jest przeznaczona głównie do określania okresu użytkowania nowych uprzęży to znaczy takich, w których: zastosowano taśmy włókiennicze, nici do szycia i elementy z tworzyw sztucznych o nieznanych własnościach charakteryzujących przebieg starzenia lub wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne zmieniające rozkład sił podczas powstrzymywania spadania z wysokości


Rys. 1. Wyniki badań wytrzymałościowych taśm włókienniczych stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości poddanych naświetlaniu za pomocą urządzenia z lampą XBO-450W/4.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007