Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Metody badań i kryteria oceny środków ochrony układu oddechowego stosowanych w zagrożeniach cząstkami radioaktywnymi

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie metodyki badań elementów filtrujących aerozole promieniotwórcze oraz kryteriów oceny i zasad doboru sprzętu filtrującego chroniącego przed zagrożeniami cząstkami zawierającymi substancje radioaktywne. W ramach realizacji zadania: - przeanalizowano i scharakteryzowano zagrożenia aerozolami promieniotwórczymi o stałej fazie rozproszenia na stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń radonowych,- omówiono skutki zdrowotne, jakie mogą powodować aerozole promieniotwórcze i narażenie na oddziaływanie promieniowania jonizującego,- przedstawiono sposoby wnikania do organizmu aerozoli promieniotwórczych na przykładzie radonu,- opracowano założenia do metodyki badań penetracji aerozoli promieniotwórczych,- skonstruowano stanowisko pomiarowe,- przeprowadzono badania penetracji aerozoli promieniotwórczych,- zweryfikowano przyjęte założenia,- opracowano metodykę badań penetracji materiałów filtracyjnych wobec aerozoli promieniotwórczych. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z opracowaną metodyką umożliwiły zdefiniowanie kryteriów oceny filtrujących elementów sprzętu ochrony układu oddechowego, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniem aerozolami promieniotwórczymi.

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007