Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - O Pracowni

   Główne kierunki działalności Pracowni Ochron Oczu i Twarzy:

 
 • prowadzenie prac naukowo badawczych związanych z opracowywaniem metod i stanowisk do badań sprzętu ochrony oczu i twarzy,
 • ustalanie wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych sprzętu ochrony oczu i twarzy stanowiących podstawę oceny tych wyrobów pod względem bezpieczeństwa,
 • opracowywanie programów komputerowych wspomagających dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie nowych wzorów środków ochrony indywidualnej, o wysokich parametrach użytkowych, spełniających wymagania Polskich Norm zharmonizowanych z normami europejskimi oraz doskonalenie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych tych ochron,
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla potrzeb działalności edukacyjnej CIOP,
 • prowadzenie konsultacji dla użytkowników, pracodawców, producentów i dystrybutorów oraz inspektorów bhp z zakresu ochron oczu i twarzy,
 • wykonywanie ekspertyz dla zakładów pracy dotyczących doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy do poszczególnych stanowisk pracy,
 • badania laboratoryjne sprzętu ochrony oczu i twarzy dla potrzeb certyfikacji.
 • Badani wypadków przy pracy z udziałem środków ochrony indywidualnej dla potrzeb profilaktyki

Kierownik Pracowni
dr inż Grzegorz Owczarek
tel. (+48 042) 6480239,
fax: (+48 042) 6480241,
e-mail: growc@ciop.lodz.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Ochron Oczu i Twarzy
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Owczarek (42) 648-02-39 growc[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   techn. Krzysztof Płachta - krpla[at]ciop.lodz.pl
   dr inż. Adam Pościk - adpos[at]ciop.lodz.pl
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Oferta

Podstawowy zakres działalności Pracowni Ochron Oczu i Twarzy CIOP umożliwia prowadzenie pełnych badań parametrów optycznych (patrz tabela 1) i nieoptycznych (patrz tabela 2) wszystkich ochron oczu i twarzy. Badania te prowadzone są na unikatowych stanowiskach badawczych (akredytowanych przez PCBC) i umożliwiają ocenę parametrów ochronnych środków ochrony oczu i twarzy dla potrzeb certyfikacji.
Pracownia zajmuje się również prowadzeniem prac z zakresu doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
Wykonywane są także ekspertyzy oraz konsultacje dla potrzeb przemysłu z zakresu stosowania ochron oczu i twarzy.

Wyposażenie Pracowni umożliwia ponadto badania:

 • współczynników przepuszczania, odbicia oraz absorpcji wszystkich materiałów optycznych, przy wykorzystaniu analizy spektrofotometrycznej
  (Badania prowadzone są przy wykorzystaniu spektrofotometru typu CARY 5E, firmy Varian, wyposażonego w zestaw unikatowych przystawek: m.in. kulę całkującą, zestaw Peltiera, przystawkę do badania współczynników odbicia pod różnymi kątami od 20° do 70°);
 • temperatury na powierzchni materiałów metodą termograficzną w zakresie temperatur od -10°C do 450°C, z dokładnością do 0,1°C
  (Pomiary przeprowadzane są przy zastosowaniu termokamery typu THERMAL CAM 290 firmy Inframetric).

Tabela 1. Badane parametry optyczne służące do oceny ochron oczu i twarzy (znak „+” oznacza, że dla danej ochrony należy badać wymieniony parametr)

Rodzaje ochron oczu i twarzy

Badany parametr Wymagania normy okulary gogle osłony twarzy siatkowe gogle, okulary i osłony twarzy
Moc optyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Moc sferyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Moc astygmatyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Moc pryzmatyczna PN-EN 166

+

+

+

 
Różnica mocy pryzmatycznych PN-EN 166

+

+

+

 
Współczynnik przepuszczania światła PN-EN 166

+

+

+

+

Zmienność współczynnika przepuszczania światła PN-EN 166

+

+

 

+

Rozproszenie światła PN-EN 166

+

+

+

 
Widmowy współczynnik przepuszczania nadfioletu PN-EN 169
PN-EN 170

+

+

+

 
Średni widmowy współczynnik przepuszczania podczerwieni PN-EN 169
PN-EN 171

+

+

+

 
Widmowe współczynniki przepuszczania PN-EN 207
PN-EN 208

+2)

+2)

   
Pole widzenia PN-EN 166

+

+

 

+

Jakość materiału optycznego i jego powierzchni PN-EN 166

+

+

+

 

Rodzaje ochron oczu i twarzy c. d.

Badany parametr Wymagania normy przyłbice i tarcze spawalnicze szybki ochronne filtry optyczne
Moc optyczna PN-EN 166  

+

+

Moc sferyczna PN-EN 166  

+

+

Moc astygmatyczna PN-EN 166  

+

+

Moc pryzmatyczna PN-EN 166  

+

+

Różnica mocy pryzmatycznych PN-EN 166  

+

+1)

Współczynnik przepuszczania światła PN-EN 166  

+

+

Zmienność współczynnika przepuszczania światła PN-EN 166  

+

+

Rozproszenie światła PN-EN 166  

+

+

Widmowy współczynnik przepuszczania nadfioletu PN-EN 169
PN-EN 170
   

+

Średni widmowy współczynnik przepuszczania podczerwieni PN-EN 169
PN-EN 171
   

+

Widmowe współczynniki przepuszczania PrPN-EN 207
PrPN-EN 208
   

+1)

Pole widzenia PN-EN 166

+

   
Jakość materiału optycznego i jego powierzchni PN-EN 166  

+

+

1) Wymaganie dotyczy niektórych filtrów optycznych
2) Wymaganie dotyczy filtrów chroniących przed promieniowaniem laserowym

Tabela 2 Badane parametry nieoptyczne służące do oceny ochron oczu i twarzy (znak „+” oznacza, że dla danej ochrony należy badać wymieniony parametr)

Rodzaje ochron oczu i twarzy

Badany parametr Wymagania normy okulary gogle osłony twarzy siatkowe gogle, okulary i osłony twarzy przyłbi-ce i tarcze spawal-nicze
szybki och-ronne
filtry opty-czne
Minimalna odporność na obciążenie dynamiczno -statyczne PN-EN 166        
Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s PN-EN 166

+

+

+

+

Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86 g z prędkością 12 m/s PN-EN 166

+

+

+

+

Odporność na uderzenie o niskiej energii z prędkością 45 m/s PN-EN 166

+

+

+

 
Odporność na uderzenie o średniej energii z prędkością 120 m/s PN-EN 166  

+

+

   
 
 
Odporność na uderzenie o wysokiej energii z prędkością 190 m/s PN-EN 166    

+

   
 
 
Odporność na podwyższoną temperaturę PN-EN 166

+

+

+

+

Odporność na palenie się PN-Z-69160 :1976        

+


 
 
Odporność na zapalenie PN-EN 166

+

+

+

+

+


+


+

Odporność na korozję PN-EN 166

+

+

+

+

Odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166

+

+

+

 
Odporność na promieniowanie laserowe PrPN-EN 207
PrPN-EN 208

+

+

   
Odporność na zamglenie (zaroszenie)1) PN-EN 166          

+


 
Odporność na uszkodze-nie mechani-czne PN-EN 175        

+


 
 
Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (odporność na ścieranie) PN-EN 166        
Odporność na przenikanie gorących ciał stałych PN-EN 166  

+

+

 

+


+


+

Odporność na przywieranie stopionego metalu PN-EN 166  

+

+

 
Odporność na promieniowanie cieplne PrPN-EN 1731      

+

Odporność na dezynfekcję i czyszczenie PN-EN 166

+

+

+

+

Ochrona przed kroplami cieczy PN-EN 166  

+

     
 
 
Ochrona przed rozbryzgami cieczy PN-EN 166    

+

 
Ochrona przed grubymi cząstkami pyłu PN-EN 166  

+

     
 
 
Ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu PN-EN 166  

+

     
 
 
Ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego PN-EN 166    

+

 
Czas przełączania PN-EN 379        
Izolacyjność elektryczna PN-EN 175        
Światło- szczelność PN-EN 175        

+


 
 
Odporność na zmianę wymiarów po zanurzeniu w wodzie PN-EN 175        

+


 
 

Rodzaje ochron oczu i twarzy c. d.

Badany parametr Wymagania normy przyłbice i tarcze spawalnicze szybki ochronne filtry optyczne
Minimalna odporność na obciążenie dynamiczno -statyczne PN-EN 166  

+

+

Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s PN-EN 166

+

+

+

Podwyższona odporność na uderzenie stalową kulką o masie 0,86 g z prędkością 12 m/s PN-EN 166      
Odporność na uderzenie o niskiej energii z prędkością 45 m/s PN-EN 166      
Odporność na uderzenie o średniej energii z prędkością 120 m/s PN-EN 166      
Odporność na uderzenie o wysokiej energii z prędkością 190 m/s PN-EN 166      
Odporność na podwyższoną temperaturę PN-EN 166

+

+

+

Odporność na palenie się PN-Z-69160 :1976

+

   
Odporność na zapalenie PN-EN 166

+

+

+

Odporność na korozję PN-EN 166

+

   
Odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166  

+

+

Odporność na promieniowanie laserowe PrPN-EN 207
PrPN-EN 208
   

+

Odporność na wilgoć PN-Z-69160 :1976

+

   
Odporność na zamglenie (zaroszenie) 1) PN-EN 166  

+

 
Odporność na uszkodzenie mechaniczne PN-EN 175

+

   
Odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki (odporność na ścieranie) PN-EN 166  

+

 
Odporność na przenikanie gorących ciał stałych PN-EN 166

+

+

+

Odporność na przywieranie stopionego metalu PN-EN 166

+

+

+

Odporność na promieniowanie cieplne PrPN-EN 1731      
Odporność na dezynfekcję i czyszczenie PN-EN 166

+

+

+

Ochrona przed kroplami cieczy PN-EN 166      
Ochrona przed rozbryzgami cieczy PN-EN 166      
Ochrona przed grubymi cząstkami pyłu PN-EN 166      
Ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu PN-EN 166      
Ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego PN-EN 166      
Czas przełączania PN-EN 379    

+2)

Izolacyjność elektryczna PN-EN 175

+

   
Światło- szczelność PN-EN 175

+

   
Odporność na zmianę wymiarów po zanurzeniu w wodzie PN-EN 175

+

   

1) Parametr nie jest wyznaczany w Pracowni Ochron Oczu i Twarzy
2) Wymaganie dotyczy automatycznych filtrów spawalniczych

 
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie metodyki badań oraz modelu odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze (Ixodidae) dla pracowników leśnictwa i rolnictwa
Kierownik projektu - dr inż. Adam Pościk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Modele optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z zaimple-mentowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL)
Kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Owczarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metodyki oraz stanowisk do badań akcesoriów odblaskowych stosowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej
Kierownik projektu - dr inż. Adam Pościk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Minimalizuj