Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie algorytmu oceny zmęczenia mięśniowego na podstawie analizy kształtu widma mocy sygnału EMG.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie współczynnika kształtu widma mocy sygnału EMG wyrażającego zmiany związane ze zmeczeniem mięśniowym oraz opracowanie opartej na tym wskaźniku metody jego oceny.Podsumowujac wyniki badań i ich analizę, stwierdzono, że: -parametry kształtu widma mocy są zróżnicowane między poszczególnymi mięśniami,- na wartości dotychczas stosowanych do oceny zmęczenia parametrów ma wpływ zarówno czas obciążenia, jak i zmiana poziomu siły,- na podstawie widma mocy sygnału EMG można wyróżnić parametry, które bardziej jednoznacznie niż dotychczas stosowany parametr RMS, wskazują na zmiany wynikajace z napięcia mięśnia bez uwzględnienia procesów zachodzących podczas obciążenia,- spośród parametrów zaproponowanych do stosowania podczas oceny zmęczenia czy zmian siły mięśniowej są przydatne parametry pola pasm częstotliwości , charakterystyczne częstotliwości graniczne oraz szerokość widma mocy,- za najbardziej ogólne parametry kształtu widma mocy służące ocenie zmęczenia można przyjąć częstotliwość, dla której wartość mocy znormalizowanego widma wynosi 0,2 oraz parametr wyrażający szerokość widma na poziomie 0,3- wykorzystując widmo mocy sygnału EMG, można wyróżnić parametry charakteryzujące zmęczenie, które bardziej jednoznacznie, niż ditychczas stosowane parametry, wskazuja na zmiany wynikajace z czasu obciążenia mięśnia bez uwzględnienia zmian wynikających ze zmiany poziomu sily mięśnia.Opracowano algorytm oceny zmęczeni z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej, co przedstawiono w formie praktycznego poradnika.

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007