Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Opracowanie kart charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

W ramach tego tematu opracowane zostaną karty charakterystyki zagrożeń dla wybranych zawodów Zostaną w nich zawarte informacje dotyczące:
- nazwy i synonimów zawodu,
- definicji lub opisu czynności typowych dla danego zawodu,
- maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania danego zawodu,
- charakterystyki czynników zagrożenia typowych dla danego zawodu
  w tym czynników fizycznych wraz z czynnikami mechanicznymi, czynników
  chemicznych i pyłowych oraz czynników biologicznych,
- sposobów ograniczania lub eliminowania czynników zagrożeń w środowisku pracy

Podczas realizacji tego tematu wykorzystane zostaną informacje dostępne w istniejących, komputerowych bazach danych oraz ekspercka wiedza specjalistów bhp oraz personelu służb medycyny pracy

Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.02.1998 – 30.11.2001