Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Określenie zasad pracy zdalnej jako nowej formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach polskich z uwzględnieniem ich potrzeb zdrowotnych i rehabilitacyjnych

Kierownik projektu: dr Bożena Kurkus-Rozowska

Streszczenie projektu:

Podstawowe zadania badawcze pracy dotyczyły: - oceny warunków i organizacji stanowisk pracy zdalnej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opieki lekarskiej i rehabilitacji, -okreslenia uwarunkowań psychospołecznych podejmowania pracy zdalnej przez osoby niepełnosprawne, -oceny zalet i wad wynikających z tej formy zatrudnienia oraz jej efektów psychospołecznych i zdrowotnych, -opracowania wytycznych doboru niepełnosprawnych pracowników do telepracy oraz jej organizacji z uwzglednieniem rehabilitacji i ochrony zdrowia.W celu uzyskania informacji na temat warunków i organizacji telepracy, uwarunkowań zatrudnienia, opieki medycznej oraz prowadzonej rehabilitacji zastosowano metodę ankietową. W tym celu opracowano i wysłano ankiety: - do pracujących niepełnosprawnych telepracowników, -do pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych telepracowników, -"Psychospołeczne warunki pracy" M. Widerszal- Bazyl, R.Cieślak, -"Kwestionariusz oceny oprogramowania" A. Najmiec.

Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004