Pracownia Biomechaniki
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - O Pracowni

    Profil działalności pracowni:

 
 

Tematyka zagadnień będących przedmiotem zainteresowania pracowników pracowni biomechaniki związana jest z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego człowieka w środowisku pracy. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletoweego zależy od trzech głównych czynników biomechanicznych, a mianowicie pozycji przyjmowanej podczas pracy, obciążenia zewnętrznego czyli siły jaką pracownik musi wywierać w procesie pracy na otocznie oraz czasu trwania wykonywanych czynności i częstości ich powtarzania. W celu prawidłowej oceny obciążenia należy rozważać wspomniane powyżej czynniki. Wiele prac badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w świecie koncentruje się na określeniu optymalnych zależności pomiędzy tymi czynnikami.


    Problematyka naukowo-badawcza pracowni biomechaniki koncentruje się  na następujących zagadnieniach:

 • obciążenie kończyny górnej i obręczy barkowej podczas prac wykonywanych przy wywieraniu małych sił,
 • obciążenie kończyn górnych i pleców podczas prac wykonywanych w pozycji stojącej przy znacznej sile zewnętrznej,
 • wpływ rodzaju siedziska na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy siedzącej,
 • obciążenie kończyn dolnych podczas operowania pedałami roboczymi.

Kierownik Pracowni
dr Tomasz Tokarski
tel. 22 623 32 03, e-mail: tomto@ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Kamińska J.: Parametry ruchu gałek ocznych jako wskaźniki obciążenia psychicznego – przegląd badań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 13-15
 • Roman-Liu D., Bartuzi P.: Influence of type of MVC test on electromyography measures of biceps brachii and triceps brachii, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 2, s. 200-206
 • Irzmańska E., Tokarski T.: A new method of ergonomic testing of gloves protecting against cuts and stabs during knife use, Applied Ergonomics , 2017, 61, s. 102-114
 • Roman-Liu D.: Badanie możliwości psychofizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian spowodowanych wiekiem, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 9(552), s. 20-23
 • Łach P., Roman-Liu D.: Ocena ryzyka na stanowisku pracy powtarzalnej z zastosowaniem metody OCRA, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 7(550), s. 16-20
 • Łach P., Roman-Liu D.: Ograniczanie obciążenia mięśniowego wynikającego z pracy powtarzalnej – przegląd badań dotyczących rozwiązań organizacyjnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 4(547), s. 8-11
 • Kamińska J.: Obciążenie narządu wzroku podczas pracy z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 9, s. 24-27
 • Roman-Liu D.: The influence of confounding factors on the relationship between muscle contraction level and MF and MPF values of EMG signal: a review, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 1, s. 77-91
 • Tokarski T., Kamińska J.: Ograniczanie obciążenia fizycznego pracowników z niepełnosprawnością ruchową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 4, s. 18-21
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Influence of disability type on upper-limb motor skills, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 4, s. 463-472
 • Roman-Liu D.: Zapobieganie rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w populacji pracowników starszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 18-21
 • Bartuzi P., Roman-Liu D.: Assessment of muscle load and fatigue with the usage of frequency and time-frequency analysis of the EMG signal, online DOI:10.5277/abb140204, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2014, 16, 2, s. 31-39
 • Groborz A., Juliszewski T. : Comparison of farmers workload by manual and mechanical tasks on family farms, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, 20, 2, s. 356-360
 • Kamińska J. : Okulografia w ocenie ergonomicznej stanowisk pracy - przykłady , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 13-15
 • Roman-Liu D.: External load and the reaction of the musculoskeletal system - A conceptual model of the interaction, International Journal of Industrial Ergonomics, 2013, 43, s. 356-362
 • Roman-Liu D.: Comparison of concepts in easy-to-use methods for MSD risk assessment, online http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2013.05.010, Applied Ergonomics, 2013
 • Roman-Liu D., Bartuzi P.: Influence of upper limb posture on EMG characteristics of arm and forearm muscles, Gait & Posture , 2013, 37,3, s. 340-344
 • Roman-Liu D., Grabarek I., Bartuzi P., Choromański W.: The influence of mental load on muscle tension, Ergonomics, 2013, 56, 7, s. 1125-1133
 • Roman-Liu D., Groborz A., Tokarski T.: Comparison of risk assessment procedures used in OCRA and ULTRA methods, Ergonomics, 2013
 • Zużewicz K., D.Roman-Liu, Konarska M., Bartuzi P., Matusiak K., Korczak D., Lozia Z., Guzek M.: Heart rate variability (HRV) and muscular system activity (EMG) in cases of crash threat during simulated driving of a passenger car , International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2013, 25(5)
 • Bartuzi P., Roman-Liu D, : Ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego w aspekcie wieku pracownika , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 12-15
 • Bartuzi P., Roman-Liu D., Wiśniewski T. : The influence of fatigue on muscle temperature, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 2, s. 233-243
 • Groborz A. : Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 26-28
 • Groborz A. : Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 8-11
 • Kamińska J., Tokarski T. : Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 24-26
 • Roman-Liu D, : Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i ryzyka rozwoju dolegliwości kończyn górnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 8-11
 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole, Przyjaciel przy Pracy, 2012, 3, s. 9-12
 • Tokarski T., Roman-Liu D., Kamińska K.: The Influence of Age and Type of Force on Muscle Strength Capabilities in Women, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, s. 47-57
 • Groborz A., Tokarski T., Roman-Liu D.: Analysis of Postural Load During Tasks Related to Milking Cows - A Case Study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, s. 423–432
 • Zradziński P., Roman-Liu D, : Ochrona operatorów rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i biomechanicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 10-13
 • Bartuzi P., Kamińska J. : Obciążenie i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a poziom wiedzy pracowników o ergonomii stanowiska komputerowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2 (461) , s. 21-23
 • Bartuzi P., Tokarski T., Roman-Liu D.: The effect of the fatty tissue on EMG signal in young women, Acta Of Bioengineering And Biomechanics, 2010, 12, s. 87-92
 • Kamińska J., Roman-Liu D., Zagrajek T., Borkowski P. : Differences in Lumbar Spine Load Due to Posture and Upper Limb External Load, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 4, s. 421–430
 • Roman-Liu D., Tokarski T. : Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467) , s. 28-31
 • Roman-Liu D, : Ocena ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zastosowaniem metody REBA , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 11 (458) , s. 12-15
 • Roman-Liu D., Konarska M.: Characteristics of Power spectrum density function of EMG Turing muscle contraction below 30% MVC, Journal of Electromyography and Physiology, 2009, 19, s. 864-874
 • Roman-Liu D.: Narażenie na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w krajach Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 16-20
 • Bartuzi P., Roman-Liu D, : Ocena obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo-szkieletowego z zastosowaniem elektromiografii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4(427) , s. 7-10
 • Bartuzi P., Roman-Liu D., Tokarski T.: A study of the influence of muscle type and muscle force lovel on individual frequency bands of the EMG power spectrum, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13(3), s. 241-254
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Adaptacja stanowisk pracy do możliwości siłowych i sprawnościowych pracowników starszych, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Roman-Liu D, : OCRA - metoda oceny ryzyka związanego z pracą powtarzalną , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430) , s. 28-31
 • Roman-Liu D.: Repetitive Task Factor as a tool for assessment of upper limb musculoskeletal load induced by repetitive taks, Ergonomics, 2007, 50 (11), s. 1740-1760
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper limb fatigue during repetitive task, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2007, 4, s. 359-360
 • Łuczak A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Roman-Liu D.: Model of repetitive task as a tool for upper limb load assessment, (W: Vander Slote J., Kędzior K., Skalski K. Lecture Notes of the ICB seminar. Biomechanics of Human Machine Systems. Trends and Applications.), Brak, Warsaw, 2006
 • Kaminska J. Borkowski P. Roman-Liu D. and Zagrajek T.: Finite Elements Analysis of Spine During Computerised Tasks, Prosidings of 11th International Conference on Human-Computer Interaction., Engineering Psychology, Health and Computer System Design, 2005, 1
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11 (1), s. 65-76
 • Roman-Liu D.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 1 - Model of the Upper Limb Load, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11, s. 93-102
 • Roman-Liu D., Kędzior K.: Differences in muscular activation and fatigue for intermittent and constant load, Occupational Ergonomics, 2005, 5, s. 1-14
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 2 - Experimental Study, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, 11, s. 103-112
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper limb strength in relation to upper limb posture, International Journal of Industrial Ergonomics, 2005, 35, s. 19-31
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Kowalewski R.: Decrease of force capabilities as an index of upper limb fatigue, Ergonomics, 2005, 48, s. 930-948
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Wójcik K.: Quantitative assessment of upper limb muscle fatigue depending on the conditions of repetitive task load, The Journal of Electromyography and Kinesiology, 2005, 14, s. 671-682
 • Kamińska J., Roman-Liu D., Zagrajek T., Borkowski P.: Model kręgosłupa lędźwiowego człowieka (The model of human lumbar spine)., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, 6 (1), s. 77-81
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Ergonomiczna ocean twardości siedzisk., Zaszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, 24, s. 133-136
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: The analysis of maximum forces of five upper limb activities, Biology of Sport, 2004, 21 (4), s. 369-378
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Method for upper limb load assessment - model of repetitive tasks, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, 6 (1), s. 389-393
 • Tokarski T., Kamińska J.: Zależność pomiędzy wiekiem i siłą fizyczną u pracujących mężczyzn, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, 6 (1), s. 399-403
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Accuracy of steering in older persons. Congress Handbook and Book of Abstracts, International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, s. 189
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Differences in accuracy of steering in older men and women., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, 5, Supp. 1, s. 224-227
 • Roman-Liu D.: Maximum force of tip pinch, lateral pinch and palmer pinch in relation to maximum handgrip force - A Meta Analysis, Biology of Sport, 2003, 20 (4), s. 303-319
 • Roman-Liu D.: Maximum handgrip force in relation to upper limb location - A Meta Analysis., American Industrial Hygiene Association Journal, 2003, 64, s. 609-617
 • Roman-Liu D.: Analiza Biomechaniczna Pracy Powtarzalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Tokarski T., Kamińska J.: Differences in muscle force of elder men. Congress Handbook and Book of Abstracts, International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, s. 389
 • Tokarski T., Kamińska J., Roman-Liu D.: Differences in muscle force in older women and men., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, 5,Supp. 1,, s. 507-511
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Optymalizacja położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 12, s. 20-23
 • Ostrowska E., Mastalerz A., Tokarski T.: The relationship between values of AEMG and knee muscle moment of force as a function of joint angle, Acta of Bioengineering and Biomechanics,Proceedings of The 13th Conference of European Society of Biomechanics, 2002, 4 (1), s. 605-606
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Arm and forearm muscle EMG activities with regard to handgrip force in relation to upper limb location., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, 4(2), s. 33-47
 • Tokarski T.: Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9, s. 13-14
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Comparison of load of knee and hip muscles during pressing foot pedal., Acta of Bioengineering and Biomechanics,, 2002, 4, s. 566-567
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3), Brak, Warszawa, 2001
 • Liu D.: Obciążenie fizyczne statyczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Liu D.: Zagrożenia dla kręgosłupa Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Brak, 2001
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Kamińska J.: Assessment of musculoskeletal load of trapezius and deltoid muscles during activity of hand., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 7( 2), s. 179-193
 • Tokarski T., Liu D.: Obciążenie stawu kolanowego podczas czynności nacisku na pedał roboczy (Load of the knee joint during pressing the foot pedal), Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001, 3, Suppl. 2, s. 579-583
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Zawieska W., Nawrotny J., Liu D., Niesłuchowski W., Owczarek G.: Kręgosłup a zdrowie, CIOP, Warszawa, 2001
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - Oferta

 • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
 • Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z przewagą pracy o charakterze statycznym z uwzględnieniem oceny ryzyka (praca statyczna, monotypowość na stanowiskach pracy).
 • Ocena ergonomiczna pozycji ciała pracowników przyjmowanej podczas pracy oparta na rejestracji goniometrycznej kątów w wybranych stawach i ich analizie.
 • Certyfikacja siedzisk biurowych i siedzisk biurowych rehabilitacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004 oraz na podstawie kryteriów dodatkowych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Biomechaniki
   Kierownik telefon e-mail
   dr Tomasz Tokarski 22 623-32-03 tomto[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Joanna Kamińska 22 623-32-72 jozab[at]ciop.pl
   Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior 22 623-37-35 krked[at]ciop.pl
   techn. Jadwiga Kozińska-Korczak 22 623-32-58 jakoz[at]ciop.pl
   mgr inż. Patrycja Łach 22 623-32-04 palac[at]ciop.pl
   dr Joanna Mazur-Różycka 22 623-32-04 jomaz[at]ciop.pl
   Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu 22 623-32-75 daliu[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie bazy danych referencyjnych możliwości fizycznych i funkcjonalnych dla potrzeb profilowania zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych
Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Wykonawcy -
zobacz więcej
Określenie wpływu możliwości fizycznych u starszych pracowników na utrzymanie równowagi ciała
Kierownik projektu - dr Tomasz Tokarski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wpływ ogólnego oraz lokalnego zmęczenia mięśniowego na zmiany w propriocepcji i stabilizacji ciała
Kierownik projektu - mgr inż. Patrycja Łach, dr Joanna Mazur-Różycka
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - Interesujące odnośniki