Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji - Projekty
Streszczenie

Badanie wpływu parametrów powietrza na stężenie i skład pyłów drobnodyspersyjnych

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Jankowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było określenie wpływu podstawowych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza) na stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych pyłów utrzymujących się w powietrzu pomieszczeń pracy, a także określenie głównych niebezpiecznych substancji chemicznych wchodzących w skład pyłów drobnodyspersyjnych emitowanych w wybranych procesach.Badania przeprowadzone w ramach zadania obejmowały określenie wpływu: - źródła ciepła i nawiewu powietrza na parametry powietrza oraz stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych w powietrzu pomieszczenia biurowego,- źródła ciepła i przepływu powietrza na parametry powietrza oraz stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych w powietrzu w komorze z laminarnym przepływem powietrza,- wilgotności względnej powietrza, temperatury i źródła ciepła oraz parametrów początkowych cząsteczek na stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych i bardzo drobnych w powietrzu w kanale wentylacyjnym,-rodzaju aktywności osób (obecności zwiększonej liczby osób w pomieszczeniu i palenia papierosów) na wielkość stężenia i skład cząstek drobnych w powietrzu w pomieszczeniu laboratoryjnym i biurowym,- rodzaju źródła emisji cząstek drobnych (spawania, spalania oleju w silnikach Diesla, wytwarzania wyrobów z zastosowaniem nanocząstek) na wielkość stężenia i skład cząstek drobnych w powietrzu w pomieszczeniach usługowych i produkcyjnych.Opracowano w formie poradnika zasady monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach pracy i doboru środków ochrony zbiorowej, których stosowanie umożliwi zapewnienie wymaganego stopnia czystości powietrza w pomieszczeniach pracy w odniesieniu do stężenia cząstek drobnych emitowanych lub zawieszonych w pomieszczeniu pracy. Opracowano także elementy stanowiska pomiarowego do badań materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza w ustalonych warunkach powietrza i stałych warunkach generowania aerozolu testowego złożonego z czastek drobnych i bardzo drobnych, w tym o wymiarach nanometrycznych.

 

Informacje uzupełniające

Zadanie badawcze było ukierunkowane na określenie wpływu podstawowych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza) na stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych pyłów utrzymujących się w powietrzu pomieszczeń pracy, a także określenie głównych niebezpiecznych substancji chemicznych, wchodzących w skład pyłów drobnodyspersyjnych emitowanych w wybranych procesach.
Opracowano i zweryfikowano metodyki pomiarowe do badania stężeń masowych cząstek drobnych pyłów metodami filtracyjnymi i metodą fotometryczną, stężeń liczbowych i rozkładów wymiarowych cząstek metodami licznikowymi, parametrów chemicznych cząstek drobnych pyłów (głównych niebezpiecznych substancji chemicznych z zastosowaniem techniki chromatografii gazowej z detekcją masową, wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną oraz absorpcyjnej spektrometrii atomowej) oraz parametrów powietrza (prędkości powietrza oraz jego wilgotności i temperatury).
Badania przeprowadzone w ramach realizacji zadania badawczego obejmowały określenie:
-wpływu źródła ciepła i nawiewu powietrza na parametry powietrza oraz stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych w powietrzu w pomieszczeniu biurowym,
-wpływu źródła ciepła i przepływu powietrza na parametry powietrza oraz stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych w powietrzu w komorze z laminarnym przepływem powietrza,
-wpływu wilgotności względnej powietrza, temperatury i źródła ciepła oraz parametrów początkowych cząstek na stężenie i rozkład wymiarowy cząstek drobnych i bardzo drobnych w powietrzu w kanale wentylacyjnym,
-wpływu rodzaju aktywności osób (obecności zwiększonej liczby osób w pomieszczeniu, palenia papierosów) na stężenie i skład cząstek drobnych w powietrzu w pomieszczeniu laboratoryjnym i biurowym,
-wpływu rodzaju źródła emisji cząstek drobnych (spawania, spalania oleju w silnikach Diesla, przygotowywania surowców i wytwarzania wyrobów z zastosowaniem nanocząstek) na stężenie i skład cząstek drobnych w powietrzu w pomieszczeniach usługowych i produkcyjnych.
W wyniku realizacji zadania badawczego opracowano Zasady monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach pracy i doboru środków ochrony zbiorowej, których stosowanie umożliwi zapewnienie wymaganego stopnia czystości powietrza w pomieszczeniach pracy w odniesieniu do stężenia cząstek drobnych emitowanych lub zawieszonych w pomieszczeniu pracy. Opracowano również elementy stanowiska pomiarowego do badań materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza w ustalonych warunkach powietrza i stałych warunkach generowania aerozolu testowego złożonego z cząstek drobnych i bardzo drobnych, w tym o wymiarach nanometrycznych.Jednostka: Pracownia Areozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007