Pracownia Metod Chromatograficznych - Projekty
Streszczenie

Identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w procesach odlewniczych żeliwa oraz opracowanie zaleceń do profilaktyki.

Kierownik projektu: mgr Ivan Makhniashvili

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono pomiary substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy w 5 zakładach odlewniczych żeliwa. Stwierdzono, że największe zagrożenie wśród badanych substancji chemicznych stwarza tlenek węgla. Związek ten jest emitowany podczas procesów topienia żeliwa, jego transportu, zalania stopionym metalem form odlewniczych oraz wybijania odlewów z form i rdzeni. W większości wypadków stężenia tlenku węgla przekraczały dopuszczalną wartość lub były na granicy jej przekroczenia.Przeprowadzone badania dotyczące oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w odlewniach żeliwa na pył całkowity oraz respirabilny potwierdziły, że zapylenie w odlewniach stanowi jedno z największych zagrożeń. Wskazano na konieczność ciągłego monitorowania stężeń pyłu.Pomiary hałasu wskazują, że hałas słyszalny przekroczył wartość NDN na 31 stanowiskach pracy z 50 przebadanych, natomiast hałas infradźwiękowy - na 9 stanowiskach.Badania drgań mechanicznych wykazały, że drgania przenoszone przez kończyny górne stanowią większe zagrożenie niż drgania o działaniu ogólnym.Badania czynników mechanicznych umożliwiły określenie zagrożeń, które mogą być skutkiem ich działań. Stwierdzono, że na stanowiskach pracy w odlewniach mogą występować zagrożenia: zgnieceniem, skaleczeniem, uderzeniem, poparzeniem, wytryskiem cieczy pod ciśnieniem, przekłuciem, wciągnięciem lub pochwyceniem, ścieraniem, starciem lub obtarciem.

Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.06.2002 – 30.11.2004