Pracownia Metod Chromatograficznych - Projekty
Streszczenie

Identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi na stanowiskach pracy w zakładach przemysłu gumowego oraz opracowanie zleceń do profilaktyki

Kierownik projektu: mgr Ewa Kozieł

Streszczenie projektu:

Przeprowadzono badania identyfikacyjne chemicznych zanieczyszczeń powietrza i głównych czynników mechanicznych podczas procesu produkcji taśm transportowych i płyt gumowych. Sześć związków: benzotiazol, 2,2-ditio(bis)benzotiazol, disiarczek węgla, etylenotiomocznik, tioizocyjanian cykloheksylu, N-nitrozodimetyloamina, które występowały na wszystkich badanych stanowiskach, wytypowano do dalszych badań w celu oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi mikserów, walcarek, kalandrów i pras wulkanizacyjnych.Na wytypowanych do badań stanowiskach pracy przeprowadzono pomiary stężeń substancji chemicznych, ustalono zagrożenia pochodzące od czynników mechanicznych oraz przeprowadzono analizę pod względem mikroklimatu i wykonano pomiary wydatku energetycznego. Przeprowadzono także ocenę uciążliwości wynikających z obciążenia fizycznego i nieprawidłowych parametrów mikroklimatu oraz ocenę ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na wytypowane substancje chemiczne i czynniki mechaniczne.

Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004