Pracownia Metod Chromatograficznych - Projekty
Streszczenie

Modelowanie narażenia zawodowego na wybrane farmaceutyki z zastosowaniem metod numerycznych.

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Galwas

Streszczenie projektu:

Celem głównym zadania badawczego było modelowanie z zastosowaniem metod numerycznych narażenia zawodowego na wybrane substancje czynne w przemyśle farmaceutycznym.Ocena narażenia zawodowego pracowników na: N-hydroksymocznik, diprofilinę i sulpiryd została dokonana na podstawie przeprowadzonych pomiarów stężeń tych substancji w strefie oddychania oraz w pyle zdeponowanym na środkach ochrony indywidualnej i skórze pracowników. Pomiary te wykonano z wykorzystaniem procedur analitycznych opracowanych w trakcie realizacji zadania, które umożliwiają selektywne oznaczanie wytypowanych do badań substancji chemicznych na poziomie 0,1 zaproponowanych wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy. Z uwagi na fakt , że objęte badaniami czynne substancje farmaceutyczne działają drażniąco na skórę i blony śluzowe, a także istnieje potencjalna możliwość wchłaniania ich przez nieuszkodzoną skórę, opracowano, korzystając z metod proponowanych w projektach projektach norm europejskich, procedury ich oznaczania w pyłach zdeponowanych na skórze i ubraniu pracowników.Wyniki oceny narażenia zawodowego na ww substancje stanowiły podstawę do opracowania i weryfikacji modelu numerycznego do oceny narażenia zawodowego na wybrane farmaceutyki oraz oceny możliwości zastosowania opracowanego modelu w praktyce.

Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007