Pracownia Metod Chromatograficznych - Projekty
Streszczenie

Badanie wysokotoksycznych organicznych zanieczyszczeń środowiska emitowanych z niekontrolowanych źródeł spalania z wykorzystaniem technik sprzężonych i metod chromatograficznych.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Szewczyńska

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było ustalenie rodzaju emitowanych zanieczyszczeń organicznych z niekontrolowanych źródeł spalania do środowiska ludzi pracujących lub przebywających w bezpośrednim otoczeniu tych źródeł.Zmierzano do ustalenia metod postępowania analitycznego z zastosowaniem technik sprzężonych i metod chromatograficznych w celu przeprowadzenia badań identyfikacyjnych i oznaczeń ilościowych przy spalaniu odpadów na otwartych przestrzeniach oraz na stanowiskach pracy palacza w spalarniach odpadów. Badania identyfikacyjne i ilościowe ukierunkowano na pewne grupy związków: lotne związki organiczne, w tym związki karbonylowe, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny i furany, których obecność w badanych próbkach jest prawdopodobna.W celu wyizolowania związków karbonylowych z powietrza zastosowano selektywną metodę wyodrębniania analitów z przeprowadzeniem ich w pochodne, a do oznaczania i potwierdzenia wzorcami obecności w próbkach powietrza zastosowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną w widzialnym zakresie widma.Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Jako alternatywną zastosowano metodę chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas pracującą w systemie monitorowania wybranych jonów "sim".Na podstawie wyników badań ilościowych potwierdzono, że najwieksze ilości emitowanych substancji chemicznych wydzielają się podczas spalania niesegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, wśród których znajdowały się pojemniki plastikowe, torby i opakowania z tworzyw sztucznych czy materiały budowlane. W próbkach powietrza zidentyfikowano i oznaczono ilościowo ok. 70 lotnych związków organicznych.W wyniku realizacji zadania badawczego opracowano broszurę oraz materiały informacyjne do zamieszczenia na stronie internetowej CIOP-PIB.

Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007