Zakład Techniki Bezpieczeństwa
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

W zakresie techniki bezpieczeństwa działania Instytutu są skoncentrowane na doskonaleniu rozpoznawania zagrożeń mechanicznych, elektrycznych i promieniowaniem optycznym, a także na opracowywaniu metod oceny i redukcji związanego z nimi ryzyka zawodowego. Do opracowywania zasad i rozwiązań zmniejszających poziom ryzyka Zakład Techniki Bezpieczeństwa wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i zaawansowane techniki komputerowe.

 

Prace badawcze Zakładu Techniki Bezpieczeństwa obejmują :

 • metody oceny ryzyka zawodowego związanego z:

-   zagrożeniami mechanicznymi
-   zagrożeniem porażeniem prądem elektrycznym     osób obsługujących maszyny i urządzenia
-   ekspozycją na nielaserowe i laserowe promienio-
    wanie optyczne
-   oświetleniem
-   niesprawnością systemów sterowania maszynami

 • programy komputerowe do oceny ryzyka:

-   na etapie projektowania maszyn (PRO-M)
-   związanego z promieniowaniem laserowym  
    odbitym na stanowiskach pracy („Promlaser")
-   związanego z nielaserowym promieniowaniem
    optycznym (PODULT)

 • metody badań oraz stanowiska do badania elektroczułych urządzeń ochronnych
 • zasady określania nienaruszalności bezpieczeństwa systemów realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach i innych urządzeniach produkcyjnych
 • zalecenia dotyczące doboru i sytuowania urządzeń ochronnych wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa w systemach produkcyjnych
 • stanowiska badawcze do prowadzenia badań bezpieczeństwa użytkowania wózków inwalidzkich i innych pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych
 • wizualizacje zagrożeń mechanicznych w przemyśle
 • metody zastosowania technik rzeczywistości wirtualnej do projektowania oraz oceny stanowisk pracy i maszyn
 • aplikacje szkoleniowe z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej
 • numeryczną rekonstrukcję wypadków przy pracy i ich wizualizację, m.in. w celach szkoleniowych
 • metody i oprogramowanie do modelowania komputerowego i symulacji procesów ewakuacji ludzi z budynków
 • wykorzystanie techniki VR w procesie oceny zgodności.

 

W ramach systemu oceny zgodności są badane maszyny (w szczególności służące do obróbki drewna), urządzenia ochronne i elementy bezpieczeństwa do maszyn, elektroenergetyczny sprzęt izolacyjny i ochronny, narzędzia izolowane oraz drabiny przenośne.

 

 

 

 

Oferta Zakładu:

 • określanie kryteriów i wymagań do oceny maszyn i innych urządzeń oraz stanowisk pracy pod kątem . zagrożeń czynnikami mechanicznymi
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami mechanicznymi
 • badanie i ocena parametrów bezpieczeństwa maszyn i systemów ochronnych
 • badania maszyn (szczególnie obrabiarek do drewna i pilarek ręcznych), a także środków ochrony zbiorowej (w tym kurtyn i promieni świetlnych, skanerów laserowych, urządzeń oburęcznego sterowania, sterowników bezpieczeństwa) oraz drabin
 • konsultacje i ekspertyzy dotyczące dostosowania maszyn i zautomatyzowanych systemów wytwarzania do wymagań bezpieczeństwa
 • ankiety dotyczące oceny oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy
 • pomiary, konsultacje i opracowania techniczne w zakresie ochrony przed nadmiernym nielaserowym promieniowaniem optycznym (UV, VIS, IR)
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z nieprawidłowym oświetleniem i promieniowaniem optycznym (nielaserowym i laserowym)
 • badanie i ocena instalacji elektrycznych maszyn i innych urządzeń
 • badanie i ocena izolacji wysokonapięciowej oraz urządzeń ochronnych (m.in. przyrządów do wykrywania przewodów wysokiego napięcia, platform i drabin do prac pod napięciem, rękawic i obuwia elektroizolacyjnego).

 

Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa
dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB

tel. 623 46 35, fax: 623 36 93
e-mail: madzw@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB
madzw@ciop.pl
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
   telefon e-mail
   dr inż. Mariusz Dąbrowski (22) 623-46-39 madab@ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Filipek (22) 623-32-12 dafil@ciop.pl
 • Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. CIOP-PIB (22) 623-46-35 madzw@ciop.pl
   telefon e-mail
 • Pracownia Promieniowania Optycznego
   telefon e-mail
   dr inż. Jacek Kubica (22) 623-46-34 jakub@ciop.pl
   inż. Marta Łowcewicz (22) 623-32-26 malow@ciop.pl
   mgr inż. Andrzej Pawlak (22) 623-46-75 anpaw@ciop.pl
 • Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-PIB (22) 623-46-38 angra@ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Jarosław Jankowski (22) 623-32-10 jajan@ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Kalwasiński (22) 623-46-08 dakal@ciop.pl
   mgr Mariusz Kowalski (22) 623-32-11 makow@ciop.pl
   inż. Zuzanna Urbańska (22) 623-46-08 zuurb@ciop.pl