Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Warsztaty MAPA ZDROWIA

 

Stowarzyszenie Zdrowa Praca od 2007 roku podejmuje działania promujące zdrowie pracowników w różnych sektorach.  Skupia się przede wszystkim na działaniu w kierunku eliminacji tzw. nowych zagrożeń, związanych z rozwojem cywilizacji i zmianą modelu pracy. Stres wywoływany przez te czynniki powoduje obecnie największe szkody zdrowotne w populacji osób pracujących. Zdrowa Praca realizuje swoje cele poprzez badania, edukację pracodawców i pracowników oraz wpływanie na rozwiązania prawne i systemowe. Podejmuje ważne tematy społeczne, jak respektowanie praw ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez władze publiczne, nierówności w dostępie do profilaktycznej ochrony zdrowia w różnych grupach pracujących, deficyty funkcjonowania służby medycyny pracy w Polsce, czy potrzeba wdrożenia podejścia psycho-ergonomicznego w zakładach pracy, czyli uwzględniania przez pracodawców, że w dobie globalizacji i stale rosnącej złożoności środowisk pracy możliwości psychofizjologiczne człowieka pozostają ograniczone. Szczególną uwagę przywiązuje do zdrowia tych grup zawodowych, które wykonując obowiązki służbowe oddziałują na całe społeczeństwo (np. wymiar sprawiedliwości czy pracownicy ochrony zdrowia) albo pracują w innych sektorach ważnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.

W 2016 roku działania Stowarzyszenia skupiają się na pracownikach wymiaru sprawiedliwości, lekarzach i pielęgniarkach oraz osobach zatrudnionych w handlu i logistyce. W działaniach na rzecz pracowników wymiaru sprawiedliwości Partnerem Stowarzyszenia jest Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Jako Partner Kampanii „Zdrowie Pracownika Zyskiem Firmy” zorganizowano warsztaty promocji zdrowia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Warsztaty „Mapa Zdrowia” odbyły się we Wrocławiu 28.10.br., podczas zjazdu koordynatorów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Wzięło w nich udział 100 działaczy związkowych - członków komisji bhp w swoich zakładach pracy. Celem tej akcji było przede wszystkim podniesienie świadomości koordynatorów związkowych w sądach w zakresie znaczenia profilaktyki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zademonstrowanie im ciekawych form promocji zdrowia pracowników (gry i konkursy), które mogliby wykorzystywać w swoich miejscach pracy.

Uczestnicy zostali losowo podzieleni na 10 zespołów. Na terenie hotelu, w którym odbywał się zjazd zostało rozmieszczonych 10 stacji, do których każda z drużyn powinna dotrzeć i wykonać jakieś zadanie. Drużyny otrzymały wskazówki („mapę”) gdzie mają się kierować. W stacjach czekali „zawiadowcy”, którzy wręczali drużynom koperty z zadaniami i rejestrowali czas ich wykonania. Po wykonaniu zadania i pamiątkowego zdjęcia drużyna wyruszała na poszukiwanie kolejnej stacji. W akcji wykorzystano zadania przygotowane przez firmę TAM Justyna Pokładnik w ramach produktu TAMgram Zdrowie.  Dotyczyły one różnych tematów z obszaru promocji zdrowia pracujących, jak np. alkohol i tytoń, choroby zawodowe, mobbing i przemoc w pracy, dopalacze, czy zdrowe odżywianie.

Warsztat trwał dwie godziny dydaktyczne (1,5 zegarowej). Dla jego zaliczenia obowiązkowe było zdobycie co najmniej pięciu stacji, tzn. znalezienie ich i wykonanie w nich zadania. Na kolejnych pięciu posterunkach można było zdobywać dodatkowe punkty i poprawić notowania swojej drużyny. Wygrywała ta drużyna, która w 1,5 godziny zbierze najwięcej punktów.

Wszystkie drużyny zdążyły w zakładanym czasie zaliczyć wszystkie stacje. Wiązało się to z dodatkowym walorem prozdrowotnym jakim był dość intensywny ruch, ponieważ stacje były rozsiane na terenie całego hotelu. Poszukiwanie kolejnych stacji dostarczało również solidnej dawki śmiechu, gdy okazywało się, że „świetlista postać” która miała wskazać drogę to zwyczajnie podświetlone oznaczenie drogi ewakuacyjnej.

Zwycięzcy zakończyli podróż z wynikiem 80% poprawnych odpowiedzi, czyli na piątkę. Na szóstkę trzeba się jeszcze trochę podciągnąć, więc edukacja i promocja zdrowia nadal są im potrzebne i z pewnością czekają nas kolejne wspólne akcje. Trzy najlepsze drużyny zostały uhonorowane dyplomami i lizakami na gardło, a zdobywcy drugiego i pierwszego miejsca otrzymali dodatkowo kolorowanki antystresowe dla dorosłych. Przydadzą się na pewno do profilaktyki negatywnych skutków codziennej dawki stresu jaka czekała ich po powrocie do pracy.

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...