Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących według rodzaju działalności gospodarczej (wg PKD 2007)

 

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy ogółem

 

   Ponieważ liczba wypadków przy pracy w danym rodzaju działalności gospodarczej w znacznym stopniu zależy od liczby pracujących w tej działalności (zazwyczaj im dana kategoria obejmuje więcej pracujących tym więcej rejestruje się wypadków przy pracy), istotne jest określenie jaka liczba wypadków przy pracy przypada na określoną liczbę pracujących dla każdej działalności gospodarczej. W tym celu oblicza się wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących w sekcjach działalności gospodarczej. Wskaźnik ten umożliwia zidentyfikowanie rodzajów działalności gospodarczych, w których pojedynczy pracownicy mają największe prawdopodobieństwo doznania wypadku przy pracy oraz określenie jak to zagrożenie zmienia się w poszczególnych latach. Wskaźnik wypadków przy pracy ogółem na 1000 pracujących wykazał, że w dwóch sekcjach gospodarki o największym ryzyku powstania wypadku przy pracy, liczba wypadków przy pracy jest relatywnie niska.

 

   W zależności od roku rejestracji, najwięcej wypadków przy pracy na 1000 pracujących miało miejsce w sekcji Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja lub w sekcji Górnictwo i wydobywanie. W latach 2009-2012 wyższy wskaźnik częstości zarejestrowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie, natomiast w kolejnych latach wyższy wskaźnik występował w sekcji Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (rys. 20). Podobnie jak w przypadku liczby wypadków przy pracy, wysoki wskaźnik częstości występował również w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (szczególnie w ostatnich latach) oraz Przetwórstwo przemysłowe (w latach 2010-2011). Relatywnie wyższy wskaźnik częstości, w stosunku do liczby wypadków przy pracy, odnotowano w sekcjach Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w ostatnich latach odnotowano znaczny spadek) oraz Administrowanie i działalność wspierająca. Stosunkowo niższy wskaźnik, chociaż wciąż wysoki, odnotowano natomiast w sekcjach: Transport i gospodarka magazynowa oraz Budownictwo.

 

   Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących w większości rodzajów działalności gospodarczej zmienia się każdego roku. Przyjmując kilkuletnią perspektywę można jednak zidentyfikować rodzaje działalności, w których w ostatnich latach średnia liczba wypadków przy pracy częściej wzrastała niż ulegała obniżeniu lub odwrotnie. W okresie ostatnich siedmiu latach (2009-2015) w większości (dziesięciu na dziewiętnaście) rodzajów działalności gospodarczej wskaźnik wypadków przy pracy w 2015 roku w porównaniu do roku 2009 zmalał. Największy spadek liczby wypadków przy pracy odnotowano w sekcji Budownictwo (spadek o ponad 27% w porównaniu do 2008 roku), w której wskaźnik częstości maleje nieprzerwanie od 2011 roku. Wysokie spadki wskaźnika w porównaniu do poprzednich lat występują również w Górnictwie i wydobywaniu (spadek o 18% w porównaniu do 2008 roku); Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o13%); Rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 10%) oraz Przetwórstwie przemysłowym (o 8%).

 

 Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących według sekcji gospodarki (rok 2015 - dane wstępne)

Rys. 20. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących według sekcji gospodarki
(rok 2015 - dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy

  

   Liczba wypadków przy pracy na 1000 pracujących w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych zmienia się wyraźnie po uwzględnieniu skutków wypadków. Wskaźnik częstości dla ciężkich wypadków przy pracy jest znacznie wyższy, w porównaniu do wskaźnika wypadków ogółem, w takich sekcjach jak Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo lub Budownictwo oraz zdecydowane niższy dla sekcji: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; Edukacja i Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Wskaźnik ten ulega również silniejszym zmianom w poszczególnych latach rejestracji (rys. 21). Najwięcej ciężkich wypadków przy pracy na 1000 pracujących powstaje w sekcjach: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w roku 2011 i 2015); Budownictwo (w roku 2010 i 2012); Górnictwo i wydobywanie (w roku 2009 i 2014); Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (w roku 2013).

 

Wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy na 1000 pracujących według sekcji gospodarki (rok 2015 - dane wstępne)

Rys. 21. Wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy na 1000 pracujących według sekcji gospodarki
(rok 2015 - dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy

 

   Rozkład wskaźnika częstości śmiertelnych wypadków przy pracy w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych jest bardzo podobny do rozkładu tego wskaźnika dla wypadków powodujących ciężkie obrażenia. Relatywnie mniej często do śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących dochodzi w sekcji Przetwórstwa przemysłowego oraz nieco częściej w sekcji Transportu i gospodarki magazynowej. Bardzo rzadko tego typu wypadki, z uwzględnieniem liczby pracujących, mają miejsce w Edukacji lub Opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (rys. 22). Podobnie jak wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy również wskaźnik wypadków śmiertelnych ulega dużym, rocznym zmianom. Najwięcej śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących powstaje w dwóch sekcjach: Rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (w roku 2010, 2011, 2012 i 2015) lub Górnictwie i wydobywaniu (w roku 2009, 2013 i 2014).

 

 Wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących według sekcji gospodarki (rok 2015 - dane wstępne)

Rys. 22. Wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących według sekcji gospodarki
(rok 2015 - dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Dane szczegółowe