Zakres danych, definicje podstawowych pojęć i metodyka rejestrowania informacji

 

Zakres i metodyka rejestrowania danych dotyczących wypadków przy pracy, stosowana przez ZUS w ramach badania ZUS IWA:

 

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych rejestruje informacje m.in. dotyczące wypadków przy pracy w celu obliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dane te są zbierane za pomocą formularza „ZUS IWA”;
  • ZUS otrzymuje informacje dotyczące liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, ciężkich i ogółem;
  • Obowiązek składania formularza „ZUS IWA” mają przedsiębiorstwa, w których pracuje co najmniej 10 ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS;
  • Baza danych ZUS zawiera tylko informacje dotyczące wypadków przy pracy osób objętych ubezpieczeniem ZUS przez cały rok sprawozdawczy. Nie zawiera zatem informacji dotyczących wypadków przy pracy osób, m.in.: prowadzących działalność rolną, zatrudnionych w jednostkach mundurowych (oprócz służby celnej), płatników zatrudniających 10 osób, ale nie uiszczających składki przez cały rok, pracujących w szarej strefie;
  • ZUS otrzymuje informacje o wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w roku, za który składana jest informacja. Jeżeli wypadek zdarzył się na przykład pod koniec grudnia 2006 roku, ale protokół sporządzono i wypadek wpisano w rejestrze wypadków w pierwszym tygodniu stycznia 2007 roku, to tego zdarzenia nie uwzględnia się w ZUS IWA za 2006 rok;
  • ZUS dysponuje możliwością nałożenia dotkliwych sankcji za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego (nie podanie prawidłowych danych skutkuje podwyższeniem przez ZUS składki o 150% prawidłowo naliczonej składki).

Zakres i metodyka rejestrowania informacji o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy, stosowana przez ZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rejestruje i analizuje informacje o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zasady i tryb przyznawania rent osobom ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem wypadkowym określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz.1673) lub ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz.1674). ZUS rejestruje informacje na temat liczby świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych według ich rodzaju, jak i zdarzeń powodujących nabycie prawa do tych świadczeń.

 

Analizy są wykonywane na podstawie pełnych ankietowych badań statystycznych, przeprowadzanych w oddziałach ZUS, w wyniku których gromadzone są dane o osobach, którym przyznano rentę wypadkową z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub choroby zawodowej oraz dane o osobach, którym przyznano z tych tytułów rodzinne renty wypadkowe.

 

Wyniki analiz są publikowane w opracowaniach „Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w ….  roku z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. W opracowaniu tym można znaleźć między innymi informacje dotyczące:

  • rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy według okoliczności powstania niezdolności i płci rencistów oraz okoliczności powstania i stopnia niezdolności, a także okresu trwania niezdolności, według płci rencistów i sekcji gospodarki narodowej, według okoliczności powstania niezdolności oraz zawodów i specjalności poszkodowanych, według województw, według stażu pracy i płci rencistów, według wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego, powodujących wypadki i sekcji gospodarki narodowej, według wydarzeń powodujących uraz i sekcji gospodarki narodowej,
  • rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową według płci rencistów i rodzaju chorób, według stopnia niezdolności i rodzaju chorób, według rodzaju chorób i sekcji gospodarki narodowej i według województw.