Wychowawca w placówkach pozaszkolnych

WYCHOWAWCA W PLACÓWKACH POZASZKOLNYCH


1. Informacje ogólne


   Zadaniem wychowawcy w placówkach pozaszkolnych jest przede wszystkim uzupełnianie edukacji i wychowania oferowanego w trakcie procesu edukacyjnego w szkole. Ponadto, wychowawca w placówkach pozaszkolnych powinien zapobiegać ewentualnym patologiom (np. agresji, narkomanii, alkoholizmowi) wśród uczniów.
   Wychowawca wspiera uczniów w odrabianiu lekcji, organizuje im czas wolny oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Często także jest osobą, która prowadzi z uczniami rozmowy na trudne tematy, wspierając ich w rozwiązywaniu napotkanych trudności.
Zakres obowiązków wychowawcy w placówkach pozaszkolnych zależy od miejsca pracy.
Do obowiązków wychowawcy zatrudnionego w domach kultury należy:

 • organizowanie zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży (także wycieczek, występów, plenerów, przedstawień itp.).

Do obowiązków wychowawcy zatrudnionego w bursie szkolnej należy:

 • dopilnowanie i wspieranie uczniów w procesie edukacji
 • organizowanie lub wspieranie uczniów w organizacji różnego rodzaju imprez
 • dbanie o to, aby uczniowie utrzymywali w pokojach należyty porządek
 • dbanie o odpowiednie zachowanie wychowanków.

Do obowiązków wychowawcy zatrudnionego w ośrodkach dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością należy:

 • dbanie o dalsze usprawnianie bądź utrzymywanie uzyskanych rezultatów w zakresie umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych, ogólnej sprawności, umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
 • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie w celu jak najlepszego przygotowania do dalszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Do obowiązków wychowawcy zatrudnionego w zakładzie leczniczym należy:

 • dbanie o to, aby wychowankowie jak najłagodniej przeszli proces leczenia, rekonwalescencji, często z dala od rodziny
 • organizacja ciekawych zajęć, imprez itp.
 • dbanie o właściwy przebieg procesu edukacji pomimo pobytu w placówce leczniczej
 • współpraca z personelem medycznym, rodzicami.

Do obowiązków wychowawcy zatrudnionego w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy:

 • zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych
 • nawiązanie pozytywnych relacji z wychowankami, zdobycie ich zaufania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 • rekompensowanie braków w zakresie podstawowej wiedzy edukacyjnej oraz w zakresie zjawisk interpersonalnych, norm właściwego zachowania itp.

   Zazwyczaj wychowawca w placówkach pozaszkolnych pracuje w pomieszczeniach (wyjątek stanowią spacer, wycieczki), według wcześniej przygotowanego grafiku. Nie zawsze praca ta odbywa się jedynie w dzień i w dni powszednie. Są miejsca (np. bursy szkolne, domy dziecka), gdzie wychowawca ma także dyżury nocne i świąteczne.
Praca wychowawcy w placówkach pozaszkolnych jest zaliczana do prac lekkich fizycznie, ale obciążających psychicznie.


2. Wymagania


   Wychowawca powinien odznaczać się dużą empatią, mieć umiejętność nawiązywania kontaktów i słuchania, mieć cierpliwość, zdolność koncentracji uwagi i dobrą pamięć. Pożądana jest zdolność obserwacji i wyciągania logicznych wniosków.
  Niezbędna jest spostrzegawczość w kontekście nie tylko wychowywania i nauczania, ale również zwrócenia uwagi na dysfunkcje rozwojowe występujące u dzieci. Istotną cechą w tym zawodzie jest refleks i podzielność uwagi, ponieważ nauczyciel musi nieustannie dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Musi też być osobą tolerancyjną, obiektywną, powinien charakteryzować się samokontrolą, dojrzałością i odpornością emocjonalną. Przydatna jest umiejętność formułowania myśli w mowie i piśmie. Wychowawca powinien być otwarty na innych i ich problemy, wykazywać się dużą inicjatywą, wytrwałością oraz odpornością na stres. Powinna go także cechować łatwość nawiązywania kontaktów z osobami pochodzącymi z różnych środowisk.
   W odniesieniu do wychowawcy w placówkach pozaszkolnych nie ma wyraźnych wymagań zdrowotnych i fizycznych, gdyż jego praca wymaga niewielkiego obciążenia fizycznego. Pożądana jest jednak dobra sprawność fizyczna.
Powinien odznaczać się sprawnością narządu wzroku, istotne znaczenie ma także dobry słuch.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Bezwzględne przeciwwskazania dotyczące wykonywania zawodu to: upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne oraz nosicielstwo chorób zakaźnych i choroby pasożytnicze.

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wady i dysfunkcje narządu wzroku, niedające się korygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzenia dużego stopnia dotyczące koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zmysłu równowagi.

   Z uwagi na pracę polegającą na bezpośrednim kontakcie ze współpracownikami oraz podopiecznymi, ograniczeniem jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna. Praca ta nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie wychowawcy w placówkach pozaszkolnych, na wybranych stanowiskach pracy, mogą pracować osoby z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych oraz kończyn dolnych, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zawód mogą wykonywać osoby słabowidzące, których dysfunkcja narządu wzroku daje się skorygować dzięki zastosowaniu odpowiednich szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych, lub przez odpowiednią korekcję słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

Wykluczona jest praca dydaktyczna.

 

4.4. Osoby z epilepsją

  Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz że przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   W przypadku tej choroby decyzja o podjęciu zatrudnienia powinna być rozpatrywana indywidualnie. Osoby z epilepsją mogą wykonywać zawód po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę, w tym np. specjalnej klawiatury komputerowej. Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym biurową.

   Obecny stan technologiczny dotyczący dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób z dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Zwiększa to w sposób znaczący możliwość pracy tych osób. Dostosowanie może dotyczyć obsługi myszy oraz klawiatury komputerowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Z uwagi na ograniczoną mobilność osób z dysfunkcją kończyn dolnych potrzebna jest właściwa organizacja pracy oraz ograniczenie zakresu zadań, aby co najmniej część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców. Dostosowania może wymagać biurko, siedzisko, sprzęty, z których osoba z niepełnosprawnością korzysta.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Ułatwieniem mogą być poręcze wzdłuż dróg komunikacyjnych. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku niewielkiego stopnia powinny stosować szkła korekcyjne bądź soczewki kontaktowe, a także mogą wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupy powiększające, lunety, monookulary). Należy w określonych sytuacjach częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające dobrej koordynacji ruchowo-wzrokowej.

   Wymagane jest też dobre przygotowanie stanowiska pracy poprzez zastosowanie właściwego oświetlenia, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka, eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

W przypadku korzystania z komputera można wykorzystywać specjalne edytory tekstu powiększające litery i grafikę.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole. Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub opartą na przewodnictwie kostnym, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osoby z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) nie mogą wykonywać czynności w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie)

   Możliwość zatrudnienia osób z tego rodzaju niepełnosprawnością jest ograniczona. Osoba głucha lub głuchoniema powinna pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Dla osób z epilepsją (wybrane przypadki) zatrudnionych w zawodzie wychowawcy w placówkach pozaszkolnych nie trzeba specjalnie przystosowywać stanowiska pracy. Mogą one wykonywać zawód warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do tych niestwarzających zagrożenia dla pracownika i ucznia.

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, a praca powinna być nadzorowana i spokojna, niewywołująca stresów ani napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.