Urbanista

URBANISTA


1. Informacje ogólne


   Miejscem pracy urbanisty są biura, pracownie projektowe, urzędy. Urbanista rozmawia, negocjuje z mieszkańcami i tłumaczy im plany zagospodarowania przestrzeni. Czasami po konsultacjach musi korygować projekty. Dba także, aby były one zgodne założeniami urzędu miasta. Urbanista zatrudniony w administracji samorządowej bierze udział w posiedzeniach rady gminy. Od czasu do czasu może zajść konieczność udania się w teren (wizja lokalna). Urbanista projektant pracuje jedynie przy biurku, desce kreślarskiej i komputerze, wykonując prace graficzne, kreślarskie.
   Praca urbanisty ma charakter usługowy i organizacyjny. W pracy urbanisty dominują czynności polegające na opracowaniu i nadzorowaniu planów projektów budowy, rozbudowy i modernizacji miast. Urbanista opracowuje oraz nadzoruje także plany zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo urbanista może prowadzić działalność naukową i dydaktyczną oraz wykonywać funkcje administracyjne w służbach publicznych. Do czynności zawodowych urbanisty należą, m.in.:

  • opracowanie sposobów zagospodarowania terenu (miast, osiedli)
  • ocena warunków środowiska przyrodniczego (hydrologicznych, geologicznych, fizjograficznych, areosanitarnych)
  • analiza i prognozowanie warunków demograficznych i socjologicznych na danym terenie
  • analizowanie systemów transportu
  • na stanowiskach kierowniczych: nadzór nad pracą pozostałych pracowników, koordynacja wielospecjalistycznych projektów zagospodarowania przestrzennego
  • badanie i analiza historycznych układów miast
  • prowadzenie analiz ekonomicznych budowy, rozbudowy, modernizacji miast, osiedli
  • występowanie do przetargów (ew. czynności menadżerskie, jeżeli urbanista jest równocześnie właścicielem biura projektowego)
  • wydawanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.

  Urbanista sporządza projekty w odpowiedniej skali, dokonuje wizji lokalnych, gromadzi informacje dotyczące terenu, niezbędne do opracowania planu. Praca urbanisty odbywa się zazwyczaj w dogodnych warunkach, w biurze.
Stanowiska są dostosowane do wykonywania prac graficznych, kreślarskich tradycyjną metodą oraz wyposażone w stanowiska komputerowe. Są dobrze doświetlone, sztucznym światłem. Tematyka pracy we własnym biurze projektowym jest uzależniona od zapotrzebowania. Najbardziej swobodną pracę wśród urbanistów mają pracownicy dydaktyczni i naukowi.
Pracę urbanisty zalicza się do lekkich.
   Urbanista projektant wiele godzin pracuje przy desce kreślarskiej, komputerze, w niezmienianej pozycji. Przyczynia się to do dużego obciążenia kręgosłupa.
   Dodatkowo podczas pracy na komputerze narażony jest na działanie pola magnetycznego. Część urbanistów musi udawać się w teren w celu przeprowadzenia wizji lokalnych.
Dni i godziny pracy urbanisty są uzależnione od instytucji, która go zatrudnia.
   Dodatkowo terminy pracy wyznaczają spotkania, narady. Zwykle jednak pracuje 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy godziny pracy zostaną przedłużone lub pracownik będzie musiał pracować także w weekend.
Najbardziej zróżnicowane dni i godziny pracy może mieć pracownik naukowy.
   Praca w zawodzie urbanisty ma zmienny charakter. Zazwyczaj urbanista jest członkiem większego zespołu, jednak ostateczne wykonanie zadania ma charakter indywidualny. Urbanista ma jasno określone przepisami zasady pracy. Czynności są zrutynizowane. Zazwyczaj wykonywane pod kontrolą.


2. Wymagania


   Zawód urbanisty wymaga takich umiejętności, jak: sprawna komunikacja, trafne ocenianie procesów zachodzących na danym terenie poprzez analizę zaistniałych zjawisk społecznych i gospodarczych, analiza informacji z różnych dziedzin, logiczne rozumowanie, samodzielność myślenia, koncentracja uwagi, podzielność uwagi, cierpliwość, wytrwałość. Przydatnymi cechami w zawodzie urbanisty są: samodzielność i inicjatywa w proponowaniu nowych rozwiązań oraz wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia techniczne (pozwalające na szybkie i sprawne opanowanie obsługi programów komputerowych) i twórcze.
Praca charakteryzuje się stałymi kontaktami z ludźmi, urbanista powinien więc mieć umiejętność nie tylko nawiązywania kontaktu, ale też współdziałania i przekonywania do swoich racji i pomysłów.
   W zawodzie urbanisty nieodzowny jest dobry wzrok, w tym ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia, widzenie bardzo małych szczegółów, percepcja kształtów oraz rozróżnianie barw i koordynacja wzrokowo-ruchowa. W dużym stopniu istotna jest również sprawność kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności rąk i palców – ze względu na konieczność wykonywania projektów graficznych.
   Jeżeli urbanista jest równocześnie kierownikiem lub właścicielem biura, musi cechować go umiejętność organizacji i podziału pracy, kierowania zespołem, zabiegania o kolejne zlecenia.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie urbanisty są wady i dysfunkcje narządu wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także zaburzenia zmysłu równowagi.

Utrudnieniem są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, a względnym – dysfunkcja znacznego stopnia kończyn dolnych.

   Kolejnym ograniczeniem jest dysfunkcja narządu słuchu w stopniu znacznym, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z klientami, urzędnikami i podwykonawcami; dotyczy to głównie prac łączących się ze stałymi kontaktami z klientami, urzędnikami i podwykonawcami.

Praca ta (szczególnie o charakterze dydaktycznym) nie może być wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku urbanisty osób z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych, również jednoręcznych, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy.

   Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu na wybranych stanowiskach pracy, zwłaszcza gdy praca jest pracą zespołową, pod warunkiem zadbania o odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy.

   Osoby poruszające się na wózkach mogą napotkać problemy w pracy w terenie ze względu na bariery architektoniczne. Polecana jest praca naukowa, administracyjna.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą wykonywać zawód urbanisty pod warunkiem, że ich dysfunkcja daje się korygować za pomocą szkieł optycznych bądź soczewek kontaktowych, które pozwalają uzyskać dobrą ostrość wzroku. Nie ma możliwość wykonywania pracy na tym stanowisku przez osoby nierozróżniające barw oraz pozbawione zdolności widzenia stereoskopowego.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, podczas których praca musi być wykonywana w hałasie), pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

  Tam gdzie jest wymagana komunikacja werbalna, osoby słabosłyszące muszą korygować słuch za pomocą aparatu słuchowego.

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób potrafiących się posługiwać językiem polskim w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym). Wykluczona jest praca dydaktyczna.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

  Osoby chorujące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, zdarzają się głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz że przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby z epilepsją mogą wykonywać zawód warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych usprawniających pracę, w tym np. specjalnej klawiatury komputerowej. Osoba z niesprawnymi kończynami górnymi może korzystać ze specjalnie przystosowanego sprzętu komputerowego (np. myszki, pada) lub specjalistycznego oprogramowania komputera, umożliwiającego korzystanie z niego bez użycia lub z ograniczonym użyciem kończyn górnych.

   Praca może wymagać częściowego lub całkowitego wyeliminowania zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym biurową.

Polecana jest praca z wykorzystaniem komputera, a nie przy desce kreślarskiej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

    Z uwagi na ograniczoną mobilność, osoby z dysfunkcją kończyn dolnych mogą wykonywać pracę na wybranych stanowiskach (z ograniczeniem prac terenowych). Wymaga to właściwej organizacji pracy, tak aby niektóre lub wszystkie zadania mogły być realizowane w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Taka możliwość pojawia się wtedy, gdy urbaniści pracują w zespołach i dzielą między siebie zadania do wykonania.

   W biurze, w zależności od stopnia dysfunkcji, osoba z niepełnosprawnością może potrzebować wielorakich udogodnień związanych z dostosowaniem stanowiska i dbałością o bezpieczeństwo. Może to dotyczyć biurka, siedziska i sprzętów, z których dana osoba korzysta.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Ułatwieniem mogą być poręcze wzdłuż dróg komunikacyjnych. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki).

    W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wymagana likwidacja barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie i pozbawione progów, również drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowania wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnienia dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz w terenie.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe w celu korekcji ostrości wzroku, a także mogą wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupy powiększające, lunety, monookulary). Podczas wykonywania zadań w pracowni lub biurze należy zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka, eliminację potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy. W przypadku korzystania z komputera można używać specjalnych edytorów tekstu powiększających litery i grafikę. Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności w komputerze.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

    Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie). Jest to szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole, kontaktujących się z klientami lub prowadzących działalność dydaktyczną, a także w sytuacji pracy w terenie. Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub opartą na przewodnictwie kostnym, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie)

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Osoba głucha lub głuchoniema powinna pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę w tym zawodzie powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnoscią – pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą

– z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Środowisko pracy nie może stwarzać potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby, nie może być również źródłem niebezpieczeństwa ani narażać osoby chorej na dodatkowe urazy.

  Osoby z epilepsją powinny dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.  Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

   Zatrudniona osoba, mimo sygnalizowania napadów, może wykorzystywać fotel z odpowiednimi pasami zabezpieczającymi kończyny górne i dolne, zgodnie z zasadami.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.