Technik poligraf

TECHNIK POLIGRAF


1. Informacje ogólne


    Zadaniem technika poligrafa jest druk materiałów informacyjnych, książek, gazet itp.
Zawód ten można podzielić na specjalizacje, takie jak:

 • redaktor techniczny
 • technolog
 • operator skanera
 • fotograf reprodukcyjny
 • kopista.

Do obowiązków technika poligrafa należy (w zależności od specjalizacji):

 • opiniowanie materiałów do druku
 • ustalanie ostatecznego wyglądu graficznego produktu (wielkość i rodzaj czcionki, rozmieszczenie ilustracji, wielkość akapitów i wcięć w tekście itp.)
 • przygotowanie ostatecznego wzoru produktu
 • sporządzenie karty technologiczno-operacyjnej z przestrzeganiem norm branżowych, krajowych norm branży poligraficznej oraz przepisów instrukcji technologicznej
 • dbanie o właściwy przebieg procesu produkcji (koordynacja prac poszczególnych działów, zlecanie zadań poszczególnym działom, ustalanie terminów wykonania poszczególnych czynności, nadzór nad poszczególnymi procesami produkcji)
 • składanie tekstu za pomocą specjalistycznych programów komputerowych
 • naświetlanie materiałów
 • obróbka fotochemiczna
 • wykonanie formy kopiowej i drukowej
 • tworzenie odbitek próbnych
 • druk produktu finalnego.

   Technik poligraf pracuje w pomieszczeniach. Miejsce pracy jest uzależnione od specjalizacji, którą wykonuje. Mogą to być (w przypadku technologa, redaktora technicznego) pomieszczenia biurowe, wyposażone w komputery i sprzęt biurowy, przyrządy do kreślenia, lub hale wyposażone w maszyny do druku oraz pomieszczenia z oddzielnym miejscem, w którym panuje ciemność (kopista, operator skanera, fotograf reprodukcyjny).
   W pracy jest narażony na różne czynniki szkodliwe (zależnie od stanowiska), np. hałas i drgania maszyn, środki chemiczne.
Dni i godziny pracy ma uzależnione od zakładu, w którym jest zatrudniony.
   Może pracować zarówno w systemie zmianowym (także w nocy i święta), jak i tylko dni powszednie. Liczba godzin pracy może być także na bieżąco regulowana przez liczbę zleceń do wykonania.
Praca technika poligrafa jest pracą zespołową.
Jest zaliczana do prac lekkich. Jedynie maszyniści wykonują pracę o charakterze średnio ciężkim.


2. Wymagania


   Cechy psychiczne i uzdolnienia wymagane w zawodzie to: dokładność, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, zdolność do pracy w szybkim tempie, podzielność uwagi, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna i techniczna, wyobraźnia plastyczna oraz uzdolnienia techniczne. Jego praca wymaga odpowiedzialności, cierpliwości, samodyscypliny, dobrej pamięci.
   Wymagany jest sprawny narząd wzorku (ostrość wzroku umożliwiającą rozpoznawanie niewielkich szczegółów oraz różnic między szczegółami, prawidłowe rozróżnianie barw) i zdolność widzenia o zmroku (stanowisko operatora i fotografa).
Ponadto potrzebna jest dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność zmysłu równowagi oraz zręczność rąk i palców.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Przeciwwskazania do pracy w zawodzie są uzależnione od specjalizacji i stanowiska, jakie zajmuje dany pracownik.

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia w zakresie widzenia stereoskopowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów, a także dysfunkcje znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych (możliwość zatrudnienia na wybranych stanowiskach pracy), dysfunkcja narządu słuchu w stopniu znacznym (możliwość zatrudnienia na wybranych stanowiskach pracy).

   Trudności mogą mieć osoby niewidome oraz osoby z takimi dysfunkcjami narządu wzroku, jak: znacznie ograniczone pole widzenia, nieprawidłowe rozróżnianie barw i słaba ostrość wzroku. Ponadto w tym zawodzie nie powinny pracować osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, oraz z brakiem koordynacji wzrokowo-ruchowej i zaburzeniami zmysłu równowagi i zmysłu dotyku.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie technika poligrafa niezbędna jest sprawność kończyn górnych, zręczność dłoni i palców. Możliwe jest zatrudnienie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy. Wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań można było wykonywać w pozycji siedzącej.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Jest możliwe zatrudnienie w zawodzie osób słabowidzących o nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, z brakiem widzenia stereoskopowego, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwych na światło oraz osób z ograniczoną ostrością wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe lub są zapewnione dla tych osób inne odpowiednie pomoce optyczne, które wspomagają rozróżnianie szczegółów. Warunkiem jest odpowiednie dostosowanie pomieszczenia i stanowiska pracy do zakresu obowiązków i rodzaju upośledzenia widzenia oraz odpowiednia organizacja pracy.

Nie mogą być zatrudnione osoby z alergią wziewną i kontaktową na stosowane związki chemiczne oraz z chorobami skóry rąk.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że dysfunkcja ta jest korygowana za pomocą aparatu słuchowego (osoby słabosłyszące).

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy oraz jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać prace pomocnicze w małych zespołach. Dodatkowo osoby te powinny być przebadane pod kątem chorób układu trawiennego i immunologicznego ze względu na częste występowanie dodatkowych dolegliwości tego typu. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu. Wymuszona pozycja w trakcie pracy i wymagana duża sprawność fizyczna przez wiele godzin są trudną przeszkodą dla osób z zespołem Aspergera.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Takie osoby mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Niewielka dysfunkcja kończyn górnych może się wiązać z ograniczeniem lub eliminacją zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowaniem indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Dysfunkcja jednej kończyny górnej może wymagać stosowania pomocy technicznych (ortez, protez) ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym obsługę komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, z dużymi klawiszami czy też dotykowej) czy myszy z dużymi trackballami.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby mogły pracować w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Poruszanie się o kulach może wymagać zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i położenia wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb, a także zapewnienie swobodnego dostępu do użytkowanych maszyn i urządzeń oraz umieszczenie materiałów na odpowiedniej wysokości, w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół i obrót siedziska, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Poruszanie się na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind odpowiedniej szerokości. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy oraz dostosować wielkość stanowiska pracy i wysokość blatu biurka, a także przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością oraz zapewnić dostępność wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Istotny jest właściwy wybór specjalizacji umożliwiającej pracę w pozycji siedzącej, a ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe zapewniające ostrość wzroku umożliwiającą swobodne rozpoznawanie nawet drobnych szczegółów graficznych. W przypadku osób słabowidzących, których ostrość wzroku nie może być całkowicie skorygowana szkłami korekcyjnymi, możliwe jest zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania powiększającego lub specjalistycznego oprogramowania komputerowego powiększającego szczegóły pracy wzrokowej.

   Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

   Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć stanowisko pracy odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a jaskrawość stosowanych opraw powinna być możliwie najmniejsza.

   Na stanowisku tym można zatrudnić również osoby z takimi dysfunkcjami narządu wzroku, jak brak widzenia stereoskopowego oraz ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu ich obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia.

   Dla osób pracujących przy komputerze pomocne będzie specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę). Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

Pomocna jest stała lokalizacja przedmiotów i urządzeń.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym im swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie).

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną wizyjną lub wibracyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Jest możliwe zatrudnienie osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to jednak właściwej organizacji pracy. W przypadku osób głuchoniemych konieczna jest znajomość przez otoczenie (przynajmniej jedną osobę) języka migowego bądź stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego on-line). Może być również konieczne ograniczenie zakresu posługiwania się językiem pisanym, ponieważ rozumienie informacji na piśmie przez osoby głuchonieme posługujące się językiem migowym jest znacząco utrudnione. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (w pomieszczeniu pracy, toalecie, pokoju socjalnym itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

  Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera (ZA) powinny podejmować pracę, która nie wymaga długotrwałego wysiłku fizycznego, gdyż nie są w stanie utrzymać oczekiwanej wydolności w dłuższym czasie. Mogą się koncentrować na powtarzalnych czynnościach, lecz niewymagających długotrwałego wysiłku fizycznego. Ewentualnie trzeba rozważyć pracę w niepełnym wymiarze.

   Takie osoby powinny pracować w małym zespole, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie może powodować przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub niedługo po podjęciu pracy może być potrzebny trener pracy lub mentor, by osoba z ZA mogła dopytać o różne szczegóły.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Należy ograniczyć pracę z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

   Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.