Wulkanizator

WULKANIZATOR


1. Informacje ogólne


   Wulkanizator może być zatrudniony w zakładzie wulkanizacyjnym, gdzie jego zadaniem jest świadczenie usług w zakresie naprawy przedmiotów gumowych, takich jak piłki, opony, dętki czy buty. Może pracować także w zakładzie zajmującym się
produkcją artykułów z gumy lub pokrywaniem przedmiotów masą gumową. Do obowiązków wulkanizatora (w zależności od miejsca zatrudnienia) należy, m.in.:

 • sprawne posługiwanie się takimi urządzeniami, jak: płyty grzejne, maszyny do montażu i demontażu opon, prasy, wyważarki, szlifierki, metalowe formy, np. do bieżnikowania opon
 • znajomość budowy, zasady działania, sposób obsługi aparatury kontrolnopomiarowej oraz komór wulkanizacyjnych
 • znajomość różnych rodzajów i mieszanek kauczukowych, znajomość ich właściwości
 • znajomość rodzajów wulkanizacji
 • umiejętność zastosowania odpowiednich rodzajów wulkanizacji do konkretnych materiałów
 • dobór odpowiednich warunków wulkanizacji
 • sprawdzanie i ocena stopnia uszkodzenia danego przedmiotu
 • kwalifikacja bądź dyskwalifikacja do naprawy
 • udzielanie rzetelnych informacji klientom (np. w przypadku braku możliwości dalszej naprawy uszkodzonej opony)
 • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń
 • dbanie o dobry stan techniczny urządzeń, którymi posługuje się w pracy
 • przygotowanie formy do wulkanizacji
 • przygotowanie elementu do naprawy
 • sprawdzanie nagrzania formy
 • obsługa podnośnika, wyważanie kół
 • montowanie i wyważanie naprawionych kół
 • nadzorowanie procesu wulkanizacji, kontrolowanie temperatury, czasu i innych współczynników procesu wulkanizacji
 • opróżnianie komór wulkanizacyjnych z oparów benzyny
 • obsługa wyciągarki lub wózka widłowego
 • stosowanie się do przepisów bhp i ppoż.

   Praca wulkanizatora ma charakter stojąco-chodzący. Wulkanizator pracuje w halach lub na świeżym powietrzu. Jest narażony na zmienne temperatury otoczenia, wibrację oraz hałas, zatrucia oparami benzyny i klejów, regularne podnoszenie, przenoszenie ciężkich przedmiotów. Ponadto wulkanizator jest narażony na choroby alergiczne, oskrzeli oraz przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, alergie skórne, żylaki kończyn dolnych, dyskopatię lędźwiowo-szyjną. Ma stały kontakt z klientami.
Jest to praca samodzielna, w dużej mierze polegająca na wykonywaniu poleceń, ale czasem zdarzają się czynności wykonywane w zespole.

   Wulkanizator zazwyczaj pracuje 8 godzin dziennie, jednak możliwy jest także wydłużony czas pracy. Praca może przebiegać w systemie zmianowym.

Praca wulkanizatora ma charakter zrutynizowany. Zaliczana jest do prac średniociężkich.

 

2. Wymagania


  W zawodzie wulkanizatora wymagane cechy psychiczne to: spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, samodzielność (gdyż sam musi organizować i wykonywać swoją pracę), umiejętność pracy w szybkim tempie, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, samokontrola, umiejętność podporządkowania się i często współdziałania. Przydatne są zainteresowania i uzdolnienia techniczne.
   Wymagane ważne cechy fizyczne dotyczą sprawności układu ruchu, w tym sprawności kończyn dolnych oraz sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie rąk i palców.
Niezbędny w pracy wulkanizatora jest dobry wzrok, słuch oraz prawidłowe: rozróżnianie małych szczegółów pracy wzrokowej, a także koordynacja wzrokoworuchowa.
   Wymagana jest też sprawność podstawowych układów wewnętrznych: krążenia, oddechowego, nerwowego, trawiennego, mięśniowego, kostno-stawowego, a więc dobra ogólna sprawność fizyczna.
Oczekiwana jest podstawowa kierunkowa wiedza z zakresu mieszanek kauczukowych i procesów wulkanizacji oraz umiejętność praktycznego jej stosowania w pracy.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia dużego stopnia sprawności kończyn dolnych oraz zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, a także wady i dysfunkcje narządu wzroku, niedające się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzenia w zakresie widzenia stereoskopowego, pola widzenia oraz percepcji kształtów. Ograniczeniem są również zaburzenia zmysłu równowagi. Utrudnieniem (zależnym od stanowiska oraz wykonywanych prac) jest dysfunkcja narządu słuchu w stopniu znacznym (osoby głuche oraz głuchonieme). Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osobom z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) nie zaleca się wykonywania czynności w hałasie powyżej tzw. progu działania.

   W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią kontaktową, alergią wziewną na stosowane związki chemiczne ani osoby z chorobami skóry rąk.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy możliwie jest podjęcie zatrudnienia przez osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie uniemożliwia pracy w pozycji stojącej, pod warunkiem identyfikacji indywidualnych barier i dostosowania technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy, a także po racjonalnym doborze czynności zawodowych.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zawód mogą wykonywać osoby z dysfunkcją narządu wzroku pod warunkiem, że ich dysfunkcja daje się korygować za pomocą szkieł optycznych bądź soczewek kontaktowych.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że ta niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   Szansę na zatrudnienie w zawodzie mają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mogą one uzyskać odpowiednie kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub w wyniku szkolenia w zakładzie. Osoby te powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych.

   Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia można im powierzać zadania trudniejsze i bardziej złożone.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują wsparcia w nauczeniu się wykonywania konkretnych czynności zawodowych. Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania czynności podczas szkolenia praktycznego w zakładzie pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Praca osób z dysfunkcją kończyn dolnych, z uwagi na ich ograniczoną mobilność, wymaga właściwej organizacji. Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania, korzystania z wysokich stołków. Pomocna jest automatyzacja obsługi maszyn i automatyzacja sterowania urządzeniami. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości urządzeń do indywidualnych potrzeb, umieszczenie urządzeń pomocniczych i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika.

   Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Polecana jest praca w zespole z możliwością podziału obowiązków.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wymagane jest też wprowadzenie kontrastowej kolorystyki narzędzi, urządzeń i maszyn oraz elementów sterujących.

Pracę usprawnia stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie). Tam gdzie to możliwe, zaleca się ograniczenie hałasu.

Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną wizyjną lub wibracyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Praca osób z tego rodzaju niepełnosprawnością wymaga właściwej organizacji – w przypadku osób głuchoniemych konieczna jest znajomość przez otoczenie (przynajmniej jedną osobę) języka migowego bądź stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online). W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (drogi komunikacyjne, pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

  W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowisko pracy nie wymaga specjalistycznego dostosowywania pod względem architektonicznym ani ergonomicznym, poza stosowaniem ogólnych zasad odnoszących się do wszystkich pracowników. Jeśli niepełnosprawność intelektualna jest sprzężona z niepełnosprawnością sensoryczną, należy zastosować zasady dostosowywania stanowiska pracy określone dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wybrane osoby, po akceptacji lekarza i psychologa) mogą być zatrudnione w tym zawodzie pod warunkiem, że dobór zadań i czynności zawodowych będzie odpowiadał potencjałowi intelektualnemu. Mogą wykonywać czynności proste, powtarzalne, zadania bardziej odtwórcze niż twórcze, zlecone przez przełożonego.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie poznawczym, potrzebują przede wszystkim dostosowania tempa pracy do indywidualnych możliwości oraz jasno zdefiniowanego zakresu obowiązków. Kolejną istotną kwestią jest wyłonienie osoby z zespołu pracowniczego, odpowiedzialnej za przekazywanie poleceń osobie z niepełnosprawnością intelektualną (zasadą jest, że każdorazowo czyni to ta sama osoba, aby nie dezinformować pracownika).

   Zatrudnione osoby mogą wymagać długotrwałego przystosowania do wykonywania określonych zadań. Zakres prac musi być jednorodny i powtarzalny, a praca nadzorowana i kontrolowana możliwie często, zwłaszcza w początkowym okresie. Mogą też wymagać pomocy w kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. punktualne przychodzenie do pracy, nieopuszczanie samowolnie stanowiska pracy).

   Wymagane w pracy czynności robocze i miejsca, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (np. toalety, bufet, ważne działy, takie jak kadry, magazyny itp.) powinny być oznaczone prostymi piktogramami ułatwiającymi zrozumienie oraz identyfikację miejsc.

W rozmowie z pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną należy używać prostych słów, nieskomplikowanych wyrażeń, a tłumacząc różnego rodzaju kwestie, należy posługiwać się przykładami zaczerpniętymi z dnia codziennego. Nie należy używać zwrotów anglojęzycznych, a zamiast liczb czy danych procentowych należy używać słów „mało” czy też „wiele”. Przekazywane informacje powinny być zwięzłe, nieprzeładowane, a zdania ‒krótkie.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.