Technik ortopeda

TECHNIK ORTOPEDA


1. Informacje ogólne


   Zadaniem technika ortopedy jest projektowanie i wykonanie oraz dobór odpowiedniego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, np.:

 • obuwia, wkładek ortopedycznych
 • protez – sztucznych elementów ciała
 • ortez, np. kołnierzy, gorsetów, aparatów do stabilizacji kończyn.

Do obowiązków technika ortopedy należy:

 • znajomość anatomii człowieka, zasad biomechaniki ortopedycznej
 • współpraca z lekarzami
 • sporządzenie opisu lekarsko-technicznego
 • sporządzanie dokumentacji ewidencyjnej, materiałowej, eksploatacyjnej, technicznej
 • umiejętność dostosowania przedmiotów codziennego użytku do indywidualnych potrzeb klientów
 • wykonywanie sprzętów ortopedycznych na indywidualne zamówienie
 • pobieranie miary, dobieranie elementów, wykonywanie odlewów gipsowych
 • szkolenie z zakresu użytkowania danego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
 • montowanie, rozkładanie przedmiotów ortopedycznych
 • umiejętność doboru i zastosowania odpowiedniej metody obróbki używanych surowców
 • naprawa oraz okresowe przeglądy sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • organizacja procesu produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 • organizacja stanowisk pracy
 • kontrola procesu eksploatacji i legalizacji urządzeń, sprzętu i maszyn
 • obsługa urządzeń mechanicznych (np. miar krawieckich, kątomierzy, suwmiarek, narzędzi ślusarsko-montażowych, maszyn szewskich, maszyn rymarskich, maszyn do obróbki drewna, metali, tworzyw sztucznych, maszyn do formowania tworzyw sztucznych i gipsu, twardościomierzy, mikrometrów itp.).

   Technik ortopeda pracuje w pomieszczeniach (gabinetach lekarskich, halach produkcyjnych, warsztatach ortopedycznych). Pomieszczenia te mogą się znajdować na terenie szpitali, przychodni lub zakładów produkcyjnych.
W pracy ma ciągły kontakt z ludźmi (pacjentami, kadrą medyczną). Jest narażony na działanie szkodliwych czynników, takich jak hałas, wibracje, zapylenie, szkodliwe opary itp. Zazwyczaj ma stałe dni i godziny pracy, wynikające z kodeksu pracy. Będąc
jednocześnie właścicielem zakładu produkcyjnego, sam ustala swój czas wykonywania zadań zawodowych.
Praca technika ortopedy ma charakter produkcyjno-usługowy. Jest to praca średnio ciężka/lekka.

 

2. Wymagania

 

   Praca technika ortopedy wymaga dużej dokładności i precyzji. Wskazane są zdolności plastyczne, spostrzegawczość. Ze względu na charakter tego zawodu konieczna jest umiejętność koncentracji i podzielności uwagi, cierpliwość i wytrwałość. Ważna jest łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej, samodzielność, lecz także umiejętność współdziałania w zespole. Pożądane są też uzdolnienia techniczne.

   Ponieważ technik ortopeda kontaktuje się z pacjentami, wskazane jest, aby był osobą otwartą, cierpliwą i empatyczną.

W tym zawodzie nieodzowny jest dobry wzrok, w tym ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe, percepcja kształtów oraz rozróżnianie barw.

   Dość istotna jest również sprawność rąk i palców oraz dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Technik ortopeda powinien mieć dobrą kondycję fizyczną, umożliwiającą pomoc pacjentom.

Niezbędne jest widzenie stereoskopowe, dostrzeganie małych szczegółów pracy wzrokowej oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Przydatne jest prawidłowe rozróżnianie barw oraz pole widzenia mieszczące się w prawidłowym zakresie.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Trudności w zawodzie mogą mieć osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak znacznie ograniczone pole widzenia czy brak widzenia stereoskopowego, a także osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

   Czynnikiem utrudniającym pracę są również zaburzenia niewielkiego znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z pacjentami lub zespołem. Praca ta nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

   Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest nosicielstwo chorób zakaźnych, choroby pasożytnicze i choroby skóry rąk. W zawodzie nie mogą też pracować osoby z alergią kontaktową i wziewną na wykorzystywane materiały – żywicę epoksydową i różne rodzaje klejów, oraz z chorobami skóry rąk.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej nie zaleca się, aby osoby z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko jednego ucha), pracowały na stanowiskach, na których pracę wykonuje się w hałasie (parametry hałasu osiągają wartości NDN − najwyższego dopuszczalnego natężenia), np. przy obsłudze urządzeń do obróbki drewna, metali, tworzyw sztucznych, maszyn do formowania tworzyw sztucznych i gipsu.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją układu ruchu

   W zawodzie technika ortopedy niezbędna jest sprawność kończyn górnych, a w szczególności zręczność dłoni i palców. Możliwe jest zatrudnienie osób z nieznaczną dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby osoba na wózku większość zadań mogła wykonywać w pozycji siedzącej.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwość wykonywania zawodu mają osoby widzące obuocznie z nieznacznym ograniczeniem zakresu pola widzenia, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwe na światło oraz osoby z ograniczoną ostrością widzenia, jeśli oprócz korekcji wzroku okularami zapewnione im będą inne, odpowiednie pomoce optyczne zapewniające dobre rozróżnianie szczegółów. Warunkiem zatrudnienia jest właściwe przygotowanie stanowiska pracy, a także właściwa organizacja pracy. Osoby te mogą podejmować pracę na stanowiskach, na których nie występują wirujące elementy maszyn.

Osoby niewidome lub pozbawione zdolności widzenia stereoskopowego nie mają możliwości wykonywania pracy na tym stanowisku.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, podczas których pracę wykonuje się w hałasie), jeśli zapewni się im odpowiednie pomoce techniczne oraz właściwie przygotuje środowisko i stanowisko pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

   W przypadku osób słabosłyszących, od których wymagana będzie komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwości zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie) są ograniczone. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier oraz technicznym i organizacyjnym przystosowaniu środowiska i stanowiska pracy.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy oraz jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.6. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem akceptacji lekarza specjalisty, napady padaczkowe występują u nich sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Takie osoby mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a praca wykonywana na stanowisku pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

Osoby te nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu lub z wirującymi elementami i pracować przy nich. Polecana jest praca przy ręcznym montażu lub składaniu aparatów/protez, naprawie lub przeglądzie sprzętu.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją układu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich można było wykonywać w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców. Dla osób poruszających się o kulach może być potrzebne zainstalowanie uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości położenia blatów do indywidualnych potrzeb pracownika oraz umieszczenie wykorzystywanych materiałów, narzędzi i urządzeń w zasięgu jego rąk. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Ze względu na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, zatrudnione na wybranych stanowiskach pracy, wymagana jest likwidacja barier architektonicznych w miejscu pracy i w drodze do zakładu pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind odpowiednio szerokie. Trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy oraz dostosować wysokość blatu biurka i przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb pracownika, a także zapewnić swobodny dostęp do użytkowanych urządzeń, umieścić materiały w zasięgu jego rąk, na odpowiedniej wysokości, żeby były dostępne bez konieczności manewrowania wózkiem. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające bardzo dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe w celu korekcji ostrości widzenia, mogą także wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, lunetę, monookulary).

   Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

   Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć stanowisko pracy odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a jaskrawość stosowanych opraw powinna być możliwie najmniejsza.

   Na stanowisku technika ortopedy można również zatrudnić osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak nieprawidłowości w rozróżnianiu barw i nieznacznie ograniczonym polem widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia oraz odpowiedniej organizacji pracy.

   Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających bardzo dobrej koordynacji wzrokowo-uchowej. Wymagane jest też dobre doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, wprowadzenie kontrastowej kolorystyki narzędzi, urządzeń i maszyn, ścian pomieszczeń, stosowanie kontrastowego tła blatu roboczego, powiększonych wskaźników kontrolnych oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł olśnienia.

Pomocna w usprawnianiu pracy jest stała lokalizacja przedmiotów i urządzeń.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym im swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole, kontaktujących się z klientami lub pacjentami.

   Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (w pomieszczeniu pracy, toalecie, pokoju socjalnym itp.), sygnalizację wibracyjną lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby m.in. z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko jednego ucha) nie mogą wykonywać czynności, które są związane z pracą w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Osoby głuche, zwłaszcza głuchonieme, powinny pracować na wybranych stanowiskach (włącznie z eliminacją warunków pracy w hałasie), w zespołach, tam gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz.

  W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (drogi komunikacyjne, pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

   Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

Polecane jest zatrudnienie takich osób przy wykonywaniu prac samodzielnych, we współpracy z małym zespołem współpracowników.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie zaś do kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna także istnieć możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Osoby te nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu lub z elementami wirującymi i pracować przy nich, należy również ograniczyć pracę z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

   Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.