Szklarz

 SZKLARZ

 

1. Informacje ogólne

 

   Do zadań szklarza należy obróbka, przygotowanie i montaż elementów ze szkła.

   W tym zawodzie wyróżnia się dwie specjalizacje: szklarz szkła płaskiego oraz szklarz szkła laboratoryjnego.

Głównym zadaniem szklarza szkła płaskiego jest montowanie szkła w drzwiach, oknach, wystawach, meblach, szklarniach oraz oprawa luster i obrazów, wysadzanie elementów szkłem dekoracyjnym.

   Czynności, które wykonuje podczas pracy, to mierzenie, przycinanie, profilowanie, szlifowanie szkła, wiercenie otworów w szkle, montowanie, kitowanie, klejenie, lutowanie, przycinanie, pasowanie, piaskowanie oraz srebrzenie luster, polerowanie, oprawianie w ramy. Aby bezpiecznie i sprawnie wykonywać ten zawód, niezbędna jest wiedza na temat różnych rodzajów szkła, umiejętność ich rozróżniania umiejętność doboru i odpowiedniej siły nacisku, np. podczas prac montażowych, oraz hartowania, rozhartowywania szkła, gięcia itp.

   Szklarz powinien również umieć zdobić szkło (czyścić, trawić, piaskować, woskować).

   Szklarz szkła laboratoryjnego zajmuje się wykonywaniem naczyń z rur szklanych. Ważnym aspektem tej pracy jest odpowiednie wykalibrowanie wyrobów.

   W pracy posługuje się narzędziami ręcznymi (nożem, rurami, tulejami, stożkami, formami metalowymi, suwmiarką, termometrem, stoperem, mikrometrem) oraz palnikami, szlifierkami, dmuchawami, urządzeniami do obróbki termicznej szkła i sprężarkami. Stosowana przez niego technika to obróbka termiczna.

   Podobnie jak w poprzedniej specjalizacji szklarz szkła laboratoryjnego musi mieć wiedzę na temat różnych rodzajów szkła, a także umieć odpowiednio dobrać i przeprowadzić procedury technologiczne.

Miejscem pracy szklarza zdobnika są hale produkcyjne, warsztaty, w których szklarze pracują wśród innych pracowników. Natomiast samo wykonywanie czynności ma charakter indywidualny (z wyjątkiem czynności montażowych) i jest nadzorowane przez przełożonego. Szklarz zatrudniony w zakładzie usługowym musi być przygotowany na regularne, bezpośrednie kontakty z klientami.

  Stanowiska pracy mają zamontowane odpowiednie nawiewy, wyciągi oraz dobre oświetlenie (sztuczne i naturalne). Praca ma charakter stojąco-chodzący.

   Szklarz podczas pracy musi być zabezpieczony ubraniem ochronnym (gumowy fartuch, rękawice, odpowiednie obuwie).

 

2. Wymagania

 

   Praca szklarza składa się z czynności powtarzalnych, bardzo monotonnych, więc w tym zawodzie niezbędna jest duża cierpliwość, dokładność, precyzja, dbałość

o detale, rozróżnianie formy, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość.

   Nieodzowny jest dobry wzrok, w tym ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe oraz rozróżnianie barw, zdolność do porównywania lub odróżniania kolorów pod względem odcieni, nasycenia i jasności. W dużym stopniu istotna jest również sprawność kończyn górnych, a w szczególności rąk i palców, do sprawnego manipulowania przy obróbce szkła. Pożądane są też uzdolnienia techniczne. Ważna jest dyscyplina i umiejętność organizacji własnej pracy.

Podczas prac montażowych przeszkodą mogą być lęk wysokości czy zaburzenia równowagi oraz niewystarczająca sprawność fizyczna.

   Szklarz będący jednocześnie właścicielem zakładu powinien charakteryzować się takimi cechami, jak umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (kontrahentami, pracownikami) oraz kreatywność. Szklarz zdobnik musi mieć zdolności artystyczne, być kreatywny. Szklarza zatrudniony w zakładzie usługowym musi być przygotowany na regularne, bezpośrednie kontakty z klientami.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   W tym zawodzie trudności mogą mieć osoby ze znacznymi dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak: brak widzenia stereoskopowego, zaburzenia w rozróżnianiu barw i ostrości widzenia, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, oraz osoby z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są również zaburzenia zmysłu równowagi oraz zmysłu dotyku, a także lęk wysokości (przy pracach montażowych na wysokości).

   Ograniczeniem w wykonywaniu zawodu są również zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, a także dysfunkcja znacznego stopnia kończyn dolnych (prace montażowe).

   Ograniczeniem, gdy praca szklarza wymaga kontaktu, komunikacji werbalnej z klientami i podwykonawcami, może być także niepełnosprawność słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była ta komunikacja.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie szklarza osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Możliwe jest zatrudnienie w zawodzie, na wybranych stanowiskach pracy, osób z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (z wyjątkiem prac montażowych). Niezbędne jest wówczas odpowiednie przystosowanie czynności pracy oraz dostosowanie obiektu, pomieszczenia stanowiska pracy (prace, które mogą być wykonywane na siedząco, bez konieczności przemieszczania się). Polecana jest praca na stanowisku zdobnika szkła.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą wykonywać zawód szklarza pod warunkiem, że ich dysfunkcja daje się korygować z zastosowaniem szkieł optycznych bądź soczewek kontaktowych, które umożliwiają uzyskanie dobrej ostrości wzroku.

  Istnieje możliwość zatrudnienia osób słabowidzących z nieznacznym ograniczeniem zakresu pola widzenia i rozróżniania barw, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwych na światło. Warunkiem zatrudnienia jest właściwe przygotowanie środowiska i stanowiska pracy, a także właściwa organizacja pracy.

Nie ma możliwości wykonywania pracy na tym stanowisku przez osoby niewidome lub pozbawione zdolności widzenia stereoskopowego.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Osoby słabosłyszące mogą wykonywać zawód szklarza w sytuacji, gdy ich niepełnosprawność można korygować za pomocą aparatów słuchowych w stopniu umożliwiającym kontakt z innymi ludźmi.

   Istnieje możliwość zatrudnienia, na wybranych stanowiskach pracy, osób głuchych i głuchoniemych. Osoby te mogą wykonywać zawód warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu warunków środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym). Nie mogą być zatrudnione na stanowiskach wymagających bezpośrednich kontaktów – komunikacji werbalnej z klientami.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy oraz jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   Szansę na zatrudnienie w zawodzie mają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mogą one uzyskać odpowiednie kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub w wyniku szkolenia w zakładzie. Osoby te powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych.

   Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia można im powierzać zadania trudniejsze i bardziej złożone.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą potrzebowały wsparcia w nauczeniu się konkretnych czynności zawodowych. Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać niezbędne umiejętności podczas szkolenia praktycznego w zakładzie pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność praca wymaga właściwej organizacji przy wykonywaniu niektórych lub wszystkich zadań w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych może być potrzebne zainstalowanie uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania, wysokich stołków umożliwiających wykonywanie niektórych czynności w pozycji siedzącej. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie materiałów i narzędzi w zasięgu rąk pracownika. Jeżeli pracownik korzysta z siedziska, należy pamiętać o przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb, np. przez zapewnienie regulowanej wysokości, uchylnego siedziska, regulowanego podnóżka, blokady kół, regulowanego lub indywidualnie profilowanego oparcia tylnego, regulowanych i odchylanych podłokietników. Osoby z taką niepełnosprawnością mogą być zatrudnione na stanowisku szklarza     szkła laboratoryjnego lub szklarza zdobnika.

   Poruszanie się na wózkach inwalidzkich (praca na wybranych stanowiskach pracy, np. zdobnik szkła, z wyłączeniem prac montażowych) wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy oraz w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy oraz dostosować przestrzeń stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnić dostępność wykorzystywanych urządzeń, narzędzi, szaf czy regałów. Równie ważne jest posadowienie elementów sterujących w zasięgu rąk pracownika, na poziomie umożliwiającym pracę w pozycji siedzącej. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny używać szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, a także mogą wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, lunetę, monookulary). Podczas wykonywania zadań w hali należy zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy i przygotować kontrastowe (ciemne) tło blatu. Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

   Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

   Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć stanowisko pracy odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a stosowane oprawy powinny mieć możliwie najmniejszą jaskrawość.

Na tym stanowisku można zatrudnić również osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak nieznaczne nieprawidłowości w rozróżnianiu barw z nieznacznie ograniczonym polem widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia oraz odpowiedniej organizacji pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby te powinny stosować aparaty słuchowe korygujące słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne werbalne komunikowanie się z klientami lub podwykonawcami (słuch wydolny socjalnie).

   Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Osoby niesłyszące i głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, w których nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz − klientami. Jest to możliwe tam, gdzie praca jest wykonywana przez zespół, który dzieli się zadaniami. Zatrudnienie takich osób wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Może być również konieczne ograniczenie zakresu posługiwania się językiem pisanym (np. przez osoby używające głównie języka migowego). Dla osób głuchych i głuchoniemych ważne jest zorganizowanie stanowiska pracy w ten sposób, aby możliwe było porozumiewanie bez użycia dźwięków. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy.

   Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny, itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Napisy, tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umieszczane w miejscach, w których występuje źródło zagrożenia dla pracownika lub mogą wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne (na drogach komunikacyjnych, przy schodach, przy drzwiach wyjściowych itp.). Szczególnie odnosi się to do uzupełnienia wszelkiego rodzaju ostrzeżeń dźwiękowych wyraźnymi i łatwo zauważalnymi informacjami wizualnymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością przydzielono opiekuna na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą organizacyjną firmy i jej kulturą. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub − za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinno być także możliwe okresowe zastąpienie pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

  W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowisko pracy nie wymaga specjalistycznego dostosowywania pod względem architektonicznym oraz ergonomicznym, poza przestrzeganiem ogólnych zasad odnoszących się do wszystkich pracowników. Kiedy niepełnosprawność intelektualna jest sprzężona z niepełnosprawnością sensoryczną, należy zastosować zasady dostosowywania stanowiska pracy określone dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wybrane osoby, po akceptacji lekarza i psychologa) mogą być zatrudnione w tym zawodzie pod warunkiem, że dobór zadań i czynności zawodowych będzie odpowiadał ich potencjałowi intelektualnemu. Mogą wykonywać czynności proste, powtarzalne, zadania bardziej odtwórcze niż twórcze, zlecone przez przełożonego.

  Osoby takie, ze względu na swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie poznawczym, potrzebują przede wszystkim dostosowania tempa pracy do ich indywidualnych możliwości oraz jasno zdefiniowanego zakresu obowiązków. Kolejną istotną kwestią jest wyłonienie z zespołu pracowniczego osoby odpowiedzialnej za przekazywanie poleceń osobie z niepełnosprawnością intelektualną (zasadą jest, że każdorazowo czyni to ta sama osoba, aby nie dezinformować pracownika).

   Zatrudnione osoby mogą potrzebować długotrwałego przystosowania do wykonywania określonych zadań. Zakres prac musi być jednorodny i powtarzalny, a praca nadzorowana i kontrolowana możliwie często, zwłaszcza w początkowym okresie. Może też być im potrzebna pomoc w kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. punktualne przychodzenie do pracy, nieopuszczanie samowolnie stanowiska pracy).

Czynności robocze wymagane w pracy i miejsca, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (np. toalety, bufet, ważne działy, takie jak kadry, magazyny itp.), powinny być oznaczone prostymi piktogramami, łatwymi do zrozumienia oraz ułatwiającymi identyfikację miejsc.

  W rozmowie z pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną należy używać prostych słów, nieskomplikowanych wyrażeń, a tłumacząc różnego rodzaju kwestie, należy wspomagać się przykładami zaczerpniętymi z dnia codziennego. Nie należy używać zwrotów anglojęzycznych, a zamiast liczb używać słów „mało” czy też „wiele”. Przekazywane informacje powinny być zwięzłe, nieprzeładowane, a zdania krótkie.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.