Specjalista ds marketingu i handlu

SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (SPRZEDAŻY)


1. Informacje ogólne


   Zadaniem specjalisty do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) jest planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych w danej firmie. Specjalista ten zajmuje się ustaleniem polityki sprzedaży i promocji firmy wobec klientów. Może także kreować zapotrzebowanie klientów stosownie do ofert firmy, którą reprezentuje. Ponadto zajmuje się wyszukiwaniem i oceną szans rynkowych dotyczących sprzedaży danych towarów bądź usług. Realizacja obowiązków specjalisty do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) to jednocześnie sposób danej firmy na osiągnięcie zysku ze sprzedaży towaru bądź usługi. Do niego należy też dobór odpowiednich metod i narzędzi w celu zrealizowania założonego planu. Mogą to być jedynie działania służące zdobywaniu klientów lub faktycznie nastawione na zaspokajanie ich potrzeb.
   Specjalista do spraw handlu i sprzedaży może się zajmować zarówno eksportem i importem towarów, jak i sprzedażą wewnętrzną. Wymagana jest wtedy znajomość towarów i usług, którymi się zajmuje, znajomość lokalnych rynków, ofert konkurencji, przepisów, kultury i zwyczajów. Specjalista może eksportować/importować zarówno gotowe towary, jak i potrzebne do ich wyprodukowania surowce, technologie, maszyny.
Ponadto do obowiązków specjalisty do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) należy:

 • tworzenie bazy klientów
 • przygotowywanie ofert dla klientów
 • wysyłanie ofert do klientów
 • podtrzymywanie kontaktów z klientami
 • nawiązywanie kontaktów (osobistych, telefonicznych, mailowych) z nowymi i potencjalnymi klientami
 • zbieranie ofert
 • negocjacje z kontrahentami
 • zarządzanie działaniami promocyjnymi (organizacja kampanii promocyjnych, wybieranie gadżetów promocyjnych itp.)
 • tworzenie lub współtworzenie strategii marketingowych
 • określanie warunków dostawy towaru (ceny, sposobu płatności, terminu, sposobu transportu itp.)
 • uzyskiwanie pozwolenia na wywóz towaru za granicę
 • organizowanie transportu
 • kompletowanie i składanie w odpowiedniej instytucji dokumentów finansowych
 • udział w oficjalnych spotkaniach oraz imprezach handlowych.

    Praca w tym zawodzie ma charakter zmienny.
   Miejsce pracy specjalisty ds. marketingu to pomieszczenia biurowe, zazwyczaj dobrze wyposażone w sprzęt biurowy. Często pracuje „na mieście”, uczestnicząc w spotkaniach służbowych oraz różnego rodzaju imprezach handlowych.
    Na ogół ma stałe dni i godziny pracy, jednak musi się liczyć z koniecznością zostania w pracy dłużej (np. w okresie obmyślania nowej strategii czy kampanii promocyjnej, podejmowania kontrahentów itp.). Nierzadko odbywa podróże służbowe.


2. Wymagania


    Praca w tym zawodzie wymaga dużej wyobraźni, kreatywności, wiedzy, doświadczenia, intuicji handlowej, sztuki promocji, wiedzy z zakresu sprzedaży i określania potrzeb rynku. Pracownik powinien charakteryzować się odpowiedzialnością, umiejętnością przewidywania, dobrą autoprezentacją, wysoką kulturą osobistą, opanowaniem, umiejętnością negocjacji, odpornością psychiczną, spostrzegawczością, zdolnością koncentracji i podzielności uwagi, umiejętnością logicznego myślenia, otwartością, umiejętnością komunikowania się w mowie i piśmie, a także za pomocą różnych środków (telefonu, maila oraz osobiście), umiejętnością zdobywania zaufania. Ponadto przedstawiciel tego zawodu powinien umieć identyfikować potrzebę prowadzenia działań, stawiać cele krótko- i długoterminowe oraz identyfikować grupę docelową, a także mieć umiejętność doboru odpowiednich narzędzi i je znać. Powinien też być wytrwały i cierpliwy.
Częstym wymaganiem w tym zawodzie jest znajomość języków obcych. Istotny w wykonywaniu tego zawodu jest dobry ogólny stan zdrowia, sprawny wzrok i słuch.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

    Ze względu na stałe i intensywne kontakty z innymi ludźmi, utrudnieniem w pracy w tym zawodzie są wszelkie dysfunkcje, które mogłyby ograniczać możliwość swobodnego porozumiewania się.

    Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna. Praca ta nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z dysfunkcją zarówno kończyn górnych, jak i kończyn dolnych mają możliwość wykonywania zawodu, mogą one bowiem pracować na wybranych stanowiskach pracy, w pozycji siedzącej – praca głównie biurowa z wykorzystaniem komputera. Mogą ją również wykonywać osoby jednoręczne, a także osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Warunkiem jest odpowiednia organizacja pracy i dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

    Zatrudnienie mogą znaleźć osoby widzące obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące, jeśli zapewni się im odpowiednie pomoce techniczne oraz właściwie przygotuje środowisko i stanowisko pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

W przypadku osób słabosłyszących, od których wymagana będzie komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwości zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie) są ograniczone. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

Utrudnieniem mogą być schorzenia strun głosowych, słaba ekspresja werbalna i wady wymowy.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chorujące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Takie osoby mogą być zatrudnione po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą być potrzebne indywidualne pomoce techniczne, które usprawniają pracę biurową, w tym np. specjalna klawiatura komputerowa. Osoba z niesprawnymi kończynami górnymi może korzystać ze specjalnie przystosowanego osprzętu komputerowego (np. myszki, pada) lub specjalistycznego oprogramowania komputera umożliwiającego korzystanie z niego bez użycia lub z ograniczonym użyciem kończyn górnych.

Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej potrzebne są pomoce techniczne (ortezy, protezy) ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym obsługę komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami.

Istotne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

    Pomocne jest wykorzystywanie specjalnych przyrządów i uchwytów eliminujących angażowanie jednej ręki (przypadki braku sprawności lub amputacji jednej z kończyn).

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych trzeba tak zorganizować pracę, aby większość zadań można było wykonywać w pozycji siedzącej. Polecane są uchwyty i poręcze ułatwiające wstawanie i podpieranie się podczas stania. Można wykorzystywać pomoce techniczne usprawniające pracę biurową. Jeżeli pracownik korzysta z siedziska, należy pamiętać o przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, np. zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

    Ze względu na osoby ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich, trzeba zlikwidować bariery architektoniczne, w tym zapewnić odpowiednią szerokość wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wolne drogi komunikacyjne, odpowiedniej szerokości drzwi do pomieszczeń i wind oraz zlikwidować bariery architektoniczne w drodze do zakładu pracy na terenie parkingów, chodników i podjazdów.

    W miejscu pracy potrzebne jest powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowanie jego wielkości i wysokości blatu stołu lub biurka do indywidualnych potrzeb pracownika, a także zapewnienie dostępności szaf i regałów z materiałami. Często istotne jest także zainstalowanie uchwytów w odpowiednich miejscach, aby ułatwić osobie z niepełnosprawnością przesiadanie się z wózka i na wózek. Może być potrzebne częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Polecana jest praca stacjonarna, w biurze.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

    Osoby słabowidzące powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, mogą również − w miarę potrzeb − wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, powiększalniki). Dla osób pracujących na komputerze pomocne będzie specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę). Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

    W trakcie pracy, w miarę możliwości i za zgodą klientów, dokumenty mogą być przesyłane w wersji elektronicznej. Wówczas można użyć większej czcionki bądź programu powiększającego zainstalowanego w komputerze.

    Pomocne jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, a więc doświetlenie, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka oraz eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowanie powierzchni). Można też wprowadzić zróżnicowaną kolorystykę wyposażenia pomieszczenia względem jego wnętrza.

    W określonych sytuacjach należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające bardzo dobrej koordynacji wzrokowo­ruchowej.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

    Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym im swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole lub kontaktujących się z klientami.

     Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy − w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

     Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny, itp.) oraz sygnalizację wibracyjną lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

    Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

    Jest możliwe zatrudnienie osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością, lecz na wybranych stanowiskach, tam gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

    Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

    Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Środowisko pracy osób z epilepsją nie może stwarzać potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby, nie może być również źródłem niebezpieczeństwa i narażać osoby chorej na dodatkowe urazy w przypadku zaistniałego napadu. Pomieszczenie, w którym pracuje taka osoba powinno być łatwo dostępne w razie konieczności szybkiej pomocy.

  Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

Polecana jest praca stacjonarna, w biurze.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.