Rzecznik patentowy

RZECZNIK PATENTOWY


1. Informacje ogólne


   Rzecznik patentowy bada czystość patentową produktów, wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem prawnym znaków towarowych, rozwiązań technicznych, wynalazków, wzorów zdobniczych i użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych.
Do poszczególnych zadań rzecznika patentowego należą:

  • analiza dostarczonych dokumentów
  • rozmowa merytoryczna z klientem
  • przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych oraz przedstawienie ich w Urzędzie Patentowym
  • prowadzenie korespondencji wyjaśniającej z Urzędem Patentowym oraz klientami
  • znajomość aktualnych przepisów prawa
  • działalność doradcza dotycząca pomocy technicznej i prawnej w zakresie ochrony patentowej i ochrony interesów klientów
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony patentowej
  • bieżące śledzenie osiągnięć techniki w różnych dziedzinach.

  W tym zawodzie występuje nieformalna specjalizacja zgodna z wykształceniem pracownika. Rzecznik patentowy jest zobligowany do ciągłego poszerzania wiedzy z danej dziedziny i śledzenia aktów prawnych oraz brania udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje i aktualizujących informacje na temat zmieniających się przepisów prawnych.
   Praca rzecznika patentowego może mieć różne formy. Może być zatrudniony na etat lub wykonywać pracę samodzielnie. Od formy zatrudnienia zależy miejsce pracy, zakres czynności oraz godziny pracy. Pracując na własny rachunek, ma większą możliwość dostosowania godzin pracy do aktualnych potrzeb. Zwykle czynności zawodowe są wykonywane w biurach lub bibliotekach. Rzecznik wykonuje zadania powierzone. Może pracować sam lub w zespole innych rzeczników, co stwarza mu większą możliwość konsultacji zawodowych. Niezależnie od tego, praca rzecznika ma zawsze charakter samodzielny. Pracując w Urzędzie Patentowym, jest nadzorowany przez zwierzchników. Rzecznik patentowy może być także właścicielem kancelarii.
Regularnie kontaktuje się z ludźmi. W pracy jest narażony na sytuacje stresogenne, konfliktowe. Jest to praca urzędnicza, o charakterze usługowym i organizacyjnym. Jest zaliczana do prac bardzo lekkich.

 

2. Wymagania

 

   Niezbędną cechą rzecznika patentowego musi być zdolność szybkiego przyswajania nowej wiedzy ze względu na konieczność prowadzenia ścisłej współpracy merytorycznej z fachowcami wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach nauki. Rzecznik patentowy powinien być odpowiedzialny, dociekliwy, cierpliwy, umieć wysłuchać twórcę, gdyż często dopiero w tzw. luźnej rozmowie można dowiedzieć się tego, co w sprawie jest najistotniejsze. Kolejną niezwykle istotną cechą jest w tym zawodzie samodzielność w działaniu, niezależność oraz inicjatywność. Musi być osobą spostrzegawczą i dokładną. Ze względu na specyfikę pracy rzecznik patentowy musi być również osobą zrównoważoną emocjonalnie. Istotne jest dobre przygotowanie zawodowe, zarówno rzecznikowskie jak i w danej dziedzinie wiedzy, co umożliwia współpracę niosącą korzyści twórcom i przedsiębiorstwom. Rzecznik patentowy powinien śledzić na bieżąco zmiany aktów prawnych, wydawane na ten temat interpretacje i brać udział w szkoleniach, gdyż tylko w ten sposób może stale podnosić swoje kwalifikacje. Powinien mieć umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i w sposób sprawny porozumiewać się w mowie i piśmie, gdyż są to jego podstawowe formy działania.

   Osoby pracujące na stanowisku rzecznika patentowego mającego bezpośredni kontakt z klientami powinny odznaczać się dobrym wzrokiem i słuchem umożliwiającym swobodną komunikację.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

  Czynnikiem utrudniającym pracę w charakterze rzecznika patentowego jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna. Praca ta nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

   Praca rzecznika patentowego jest dynamiczna, często wiąże się z ruchem, a zatem utrudnieniem mogą być również niektóre schorzenia znacznie obniżające sprawność ruchową.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Jest możliwe zatrudnienie w zawodzie osoby z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręcznej, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy. Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu na wybranych stanowiskach pracy, zwłaszcza gdy praca jest zespołowa, pod warunkiem zadbania o odpowiednie dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Jest możliwe zatrudnienie w zawodzie osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniających barwy oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe, które zapewnią ostrość widzenia.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych. W przypadku osób słabosłyszących, od których będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym). Wykluczona jest praca dydaktyczna.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Takie osoby mogą być zatrudnione warunkowo po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc. Zalecana jest zatem spokojna praca, w zespole, ograniczona do biura, z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. .

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   W przypadku osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych może być potrzebne ograniczenie lub eliminacja zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową. Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym obsługę komputera. Obecny poziom technologiczny w dostosowywaniu sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej i myszki.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność osób z taką dysfunkcją praca wymaga właściwej organizacji z powodu konieczności wykonywania niektórych lub wszystkich zadań w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

    Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszających się o kulach, może być potrzebne zainstalowanie uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości położenia blatu biurka do indywidualnych potrzeb pracownika oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w najbliższym zasięgu jego rąk. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego pracownika, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulację podnóżka, blokadę kół, regulację lub indywidualne profilowanie oparcia tylnego, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Ze względu na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich trzeba zlikwidować bariery architektoniczne w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind odpowiedniej szerokości. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej stanowiska pracy, dostosowania wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb oraz zapewnienia dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dużej sprawności ruchowej.

   Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą mieć utrudnione zadanie w przypadku konieczności częstych wyjazdów, gdyż nie wszystkie miejsca, w których mogą się odbywać potencjalne spotkania klientami, są pozbawione barier architektonicznych. Dlatego może być potrzebne ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych, co jest możliwe, jeśli osoba z taką dysfunkcją pracuje w zespole.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z nieznacznymi dysfunkcjami narządu wzroku powinny korzystać ze szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych, które zapewniają dobrą ostrość widzenia umożliwiającą swobodne czytanie dokumentów przedstawianych przez klientów (dokumenty często są pisane drobnym drukiem). Mogą również, w miarę potrzeb, wykorzystywać oprzyrządowania powiększające (np. lupę powiększającą, powiększalniki). Pracę usprawnia stała lokalizacja elementów środowiska stanowiska pracy. W przypadku korzystania z komputera można używać specjalnych edytorów tekstu powiększających litery i grafikę.

Pomocne jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, a więc jego oświetlenie, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka oraz eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie).

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym im swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole, kontaktujących się z klientami lub prowadzących działalność dydaktyczną.

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

   Możliwości zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością są ograniczone. Osoba głucha lub głuchoniema powinna pracować na wybranych stanowiskach, tam gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń. Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją przydzielony był opiekun na wypadek ewakuacji. Niemożliwa jest praca dydaktyczna.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika niepełnosprawnego − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinno także być możliwe okresowe zastąpienie pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy. Wskazane jest ograniczenie zakresu zadań do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc.  Wskazana jest raczej praca w biurze niż kontakty bezpośrednie w terenie.

   Wykonywane zadania nie mogą być potencjalnym powodem napadów padaczkowych. Należy również zadbać o to, by środowisko, w którym pracują osoby z padaczką, nie stwarzało dodatkowego niebezpieczeństwa urazu.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.