Psycholog

PSYCHOLOG


1. Informacje ogólne


   Psycholog za pomocą różnego rodzaju metod (rozmowa, wywiad, obserwacja, testy, ankiety) zbiera informacje o człowieku (cechach osobowości, poziomie intelektualnym, zainteresowaniach, postawach, uzdolnieniach, zaburzeniach postępowania), dzięki czemu może go poznać i zrozumieć. Dane, które psycholog zbierze, interpretuje następnie na podstawie istniejących koncepcji i teorii psychologicznych oraz zaleca odpowiednie formy postępowania. Najczęściej jest to pomoc w rozwiązaniu problemu życiowego (porada) lub też wsparcie w zmniejszeniu lub zniwelowaniu zaburzeń zachowania (psychoterapia). W zawodzie psychologa wyróżnia się 5 specjalizacji:

  • psycholog kliniczny. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń u dzieci i dorosłych oraz ich terapią; diagnozuje rozwój umysłowy, społeczny, emocjonalny oraz zaburzenia osobowości; ściśle współpracuje z psychiatrami w zakresie leczenia nerwic i chorób psychicznych
  • psycholog społeczny. Bada, jak inni ludzie oraz wydarzenia społeczne wpływają na zachowania i przekonania człowieka, zajmuje się problematyką kształtowania i zmian postaw, relacjami międzyludzkimi, sposobami rozwiązywania konfliktów; często współpracuje z socjologami
  • psycholog wychowawczy. Diagnozuje dzieci i młodzież pod kątem poziomu rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, zaburzeń mowy, pisania i czytania; bada gotowość do podjęcia nauki szkolnej, prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce; wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego czy w specjalistycznej placówce; może się także zajmować problematyką przestępczości nieletnich
  • psycholog pracy. Analizuje zagadnienia związane z przystosowaniem człowieka do pracy, wyborem zawodu, możliwością przekwalifikowania się; bada zdolność do wykonywania zawodu; zajmuje się także badaniem optymalnego przystosowania stanowiska pracy do możliwości psychofizycznych pracowników, szkoli kadry kierownicze, zajmuje się tematyką zarządzania kadrami, organizacji pracy w przedsiębiorstwie, zagadnieniami reklamy i marketingu
  • psychoterapeuta. Pomaga osobom z różnego rodzaju problemami i zaburzeniami w ich zniwelowaniu lub zmniejszeniu; wspólnie z klientem analizuje przyczyny zaburzeń, pomaga mu w poznaniu i zrozumieniu jego zachowań, dzięki psychoterapii klient ma poznać sposoby unikania, rozwiązywania i kontrolowania swoich problemów.

   Oprócz bezpośredniej pracy z ludźmi, psycholog może się zajmować pracą naukową, badaniami, pracą akademicką.
   Praca psychologa w pewnym zakresie ma charakter indywidualny, ale zdarza się, że psycholog ściśle współpracuje z zespołem specjalistów. Na pewno ma bardzo intensywne kontakty z klientami, pacjentami, studentami, osobami w różnym wieku, z
różnego rodzaju problemami, zaburzeniami i oczekiwaniami.
   W zależności od rodzaju specjalizacji i charakteru pracy psycholog pracuje w pomieszczeniach biurowych, gabinetach, szpitalach, salach lekcyjnych i wykładowych. Czas pracy zależy od rodzaju i miejsca pracy – mogą to być godziny popołudniowe i wieczorne, także weekendy. Praca w szpitalu czy w różnego rodzaju placówkach może się odbywać według systemu zmianowego.

 

2. Wymagania


  Psycholog powinien charakteryzować się otwartością, empatią, umiejętnością nawiązywania kontaktów i słuchania, cierpliwością, zdolnością koncentracji uwagi, a także podzielnością uwagi i dobrą pamięcią. Musi być osobą tolerancyjną, o dużej
dozie obiektywizmu. Praca psychologa wiąże się z dużą odpowiedzialnością społeczno-moralną, powinien więc cechować się dojrzałością, samokontrolą i odpornością emocjonalną. Jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Psycholog powinien pamiętać o poszanowaniu autonomii klienta i jego prawie do decydowania o sobie, nie może wykorzystywać posiadanej wiedzy do manipulowania innymi osobami.
   Praca psychologa jest zaliczana do lekkich fizycznie, ale obciążających psychicznie.
  Psycholog nie musi spełniać szczególnych wymagań fizycznych i zdrowotnych, bowiem jego praca wymaga niewielkiego obciążenia fizycznego.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie psychologa są wady i dysfunkcje narządu wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także wady narządu słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

   Przeciwwskazaniem są choroby psychiczne, nosicielstwo chorób zakaźnych oraz choroby pasożytnicze.

   Dla wykładowcy psychologii i nauczyciela akademickiego utrudnieniami mogą być schorzenia strun głosowych, niska ekspresja werbalna i wady wymowy.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (w tym jednoręczne) oraz dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Osoby te mogą wykonywać pracę w pozycji siedzącej, a czynności manipulacyjne w tym zawodzie nie są zbyt skomplikowane (praca z wykorzystaniem komputera).

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwe jest zatrudnienie w zawodzie psychologa osób słabo widzących, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych – aparatu słuchowego, gdy dzięki temu będą mogły prowadzić komunikację werbalną z innymi osobami. Wskazane może być również przystosowanie środowiska i stanowiska pracy.

 

4.4. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz że przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej. Zatrudnienie wymaga akceptacji lekarza specjalisty.

Osoby z epilepsją mogą wykonywać zawód warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc, natomiast stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową, w tym np. specjalnej klawiatury komputerowej. Osoba z niesprawnymi kończynami górnymi może posługiwać się specjalnie przystosowanym sprzętem komputerowym (np. myszką, padem) lub specjalistycznym oprogramowaniem komputera, umożliwiającym korzystanie z niego bez użycia lub z ograniczonym użyciem kończyn górnych.

  Istotne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Pomocne jest wykorzystywanie specjalnych przyrządów i uchwytów eliminujących angażowanie jednej ręki (w przypadku braku sprawności lub amputacji jednej z kończyn).

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Z uwagi na ograniczoną mobilność osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych potrzebna jest taka organizacja pracy, aby większość zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców. Polecane są uchwyty i poręcze ułatwiające wstawanie i podpieranie w czasie stania. Można wykorzystywać pomoce techniczne usprawniające pracę biurową. Jeżeli pracownik korzysta z siedziska, należy pamiętać o przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki).

   W przypadku osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, niezbędne jest zlikwidowanie barier architektonicznych. Konieczne są odpowiedniej szerokości wewnętrzne, wolne drogi komunikacyjne, odpowiedniej szerokości drzwi do pomieszczeń i wind oraz likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy na terenie parkingów, chodników, podjazdów. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowania wielkości stanowiska pracy i wysokości blatu stołu lub biurka do indywidualnych potrzeb oraz zapewnienia dostępności szaf i regałów z materiałami. Może zajść potrzeba częściowego lub całkowitego wyeliminowania zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, a także mogą wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupy powiększające, lunety, monookulary). W określonych sytuacjach należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wymagane jest też dobre przygotowanie stanowiska pracy – doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka, eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

   W przypadku używania komputera można wykorzystywać specjalne edytory tekstu powiększające litery i grafikę. Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Osoby słabosłyszące powinny korzystać z indywidualnie dobranych pomocy technicznych – aparatów słuchowych korygujących słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z innymi ludźmi.

   Zaleca się, aby w pomieszczeniu, w którym odbywa się terapia czy konsultacja, ograniczyć hałas tła oraz pogłosu w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

 

5.4. Osoby z epilepsją

   Osoby z epilepsją (wybrane przypadki) zatrudnione w zawodzie psychologa nie potrzebują specjalnego przystosowania stanowiska pracy. Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Osoby te mogą pracować w warunkach biurowych z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i zapewnieniem warunków, w których mogłyby szybko otrzymać pomoc.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.