Operator urządzeń do produkcji papieru

OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI MASY PAPIERNICZEJ I PRODUKCJI PAPIERU


1. Informacje ogólne


   Zadaniem operatora urządzeń do produkcji masy papierniczej i produkcji papieru jest przetworzenie surowców papierniczych w masę papierniczą oraz wytworzenie z niej papieru.
Surowcem do wyrobu masy papierniczej jest zwykle drewno świerkowe lub sosnowe, a jako surowca wtórnego używa się makulatury.
Proces wytwarzania papieru obejmuje następujące operacje:

  • przygotowanie masy papierniczej z drewna (masa celulozowa) lub makulatury (masa makulaturowa). Na tym etapie operator zajmuje najczęściej stanowisko rębakowego obsługującego urządzenie rozdrabniające drewno (rębaki), warzelniczego obsługującego warniki do gotowania rozdrobnionego drewna, dyfuzorowego obsługującego urządzenia do mycia masy celulozowej, operatora urządzeń rozwłókniających przygotowującego masę papierniczą do mielenia, mielarza obsługującego młyny do mielenia masy papierniczej
  • produkcję papieru w maszynie papierniczej. Na tym etapie operator może zajmować stanowisko operatora sit i filców (odwadnianie i spilśnianie włókien), suszarniowego (prasowanie i suszenie wstęgi), nawijaczowego (zwijanie wstęgi). Kontrolę i nadzór nad pracą maszyny i jej obsługi sprawuje maszynista maszyny papierniczej
  • przewijanie zwoju papieru i krojenie wstęgi (poprzecznie lub podłużnie) na węższe pasy, sortowanie i pakowanie papieru do sprzedaży – zajmuje się tym operator urządzeń krojących.

   Operator pracuje w halach produkcyjnych. Jest to praca dość lekka fizycznie, ale narażająca na hałas, dużą wilgotność powietrza i nieprzyjemny zapach. Praca jest monotonna, a czynności zrutynizowane.
   Operator pracuje samodzielnie, ale współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy procesu wytwarzania masy papierowej i papieru. Praca operatora jest regulowana wymogami procesu technologicznego.
  Operator urządzeń do wyrobu masy papierowej i produkcji papieru pracuje najczęściej 8 godzin dziennie, praca jest wykonywana w systemie zmianowym, wykonuje się ją także w godzinach nocnych. Zdarza się, że operator pracuje również
w dni ustawowo wolne od pracy.

 

2. Wymagania

 

  Wymagane w zawodzie operatora cechy psychiczne to: spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, odpowiedzialność, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, uzdolnienia techniczne, zdolność do pracy w szybkim tempie, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w warunkach monotonnych.

   W zawodzie tym wymagana jest zręczność rąk i palców, sprawność kończyn dolnych oraz pożądana ogólna sprawność fizyczna (praca w ciągłym ruchu), w związku z tym prawidłowe funkcjonowanie podstawowych układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, trawiennego, mięśniowego, kostno-stawowego.

   Niezbędny w pracy operatora jest dobry wzrok (dobre rozróżnianie szczegółów pracy wzrokowej, widzenie stereoskopowe, prawidłowy zakres pola widzenia), koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność zmysłu równowagi. Równie istotny przy pracach wykończeniowych jest dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Przydatne jest prawidłowe rozróżnianie barw.

   W wielu przypadkach istotny może okazać się stan słuchu: powinien umożliwiać m. in. komunikację werbalną. Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej na tych stanowiskach pracy, gdzie konieczne jest wykonywanie pracy w warunkach narażenia na hałas (parametry hałasu osiągają wartości NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie), zalecany jest stan słuchu nie odbiegający od normy.

   Oczekiwana jest podstawowa kierunkowa wiedza z zakresu technologii i produkcji papieru, wiedza z zakresu mechaniki i automatyzacji oraz umiejętność praktycznego jej stosowania w pracy.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie operatora (na wielu stanowiskach pracy) są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności rąk i palców, a także dysfunkcja znacznego stopnia kończyn dolnych.

   W wykonywaniu zawodu trudności mogą mieć osoby niewidome oraz osoby z brakiem widzenia stereoskopowego, ze znacznym ograniczeniem pola widzenia i znacznym upośledzeniem ostrości widzenia, która nie może być skorygowana szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Ograniczeniem są ponadto zaburzenia zmysłu równowagi, niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z innymi pracownikami.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, nie zaleca się wykonywania czynności zawodowych m.in. osobom, które charakteryzują się odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy to tylko jednego ucha), na tych stanowiskach pracy, gdzie praca jest wykonywana w hałasie (parametry hałasu osiągają wartości NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie).

   W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią kontaktową i wziewną na stosowane w produkcji związki chemiczne oraz osoby z chorobami skóry rąk.

   Przeciwwskazaniami względnymi są przewlekłe schorzenia układu oddechowego, wady serca i inne choroby układu krążenia prowadzące do niewydolności tych układów oraz choroby układu trawiennego mające wpływ na obniżenie sprawności fizycznej i ogólnej wydolności.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych i dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, mają możliwość wykonywania zawodu warunkowo, po identyfikacji indywidualnych barier oraz dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Osoby ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych mogą być zatrudnione na wybranych stanowiskach, pod warunkiem adaptacji miejsca i stanowiska pracy. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej. Dotyczy to głównie stanowisk w dużych zakładach, gdzie praca jest w znacznej mierze zautomatyzowana i może być wykonywana w pozycji siedzącej.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwość wykonywania zawodu mają osoby słabowidzące pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy optycznych oraz przystosowania środowiska i stanowiska pracy. Osoby te mogą podejmować pracę na stanowiskach, gdzie nie występują wirujące części maszyn.

  Istnieje możliwość zatrudnienia osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, z zaburzeniami rozróżniania barw oraz osób z nieznaczną dysfunkcją ostrości wzroku, jeśli skorygowana jest przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe, a także osób z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwością na światło.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, podczas których praca jest wykonywana w hałasie), w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych, w tym dotyczących stanu obsługiwanych maszyn.

   W przypadku osób słabosłyszących, u których będzie wymagana komunikacja werbalna konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób posiadających znajomość języka polskiego w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika oraz zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód, na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem akceptacji lekarza specjalisty, a napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Mogą one być zatrudnione warunkowo po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby.

Osoby te nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu, wirujących, ani przy nich pracować.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą wymagać ograniczenia lub eliminacji zadań, do wykonywania których jest potrzebna duża sprawność rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Osoby z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą wymagać stosowania pomocy technicznych (ortezy, protezy) ułatwiających lub umożliwiających im pracę, w tym obsługę pulpitu lub komputera. Obecny stan technologiczny dotyczący dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, z dużymi lub kontrastowymi klawiszami, dotykowej) oraz myszki. Polecane są stanowiska w dużych zakładach, gdzie praca jest w znacznej mierze zautomatyzowana, a na wybranych stanowiskach pracy można zastosować specjalne przyrządy i uchwyty umożliwiające ograniczenie angażowania i wysiłku kończyn górnych oraz wyeliminowanie angażowania jednej ręki (przypadki braku sprawności lub amputacji jednej z kończyn). Przy wykonywaniu niektórych czynności może być konieczna adaptacja kształtu części chwytowych narzędzi.

   Praca może wymagać częściowego lub całkowitego wyeliminowania zadań i czynności roboczych, do wykonywania których jest potrzebna duża sprawność i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców. Dostosowanie stanowiska pracy do możliwości osoby z dysfunkcją kończyn dolnych jest możliwe zwłaszcza w dużych zakładach.

Osoby poruszające się o kulach, mogą wymagać zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Może być również konieczne dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i położenia blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko także należy przystosować do indywidualnych potrzeb. Powinno ono mieć regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół i obrotu siedziska, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wymagają likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, a drzwi do pomieszczeń i wind odpowiednio szerokie. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy należy powiększyć przestrzeń manewrową na stanowisku pracy oraz dostosować przestrzeń stanowiska pracy i położenie blatu biurka oraz odpowiednią przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnić swobodny dostęp do użytkowanych maszyn i urządzeń oraz do wykorzystywanych materiałów, tak by znajdowały się w zasięgu rąk, na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dużej sprawności i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w przypadku pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku , którą można skorygować szkłami optycznymi powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe zapewniające ostrość wzroku umożliwiającą rozróżnianie szczegółów pracy wzrokowej. Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym pomieszczenie i stanowisko pracy.

  Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć odpowiednio oświetlone stanowisko pracy, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a stosowane oprawy powinny być o możliwie najmniejszej jaskrawości.

Na tym stanowisku mogą być zatrudniane również osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak nieprawidłowości w rozróżnianiu barw czy nieznacznie ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia oraz odpowiedniej organizacji pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

  Aparat słuchowy powinien korygować słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole.

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

   Zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub wykorzystującą przewodnictwo kostne, informującą

o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne (np. telefon, komputer) były dostosowane, w miarę możliwości, do aparatów słuchowych – mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM. Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub wykorzystującą przewodnictwo kostne.

Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osoby, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również gdy dotyczy to tylko jednego ucha) nie mogą wykonywać czynności, którym w procesie produkcji zwykle towarzyszy hałas.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Osoby głuche, zwłaszcza głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach (na których wyeliminowano pracę w hałasie), w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz.

  W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją przydzielony był opiekun na wypadek ewakuacji.

Polecane jest zatrudnienie tych osób przy wykonywaniu prac samodzielnych, we współpracy z małym zespołem współpracowników.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje dotyczące podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej gdy wie o nich osoba pełniąca rolę „osoby zaufania”. Można wypracować także taki obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego lub z innych źródeł, za jego wiedzą i aprobatą.

W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie.

   Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie zaś do kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień, pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, a ich praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, nie wywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Osoby te nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu, wirujących, ani przy nich pracować oraz powinny mieć ograniczony zakres prac z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

  Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być poinformowani o tym w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.