Muzealnik

MUZEALNIK


1. Informacje ogólne


  Muzealnik jest pracownikiem muzeum. Zajmuje się głównie gromadzeniem, ochroną i udostępnianiem dóbr kultury znajdujących się w muzeum. Szczegółowy zakres obowiązków muzealnika zależy od zajmowanego stanowiska. Tak więc:

  • kustosz: odpowiada za planowanie zakresu poszczególnych kolekcji i za właściwy dobór gromadzonych muzealiów. Ponadto zajmuje się (wraz z dyrekcją muzeum) pozyskiwaniem mecenasów kultury i sponsorów wystaw czy imprez muzealnych
  • adiunkt: przy gromadzeniu zbiorów zajmuje się głównie badaniem oferowanych przedmiotów oraz przygotowaniem materiałów informacyjnych koniecznych do podjęcia decyzji o ich zakupie bądź przyjęciu w darze, dotyczących pochodzenia,

 jakości czy wartości. Wraz z kustoszem zajmuje się także badaniem i przeszukiwaniem rynku antykwarycznego

  • asystent: wypełnia obowiązki pomocnicze przy gromadzeniu zbiorów – odkurzanie muzealiów, rejestracja i dokumentowanie ich fizycznych cech identyfikujących, sporządzanie opisów inwentaryzacyjnych, ustawianie zbiorów w magazynie itp.

  Do zadań muzealnika należy organizacja muzealiów i nadzór nad ich przechowywaniem. Adiunkt i asystent we współpracy z konserwatorem urządzają magazyny, planują rozmieszczenie zbiorów, dbają o zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych, zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem czy zniszczeniem oraz nadzorują przechowywanie przedmiotów. Kustosz wraz z konserwatorem podejmują także decyzję o przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich oraz o przemieszczaniu i eksponowaniu danego przedmiotu na własnych, krajowych oraz zagranicznych wystawach.
  Ponadto muzealnik może uczestniczyć w pracach naukowych prowadzonych w muzeum. W miarę potrzeb współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin, w celu dokładniejszego zbadania i opisania przedmiotu. Przedstawia wyniki swoich badań w
katalogach wystaw, czasopismach naukowych oraz popularnonaukowych, w różnego rodzaju publikacjach. Zadaniem muzealnika jest także udostępnianie zbiorów odwiedzającym muzeum – organizuje pokazy i wystawy. Kustosz i adiunkt prowadzą wykłady lub spotkania z publicznością.
  Zazwyczaj muzealnik pracuje w pomieszczeniach biurowych, salach ekspozycyjnych, magazynach muzealnych. Zwykle jego stanowisko pracy jest wyposażone w komputer z Internetem. Oprócz pracy biurowej wykonuje czynności związane z organizacją i montażem wystaw. Charakter jego pracy wymaga częstych wyjazdów, a także prowadzenia zajęć poza godzinami pracy (najczęściej są to dyżury niedzielne).

 

2. Wymagania

 

  Muzealnik powinien charakteryzować się pasją badawczą oraz umiejętnością przekazywania swojej wiedzy. Powinien potrafić jasno formułować myśli, być niezwykle twórczym, mieć dużą wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną. Niezbędne są zainteresowania artystyczne, ale także techniczne. Praca wymaga dużej odpowiedzialności i sumienności. W związku z częstymi kontaktami z innymi osobami wskazane są rozwinięte umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów. W pracy muzealnika przydatne są zdolności plastyczne, dobra pamięć wzrokowa i umiejętność obserwacji.

  W tym zawodzie niezbędna jest dobra ostrość wzroku, zwłaszcza rozróżnianie barw i ich odcieni, a także doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa. Muzealnik powinien mieć zręczne ręce i palce, pozwalające na wykonywanie drobnych i precyzyjnych prac. Dodatkowo pożądana jest duża sprawność zmysłu dotyku.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

  Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wady i dysfunkcje narządu wzroku niedające się korygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzenia widzenia stereoskopowego, zmysłu równowagi i zmysłu dotyku. W tym zawodzie nie mogą pracować osoby niewidome.

  Utrudnieniem jest niepełnosprawność narządu słuchu niedająca się skorygować aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna, tam gdzie praca polega na bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

Praca muzealnika jest pracą dynamiczną, często wiążącą się z ruchem, a zatem ograniczeniem mogą być również niektóre schorzenia znacznie obniżające sprawność ruchową. W przypadku pracy wykonywanej w biurach, przy opisywaniu i dokumentacji zbiorów przeciwwskazań takich nie ma i mogą ją wykonywać nawet osoby ze znacznymi dysfunkcjami kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

  Istnieje możliwość zatrudnienia osób z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręcznych, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy.

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu na wybranych stanowiskach pracy, zwłaszcza przy pracy zespołowej, pod warunkiem zadbania o odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy. Osoby poruszające się na wózkach mogą napotkać na problemy w pracy w terenie (organizacja wystaw) ze względu na fakt, iż nie wszystkie obiekty czy miejsca, w których trzeba wykonywać pracę, są pozbawione barier architektonicznych.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Jest możliwe wykonywanie pracy przez osoby słabowidzące z lekką lub umiarkowaną dysfunkcją narządu wzroku, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz odpowiedniego przystosowania środowiska i stanowiska pracy.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych i przystosowania środowiska i stanowiska pracy, a także głuche i głuchonieme w sytuacjach, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Warunkiem jest właściwe przygotowanie środowiska i stanowiska pracy. Polecana jest praca przy gromadzeniu zbiorów – odkurzaniu muzealiów, rejestracji i dokumentowaniu ich fizycznych cech identyfikujących, sporządzaniu opisów inwentaryzacyjnych, ustawianiu zbiorów w magazynie itp., bądź praca naukowa lub publicystyczna.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

  Osoby z autyzmem / zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy osoby z tego typu dysfunkcją nie cierpią na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan ich zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód, na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem akceptacji lekarza specjalisty, jeśli napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a praca wykonywana na stanowisku pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby. Zalecana jest zatem praca spokojna, w zespole.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym obsługę komputera. Obecny stan technologiczny dotyczący dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej (dotykowej, z nakładką ograniczającą lub z dużymi klawiszami) i myszki.

   Polecana jest praca organizacyjna, prowadzenie wykładów lub spotkań oraz publicystyczna w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców.

Osoby poruszające się o kulach mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki).

   W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wymagana likwidacja barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, również drzwi do pomieszczeń i wind muszą mieć odpowiednią szerokość. W miejscu pracy jest potrzebne powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy, dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatu biurka oraz przestrzeni pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnienie dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów w zasięgu rąk, na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej. Polecana jest praca naukowa lub publicystyczna w czasopismach naukowych i popularnonaukowych bądź praca przy rejestracji i dokumentowaniu zbiorów muzealnych czy sporządzaniu opisów inwentaryzacyjnych.

Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku powinny używać szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wymagane jest dobre doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, zastosowanie dodatkowych powiększających przyrządów optycznych (lupy, lunety, monookulary), wprowadzenie kontrastowej kolorystyki dla zapewnienia lepszej orientacji, kontrastowego tła blatu oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł olśnienia.

Dla osób pracujących na komputerze pomocne będzie specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę), dostosowane do

Pracę usprawnia stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny stosować aparat słuchowy korygujący słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z innymi ludźmi (słuch wydolny socjalnie). Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatu słuchowego (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób z tego rodzaju niepełnosprawnością, zwłaszcza tych, które potrafią odczytywać mowę z ust i ich mowa jest wyraźna, mimo ograniczeń odnoszących się do sytuacji związanych z koniecznością częstego kontaktowania się z ludźmi.

  Osoby głuche i głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz. Możliwe jest uzyskanie warunków sprzyjających zatrudnieniu osób głuchych głuchoniemych, gdy praca jest wykonywana przez zespół specjalistów, którzy dzielą się zadaniami. Zatrudnienie osób głuchych lub głuchoniemych wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem są pomocne znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń. Napisy, tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny być umieszczane w miejscach, w których mogą wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne dla pracowników, czyli wewnętrznych drogach komunikacyjnych, przy schodach, przy drzwiach wyjściowych itp. Szczególnie odnosi się to do uzupełnienia wszelkiego rodzaju ostrzeżeń dźwiękowych wyraźnymi i łatwo zauważalnymi informacjami wizualnymi lub sygnałami wibracyjnymi.

   Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji (w przypadku osoby głuchoniemej – ze znajomością podstaw języka migowego).

Polecane jest zatrudnienie tych osób przy wykonywaniu prac samodzielnych.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

  W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

  W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

  Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

  Osoby z autyzmem / zespołem Aspergera powinny pracować w małym zespole ludzi, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Niezalecane jest zatrudnienie w systemie tzw. „open space”. Osoby z tego typu niepełnosprawnością powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, wysoka przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub tuż po podjęciu pracy potrzebny może być trener pracy lub mentor, by osoba z zespołem Aspergera mogła dopytać o różne rzeczy.

 

5.5. Osoby z epilepsją

  Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Osoby z epilepsją powinny dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

Polecana jest praca naukowa lub publicystyczna w czasopismach naukowych i popularnonaukowych bądź praca przy rejestracji i dokumentowaniu zbiorów muzealnych czy sporządzaniu opisów inwentaryzacyjnych.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.