Kompozytor

 KOMPOZYTOR

 

1. Informacje ogólne

 

   Komponowanie jest pracą o charakterze artystycznym. Kompozytor zajmuje się tworzeniem muzyki. Komponując utwór muzyczny, twórca powinien mieć pomysł na jego brzmienie, formę, obsadę wykonawczą, konwencję i stylistykę.

   Kompozytor pracuje najczęściej w wyodrębnionej pracowni, często znajdującej się w jego własnym mieszkaniu, wyposażonej zazwyczaj w instrument oraz bibliotekę nut, partytur i książek. Część kompozytorów posługuje się w swojej pracy papierem nutowym oraz długopisem lub ołówkiem. Najczęściej jednak ich narzędziem pracy jest komputer, który pełni funkcje maszyny do pisania oraz – wyposażony w odpowiednie programy – umożliwia m.in. wykonywanie szkiców, wydruków nut oraz wstępne odtwarzanie skomponowanych fragmentów. Druga część pracy kompozytora, obejmująca sprawdzenie finalnego efektu oraz ewentualną korektę, odbywa się na próbach i koncertach, czyli np. w salach koncertowych, kościołach, teatrach, operach, studiach radiowych i telewizyjnych, amfiteatrach, obiektach sportowych czy domach kultury.

   Praca kompozytora ma zazwyczaj charakter indywidualny. Kompozytor, gdy nie realizuje konkretnego zamówienia, ma dużą swobodę w kształtowaniu ostatecznego efektu. Kontakty zawodowe z innymi osobami ma głównie podczas współpracy z wykonawcami utworu lub ewentualnymi zleceniodawcami. Czas pracy kompozytora podczas etapu twórczego zależy zwykle wyłącznie od niego, może więc komponować zarówno w godzinach dziennych, jak i nocnych. Próby odbywają się zazwyczaj w ciągu dnia, a koncerty późnym popołudniem lub wieczorem, często podczas weekendów.

 

2. Wymagania

 

   Kompozytor musi przede wszystkim mieć uzdolnienia twórcze. W zawodzie tym przydatne są: cierpliwość, wytrwałość oraz odporność na stres wynikający z nieustannej konfrontacji dzieła z wykonawcami, publicznością i krytyką. Zawód ten wymaga wytrwałości w dążeniu do artystycznej doskonałości. Kompozytor powinien charakteryzować się dobrym słuchem muzycznym i wyobraźnią muzyczną. Nie musi natomiast mieć słuchu absolutnego (zdolności bezwzględnej identyfikacji wysokości dźwięku). Pożądane są prawidłowa ostrość widzenia i spostrzegawczość, ponieważ zapis nutowy wymaga jednoczesnego postrzegania różnych elementów graficznych.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie kompozytora jest niepełnosprawność narządu słuchu. Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej nie zaleca się wykonywania tego zawodu osobom, które charakteryzują się odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha), ponieważ osoby te nie powinny pracować w hałasie (gdy parametry hałasu osiągają wartości NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie) towarzyszącym próbom czy koncertom.

   Utrudnieniem mogą być znacznego stopnia zaburzenia sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także znaczna dysfunkcja narządu wzroku, której nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi. Przeszkodą w pracy kompozytora mogą być także znacznego stopnia zaburzenia zręczności palców i rąk.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu

   Możliwe jest zatrudnienie w zawodzie kompozytora osób z dysfunkcją kończyn dolnych, także poruszających się na wózku inwalidzkim, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym przystosowaniu warunków (technicznych i organizacyjnych) środowiska i stanowiska pracy. Istnieje również możliwość zatrudnienia osób z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych, zwłaszcza wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki komputerowe, pod warunkiem zlikwidowania barier w procesie kształcenia (w nauce gry na różnych instrumentach).

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   W zawodzie kompozytora wskazane są spostrzegawczość oraz ostrość widzenia, dlatego zatrudnienie osób z dysfunkcją ostrości widzenia jest możliwe pod warunkiem, że wadę tę można skorygować przy zastosowaniu szkieł optycznych, soczewek kontaktowych lub innych optycznych lub komputerowych pomocy technicznych. W zawodzie tym mogą pracować osoby słabowidzące z lekkim lub umiarkowanym stopniem upośledzenia widzenia w zakresie widzenia barw i pola widzenia, bez widzenia stereoskopowego oraz z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwością na światło.

   Możliwość wykonywania zawodu warunkowo mają osoby niewidzące, jeśli mają zapewnione odpowiednie pomoce techniczne – nowoczesne rozwiązania komputerowe.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności podczas których praca jest wykonywana w hałasie) w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania stanowiska pracy.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (takimi jak wyjazdy czy sytuacje kryzysowe w firmie) nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach, pod warunkiem że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby chorujące na epilepsję mogą wykonywać zawód warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie jest źródłem potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby. Wskazane jest ograniczenie pracy z monitorem komputera.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę. Osoby z dysfunkcją jednej kończyny górnej potrzebują pomocy technicznych (takich ortezy, protezy), ułatwiających lub umożliwiających im pracę, w tym obsługę komputera. Obecny stan technologiczny sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej i myszki do komputera stacjonarnego bądź innych, bardziej zaawansowanych, rozwiązań.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Z uwagi na ograniczoną mobilność osób z dysfunkcją kończyn dolnych niezbędna jest właściwa organizacja pracy, umożliwiająca im wykonywanie niektórych lub wszystkich zadań w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się w czasie stania. Ułatwieniem mogą być poręcze wzdłuż dróg komunikacyjnych.

   Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych materiałów w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb, czyli zapewnić jego regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich potrzebują likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie i pozbawione progów. Drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy, dostosowania wielkości stanowiska do indywidualnych potrzeb i zapewnienia dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dużej sprawności i koordynacji wzrokowo­ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Wymagany jest odpowiedni dobór pomocy technicznych korygujących dysfunkcję narządu wzroku – szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych. Pomocne mogą być także: odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, przygotowanie kontrastowego tła biurka i eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie). Do pracy przy komputerze potrzebne jest specjalne oprogramowanie (np. edytor tekstów powiększający czcionkę i grafikę). Komputer może być wyposażony w odpowiednie programy, które umożliwiają m.in. wykonywanie szkiców, wydruków nut oraz wstępne odtwarzanie skomponowanych fragmentów.

  Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

  Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć stanowisko pracy odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a stosowane oprawy powinny mieć możliwie najmniejszą jaskrawość.

   Osoby niewidome mają możliwość korzystania z komputera w systemie bezwzrokowym (bez użycia monitora) lub z wykorzystaniem oprogramowania udźwiękowiającego. Zatrudnienie (możliwe na wybranych stanowiskach) osoby niewidomej wymaga wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy, zainstalowania poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, stałej lokalizacji elementów środowiska i stanowiska pracy, zróżnicowania faktury podłóg, ograniczenia lub eliminacji hałasu i tła dźwiękowego. Nieodzowna jest współpraca z osobami sprawnymi.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Niezbędne jest zapewnienie osobom słabosłyszącym odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania stanowiska pracy. W celu poprawy warunków percepcji dźwięku zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie mogą wykonywać czynności przy wykonywaniu których występuje hałas.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje dotyczące podejmowanych zadań.

   W firmie należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować obyczaj interesowania się przez członków zespołu pracowniczego sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i brania go pod uwagę we współpracy. Współpracownicy mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością: pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik może korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego lub trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być zatrudniony specjalnie na to stanowisko. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy są jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie obejmują zaś kompetencji zawodowych. Wsparcie powinno trwać tylko pewien, niedługi czas. Na co dzień pracownik powinien pracować samodzielnie, zgodnie z charakterem stanowiska pracy.

   Zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznych: czasu pracy i zakresu obowiązków. Zatem w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków może być zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, nie wywołująca stresów i napięć, które mogłyby przyczyniać się do napadów.

   Wykonująca ten zawód osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być poinformowani o tym, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

   Pracownik może korzystać (zgodnie z zasadami) z fotela z odpowiednimi pasami zabezpieczającymi kończyny górne i dolne.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.