Inżynier technologii przetwórstwa skóry

INŻYNIER TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA SKÓRY


1. Informacje ogólne


   Zadania inżyniera przetwórstwa skóry to planowanie, kontrola i organizacja procesu obróbki skór, wytwarzania wyrobów skórzanych i wyrobów z materiałów skóropodobnych.
Spośród szczegółowych czynności inżyniera tej specjalności można wymienić między innymi:

 • opracowywanie oraz wdrażanie nowych procesów technologicznych, nowych surowców, materiałów, maszyn itp.
 • projektowanie wyrobów ze skór i materiałów skóropodobnych
 • tworzenie wyrobów ze skór i materiałów skóropodobnych
 • sporządzanie dokumentacji procesu produkcji wyrobów
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej z procesu przetwarzania skór surowych na użytkowe z włosiem i bez włosia
 • określanie poziomu zużycia materiałów używanych w procesie produkcji
 • kalkulacja kosztów produkcji
 • określanie standardów jakości gotowych wyrobów
 • opracowywanie procedur kontroli jakości surowców oraz gotowych wyrobów
 • dbałość o prawidłowe użytkowanie i konserwowanie maszyn i urządzeń używanych w procesie produkcji
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji, przestrzeganiem zasad bhp i ochrony środowiska
 • instruowanie pracowników
 • przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom
 • ustalanie przyczyn błędów w procesie produkcji i korygowanie tych błędów
 • współudział w przebudowie i rozbudowie zakładów produkcyjnych, określanie wytycznych projektowo-technologicznych
 • sporządzanie opracowań naukowych, raportów
 • regularne poszerzanie wiedzy z danego zakresu, wymiana informacji pomiędzy specjalistami.

Zawód inżyniera przetwórstwa skóry można podzielić na dwie specjalizacje:

 • specjalista ds. garbarstwa i futrzarstwa
 • specjalista ds. technologii obuwia.

   Specjalista ds. garbarstwa i futrzarstwa zajmuje się procesem produkcji skór z włosiem (skóry futrzane) i bez włosia (skóry licowe).
   Specjalista ds. technologii obuwia zajmuje się procesem produkcji obuwia ze skóry i materiałów skóropodobnych.
Inżynier przetwórstwa skóry pracuje w pomieszczeniach biurowych lub halach produkcyjnych. Zawód ten jest związany z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, np. środków chemicznych, dużej wilgotności powietrza, hałasu o wysokim poziomie dźwięku, zanieczyszczeń powietrza gazami i pyłami. Czynniki te mogą stwarzać ryzyko różnych chorób, np. skóry, górnych dróg oddechowych, reumatycznych czy też ostrych bądź przewlekłych zatruć. Występuje także zagrożenie urazami, poparzeniami, wypadkami.
Praca może się odbywać w systemie zmianowym. Pod względem wysiłku fizycznego jest zaliczana do lekkich.


2. Wymagania


   Praca w zawodzie wymaga mobilności − przemieszczania się po terenie zakładu, a także wyjazdów służbowych. Ponadto pracownik musi być jednocześnie przełożonym i podwładnym. Wymagana jest samodyscyplina i odpowiedzialność za swoją pracę, a niekiedy także za funkcjonowanie całego zakładu. Potrzebne są umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.
  Ważne są zdolności organizacyjne, negocjacyjne, umiejętność logicznego i twórczego myślenia. Istotną cechą jest zamiłowanie do stałego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego.
Inżynier technologii przetwórstwa skóry musi się wykazywać wiedzą z zakresu fizyki, chemii, mechaniki, elektroniki i elektrotechniki oraz zarządzania. Powinien być twórczy, mieć wyobraźnię przestrzenną, umieć samodzielnie podejmować decyzje.
   Poza tym powinien mieć dobrą kondycją fizyczną, głównie w zakresie sprawności układu ruchu. Niezbędne jest widzenie stereoskopowe, prawidłowe rozróżnianie barw i dostrzeganie małych szczegółów oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa i prawidłowe pole widzenia.Ważny jest zmysł równowagi i dotyku.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Zatrudnienie w zawodzie utrudniają zaburzenia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk znacznego stopnia, oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji kształtów, zmysłu dotyku i zmysłu równowagi.

   Trudności w zawodzie mogą mieć osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak brak widzenia stereoskopowego czy zaburzenia w rozróżnianiu barw, a także osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

   W zawodzie nie mogą pracować osoby z chorobami skóry rąk oraz alergią kontaktową i wziewną na farby, kleje i inne substancje chemiczne stosowane w przetwórstwie.

Przeciwwskazaniami względnymi są przewlekłe schorzenia układu oddechowego, wady serca i inne choroby układu krążenia, mające wpływ na obniżenie sprawności fizycznej i ogólnej wydolności.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Po odpowiednim przystosowaniu stanowiska pracy możliwie jest podjęcie pracy przez osoby z niewielkimi dysfunkcjami kończyn górnych, w tym osoby jednoręczne, pod warunkiem, że te dysfunkcje nie wykluczają wykonywania bardziej precyzyjnych czynności.

   Możliwe jest też zatrudnienie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań można było wykonywać w pozycji siedzącej. Warunkiem jest właściwe dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób o nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, oraz osób z zaburzeniami widzenia o zmroku.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z zaleceniem wyłączenia czynności związanych z koniecznością pracy w hałasie, wynikającym z zasad profilaktyki medycznej), przy czym wskazane jest zapewnienie im odpowiednich pomocy technicznych, np. aparatów słuchowych, które umożliwiają kontakt z innymi ludźmi.

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych na wybranych stanowiskach pracy (dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie), warunkowo, po ograniczeniu zakresu zadań (m.in. z uwzględnieniem zalecenia eliminacji czynności związanych z pracą w hałasie wynikającego z zasad profilaktyki medycznej), identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) oraz stanowiska pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód pod warunkiem, że uzyskają akceptację lekarza specjalisty, a napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

Polecana jest praca spokojna, w zespole.

Osoby z epilepsją nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu i z wirującymi elementami ani przy nich pracować.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   W przypadku osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą być potrzebne ograniczenia lub wyeliminowanie zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową lub obsługę urządzeń i narzędzi pracy. Dysfunkcja jednej kończyny górnej może wymagać stosowania pomocy technicznych (ortez, protez), ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym obsługę pulpitu albo komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, z dużymi klawiszami, czy dotykowej) oraz myszki. Polecane są stanowiska w dużych zakładach, gdzie praca jest w znacznej mierze zautomatyzowana, a na wybranych stanowiskach można zastosować specjalne przyrządy i uchwyty ograniczające angażowanie i wysiłek mięśni kończyn górnych oraz eliminujące angażowanie jednej ręki (przypadki braku sprawności lub amputacja jednej z kończyn). Wykonywane czynności mogą też wymagać adaptacji kształtu części chwytowych narzędzi.

Może być potrzebne częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogły wykonywać w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców. Możliwości dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z dysfunkcją kończyn dolnych są większe w dużych zakładach.

   Poruszanie się o kulach może wymagać zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie stanowiska pracy i wysokości blatu biurka do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w najbliższym zasięgu jego rąk. Należy też przystosować siedzisko, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Poruszanie się na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy i dostosować wysokość blatu biurka oraz przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnić dostępność wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów na odpowiedniej wysokości, tak aby pracownik nie musiał manewrować wózkiem. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające dużej sprawności i koordynacji ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, natomiast osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym. Można zatrudnić osoby z takimi dysfunkcjami narządu wzroku, jak nieznaczne dysfunkcje w rozróżnianiu barw i ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia.

   Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Pracę usprawnia stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Zatrudnienie mogą uzyskać osoby słabosłyszące pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych, np. aparatów słuchowych, które powinny korygować słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się ze współpracownikami (słuch wydolny socjalnie). Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

   Wskazane jest ograniczenie hałasu oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osobom, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie zaleca się wykonywania pracy w hałasie.

   Zaleca się rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie. Trzeba rozważyć możliwość instalacji sygnalizacji (np. świetlnej, wizyjnej) informującej o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

   Osoby głuche lub głuchonieme, posługujące się językiem polskim w piśmie, mają szanse na zatrudnienie w zawodzie (mimo ograniczeń w przypadku konieczności częstego kontaktowania się z ludźmi), zwłaszcza gdy potrafią odczytywać mowę z ust i ich mowa jest wyraźna. Osoby głuche i głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach, na których nie jest wymagany dobry słuch (tzn. nie wymaga tego proces technologiczny). Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Komunikowanie się z zespołem ułatwiają znaki bądź symbole umożliwiające szybkie porozumiewanie sie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń. Może się okazać, że konieczne jest wyeliminowanie z zakresu obowiązków pracownika niektórych zadań bądź zachowanie szczególnych środków ostrożności w przypadku pracy w bezpośrednim kontakcie z maszynami m.in., zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, zalecana jest eliminacja czynności związanych z pracą w hałasie). Napisy, tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny być umieszczane w miejscach, w których mogą wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne dla pracowników, czyli przy wewnętrznych drogach komunikacyjnych, przy schodach, drzwiach wyjściowych itp. Odnosi się to zwłaszcza do uzupełnienia wszelkiego rodzaju ostrzeżeń dźwiękowych wyraźnymi i łatwo zauważalnymi informacjami wizualnymi lub sygnałami wibracyjnymi.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Osoby te nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu, z wirującymi elementami, i przy nich pracować. Należy ograniczyć pracę z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

  Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad. Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.