Inżynier systemów komputerowych

INŻYNIER SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

 

1. Informacje ogólne

 

   Zadaniem inżyniera systemów komputerowych jest zaprojektowanie stworzenie systemu komputerowego, składającego się ze sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiadającego indywidualnym potrzebom klienta (np. firmy, instytucji, uczelni).

   System taki często obejmuje wiele komputerów i urządzeń mających działać wspólnie, połączonych ze sobą w obrębie jednej firmy, w jednym budynku lub w całej sieci o znacznie większym zasięgu, nawet międzynarodowym. Sieć, którą są połączone, może być lokalna bądź może opierać się na innych systemach, na przykład na systemie internetowym. Celem takiego działania jest szybszy przekaz informacji oraz scalenie wszystkich urządzeń, a co za tym idzie wszystkich pracowników, by działali w ten sam sposób na rzecz firmy, jej rozwoju i spójności wewnętrznej.

Firmy mające takie wewnętrzne systemy komputerowe czasem zatrudniają inżynierów jako pracowników stałych, którzy na bieżąco czuwają nad sprawnością systemu, naprawiają awarie, udoskonalają je w miarę potrzeb i zmieniających się możliwości informatycznych. Czasem korzystają z zewnętrznych firm informatycznych, których pracownicy po stworzeniu systemu są dostępni zdalnie, czyli dokonują wszelkich napraw i udoskonaleń nie przebywając na terenie firmy, w której dany system funkcjonuje.

   Aby zaprojektować system komputerowy, inżynier systemów komputerowych musi najpierw dobrze poznać swojego zleceniodawcę, czyli firmę, dla której ma stworzyć taki projekt. Musi zrozumieć, jak dana firma działa, jakie ma oczekiwania względem systemu, czyli czego się po nim spodziewa, jak system ma funkcjonować i jakie jego elementy będą kluczowe. Określa najlepsze rozwiązania i opracowuje w szczegółach propozycje dotyczące sprzętu, kosztów i rozwiązań w zakresie działania. Musi stale śledzić branżę informatyczną, wiedzieć, jakie rozwiązanie będzie najlepsze, jakie są tendencje zmian, a w związku z tym, jaki sprzęt sprawi, że system będzie ergonomiczny i będzie jak najdłużej służył. Rozwiązania, które proponuje inżynier nie mogą więc być przestarzałe zarówno w aspekcie sprawności działania, jak i w porównaniu z konkurencją.

   Odpowiedzialny jest również za stworzenie odpowiedniej dokumentacji, osobnej dla pracowników działu informatycznego danej firmy, osobnej dla pozostałych pracowników firmy, którzy mają z tego systemu korzystać. Może również przeprowadzać szkolenia dotyczące działania i obsługi systemu i jego różnych funkcji.

Inżynier systemów komputerowych pracuje w pomieszczeniach biurowych firmy, której jest pracownikiem, bądź firmy zlecającej budowę systemu. Oprócz pomieszczeń typowo biurowych mogą to być na przykład serwerownie, specjalnie wydzielone pomieszczenia komputerowe oraz wszelkie inne pomieszczenia, w których mają się znajdować elementy budowanego systemu komputerowego.

   Może pracować samodzielnie bądź w zespole, w zależności od wielkości projektowanego systemu, ma jednak dodatkowo stały kontakt ze zleceniodawcą, z informatykami danej firmy, z innymi projektantami, dostawcami, producentami oraz bezpośrednimi użytkownikami systemu.

   Praca jest na ogół wykonywana w stałych godzinach, 6-9 godzin dziennie, w dni powszednie. Jednakże niekiedy napięte terminy mogą powodować konieczność pracy w dodatkowych godzinach.

Jest to praca o charakterze niezrutynizowanym, ponieważ każdy zaprojektowany i zbudowany system jest inny. Inżynier systemów komputerowych jest nadzorowany okresowo, a nadzór dotyczy realizacji konkretnych zadań i celów.

 

2. Wymagania

 

   Inżynier tej specjalności oprócz szerokiej wiedzy dotyczącej branży powinien również mieć umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi i współdziałania w zespole. W tworzeniu grafiku pracy i planowaniu kolejnych jej etapów oraz w decyzjach dotyczących proponowanych rozwiązań systemowych musi być samodzielny i niezależny. Powinien również mieć umiejętność zarządzania zespołem. Przydatne w zawodzie są też zainteresowania menedżerskie.

   Ważna jest inicjatywność w działaniach, innowacyjność i otwartość na nowe rozwiązania. Ciekawość dotycząca nowinek technicznych, a także uzdolnienia i zainteresowania techniczne sprzyjają rozwojowi zawodowemu. W pracy bardzo przydatna jest zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, umiejętność logicznego myślenia i twórcze podejście do problemów. Część zadań zawodowych wymaga pracy samodzielnej, indywidualnego podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania. Ponadto wymagana jest spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporność na stres i umiejętność pracy w szybkim tempie.

   Niezbędne jest prawidłowe rozróżnianie małych szczegółów pracy wzrokowej. Przydatne jest, aby pole widzenia mieściło się w prawidłowym zakresie.

   Ważny jest dobry słuch (nie są to wymagania bezwzględne na wszystkich stanowiskach pracy), a także dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Jeśli praca jest samodzielna, to wskazana jest sprawność kończyn, w szczególności w zakresie zręczności rąk i palców, ze względu na konieczność instalowania sprzętu komputerowego.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi oraz zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Na niektórych stanowiskach pracy trudności mogą mieć osoby ze znaczną dysfunkcją narządu słuchu, uniemożliwiającą swobodny kontakt z innymi osobami, a więc utrudniającą konsultacje operatora systemów komputerowych ze specjalistami i klientami.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z dysfunkcją kończyn górnych mają możliwość wykonywania zawodu warunkowo, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. W zawodzie mogą znaleźć zatrudnienie osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, pracownik wykonuje bowiem pracę głównie w pozycji siedzącej. Pracować mogą również osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. W tym przypadku należy zadbać o odpowiednie dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   W zawodzie mogą pracować osoby z niewielkimi wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, które można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi. Osoby ze znaczną dysfunkcją narządu wzroku mogą wykonywać ten zawód pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy optycznych, po identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) oraz stanowiska pracy.

  Osoby ze znacznymi dysfunkcjami narządu wzroku (niewidome) mają ograniczoną możliwość wykonywania zawodu, ale dostępne udogodnienia techniczne umożliwiają zatrudnienie ich na wybranych stanowiskach pracy.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować za pomocą aparatu słuchowego (osoby słabosłyszące).

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy nie cierpią one na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan ich zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby takie mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   W przypadku osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych może być potrzebne ograniczenie lub wyeliminowanie zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Dysfunkcja jednej kończyny górnej może wymagać stosowania pomocy technicznych (ortez, protez), ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym obsługę komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, z dużymi klawiszami czy też dotykowej) bądź myszy z dużymi trackballami.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby mogły pracować w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Poruszanie się o kulach może wymagać zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości położenia blatów biurka do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością oraz umieszczanie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w najbliższym zasięgu jego rąk. Należy także przystosować siedzisko, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Poruszanie się na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowania wielkości stanowiska pracy, wysokości blatu biurka i przestrzeni pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnienia dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów w zasięgu rąk pracownika, na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Często istotne jest także zainstalowanie uchwytów w odpowiednich miejscach, aby ułatwić osobie z niepełnosprawnością przesiadanie się z wózka i na wózek. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające dużej sprawności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Pomocne może być odpowiednie doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, zastosowanie dodatkowych powiększających przyrządów optycznych (lupy, lunety, monookularów), przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka i wyeliminowanie potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie).

   Dla osób pracujących na komputerze pomocne jest specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę). Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

  Obecne ułatwienia techniczne umożliwiają zatrudnienie w tym zawodzie, na wybranych stanowiskach pracy, także osoby niewidomej – jest to możliwe dzięki zastosowaniu np. syntezatora mowy w komputerze, zastąpieniu sygnałów graficznych akustycznymi, zastosowaniu skanera, monitora dotykowego, klawiatury brajlowskiej, drukarki brajlowskiej, notatnika brajlowskiego lub dźwiękowego, oprogramowania umożliwiającego wydawanie poleceń głosem. Wskazane jest także takie zmodyfikowanie lub ograniczenie wykonywanych czynności, aby nie wymagały sprawności narządu wzroku. Pomocna jest stała lokalizacja przedmiotów i urządzeń, wyznaczenie wewnętrznych dróg komunikacyjnych i zainstalowanie poręczy wzdłuż tych dróg oraz zróżnicowana faktura podłogi. Zatrudnienie osoby niewidomej, na wybranych stanowiskach pracy, wymaga wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy. Nieodzowna jest współpraca z osobami sprawnymi.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie).

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną wizyjną lub wibracyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to jednak właściwej organizacji pracy – w przypadku osób głuchoniemych konieczne jest, aby przynajmniej jedna osoba z otoczenia znała język migowy, bądź była utrzymywana stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego on-line). W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie się w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna także istnieć możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera (ZA) powinny pracować w małym zespole, w miejscu cichym, bez narażania ich na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Nie jest zalecane zatrudnienie w tzw. open space. Takie osoby powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub po podjęciu pracy potrzebny może być trener pracy lub mentor, by osoba z ZA mogła dopytać o szczegóły.

 

5.5. Osoby z epilepsją

  Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

  Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.