Inżynier kontroli jakości

INŻYNIER KONTROLI JAKOŚCI


1. Informacje ogólne


  Inżynier kontroli jakości zajmuje się procesem produkcyjnym na wszystkich etapach. Celem jego pracy jest ustalanie standardów dobrej jakości produktów, a inaczej mówiąc − zapobieganie powstawaniu produktów złej jakości.
Inżynierowie kontroli jakości pracują w następujących specjalizacjach:

  • projektant stanowisk kontrolno-pomiarowych
  • specjalista ds. systemu zapewniania jakości
  • inżynier kontroli technicznej.

   Każdy zakład produkcyjny ma system kontroli i pomiaru jakości wytwarzanych produktów. Projektant stanowisk kontrolno-pomiarowych ma za zadanie odpowiednie dopasowanie takiego systemu do rodzaju wytwarzanego produktu oraz procesu produkcyjnego. Musi przede wszystkim poznać cały proces produkcji, włączając w to działanie maszyn, materiały, z jakich produkty są wytwarzane czy też przeznaczenie tych produktów oraz uregulowania prawne dotyczące wszystkich tych kwestii. Na podstawie zebranych informacji opracowuje system kontroli procesu na każdym jego etapie, aż do pojawienia się produktu finalnego w stanie gotowym do użytkowania, odpowiednio oznaczonego i opakowanego.
   Jednak, aby można było ocenić jakość, przedtem należy tę jakość określić, czyli podać wytyczne, jak dany produkt powinien wyglądać i co w jego przypadku oznacza owa „jakość”. Tym zajmuje się właśnie specjalista ds. systemu zapewniania jakości. Definiuje on zatem, jakie warunki muszą być spełnione, aby uznać, że dany produkt jest dobrej jakości, a więc z jakich materiałów powinien być wytworzony, jakatechnologia i jakie maszyny powinny być wykorzystane, jakie są wytyczne i normy
europejskie ISO dotyczące tego produktu. Inżynier opracowuje zatem wszelkie instrukcje dotyczące monitorowania jakości danego produktu, a następnie nadzoruje spełnianie tych instrukcji i procedur oraz czuwa nad ich przestrzeganiem tak, by
jakość produktu była stale wysoka.
   Inżynier kontroli technicznej ma pieczę nad całym procesem wytwarzania produktu, nad jakością materiałów i produktu finalnego, nad ich zgodnością z dokumentacją techniczną. Kontroluje również, jak często dokonywane są pomiary jakości, jakimi urządzeniami. Wszystko to podlega ocenie na podstawie stosownej dokumentacji opisującej prawidłowy system produkcji i pomiaru jakości.
   W zależności od tego, jakie wykonuje zadania, inżynier kontroli jakości może pracować zarówno w pomieszczeniach biurowych, jak i w halach produkcyjnych, magazynach czy laboratoriach, w których bada się wykorzystywane materiały.
Czynnikami szkodliwymi czy uciążliwymi w pracy mogą być wszelkie czynniki związane z przebywaniem w pomieszczeniach, jak również z procesem produkcji, czyli hałas, pyły, substancje chemiczne. Ponieważ praca ta wiąże się także ze współpracą z innymi ludźmi, inżynier tej specjalności jest narażony na sytuacje konfliktogenne.
   Najczęściej jest to praca indywidualna i samodzielna, standardowo wykonywana w 8-godzinnym systemie dziennym, chyba że proces produkcji wymaga nadzoru również w godzinach wieczornych bądź nocnych.

 

2. Wymagania

 

   Wymagane w zawodzie cechy psychiczne i uzdolnienia to: dokładność, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, zdolność do pracy w szybkim tempie, podzielność uwagi, szybki refleks, spostrzegawczość. Potrzebne są wyobraźnia przestrzenna oraz zainteresowania i uzdolnienia techniczne.

   Ze względu na ciągły kontakt ze współpracownikami inżynier musi mieć predyspozycje do sprawowania funkcji kierowniczych i umiejętność postępowania z ludźmi, a także predyspozycje do pracy zespołowej oraz umiejętność podporządkowania się przełożonym. Powinien być osobą niezależną i samodzielną w myśleniu.

   Niezbędny jest dobry wzrok, prawidłowe rozpoznawanie barw, rozróżnianie małych szczegółów pracy wzrokowej, widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia oraz dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność zmysłu równowagi. Równie istotny jest dobry słuch (możliwość korekcji za pomocą aparatu słuchowego) oraz zmysł dotyku.

Wymagana jest sprawność podstawowych układów − krążenia, oddechowego, nerwowego, mięśniowego oraz kostno-stawowego i ogólna dobra sprawność fizyczna.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, oraz dysfunkcje znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych (zależne od wybranych specjalizacji i stanowisk).

  Utrudnieniem są również wady i dysfunkcje narządu wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, brak prawidłowego rozpoznawania barw, brak widzenia stereoskopowego i ograniczenie pola widzenia zaburzenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów.

  Ponadto ograniczeniem może być dysfunkcja narządu słuchu w stopniu znacznym, a także zaburzenia zmysłu równowagi i zmysłu dotyku.

  Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osobom, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie zaleca się wykonywania czynności związanych z koniecznością pracy w hałasie.

W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią wziewną i kontaktową na wykorzystywane związki chemiczne.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

  Osoby z dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręczne, jeśli dysfunkcja ta nie wyklucza wykonywania precyzyjnych czynności, mają możliwość pracy w zawodzie warunkowo, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska i stanowiska pracy.

   Możliwe jest też zatrudnienie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań można było wykonywać w pozycji siedzącej. Warunkiem jest właściwe dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

Polecana jest praca na stanowisku projektanta stanowisk kontrolno­pomiarowych bądź specjalisty ds. systemu zapewniania jakości.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   W zawodzie mogą pracować osoby z nieznacznymi wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, które można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, jednocześnie prawidłowo rozpoznające barwy i rozróżniające małe szczegóły pracy wzrokowej.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować za pomocą aparatu słuchowego (osoby słabosłyszące).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie ich zaburza rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

  Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy dana osoba nie cierpi na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan jej zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Takie osoby mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby. Osoby te nie mogą pracować przy maszynach będących w ruchu, wirujących.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   W przypadku osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych może być potrzebne ograniczenie lub wyeliminowanie zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń i narzędzi pracy. Dysfunkcja jednej kończyny górnej może wymagać stosowania pomocy technicznych (ortez, protez), ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym obsługę pulpitu lub komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, z dużymi klawiszami czy też dotykowej) oraz myszki.

Praca może się wiązać z koniecznością częściowego lub całkowitego wyeliminowania zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności ruchowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogły wykonywać w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców.

Ze względu na osoby poruszające się o kulach może być potrzebne zainstalowanie uchwytów oraz poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości położenia blatu biurka do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w najbliższym zasięgu jego rąk. Należy również przystosować siedzisko, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

  Poruszanie się na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind odpowiedniej szerokości, toalety i pokoje socjalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy, dostosować wielkość stanowiska pracy i wysokość blatu biurka oraz zapewnić odpowiednią przestrzeń pod blatem, a także dostępność wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów w zasięgu rąk, na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Często istotne jest także zainstalowanie uchwytów w odpowiednich miejscach, aby ułatwić osobie z niepełnosprawnością przesiadanie się z wózka i na wózek. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające dużej sprawności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej.

Zaleca się pracę w pomieszczeniach biurowych; możliwość pracy w halach produkcyjnych, magazynach czy laboratoriach jest ograniczona.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe.

Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności wzroku.

W przypadku pracy w pomieszczeniach biurowych, ewentualnie w laboratorium badawczym, może być przydatne oprzyrządowanie powiększające (np. lupa powiększająca, powiększalniki). Wymagane jest też dobre doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, stosowanie kontrastowego − ciemnego tła blatu roboczego, powiększonych wskaźników kontrolnych i elementów sterujących w kontrastowych kolorach oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł olśnienia i dublowanie sygnalizacji optycznej dźwiękiem.

   Dla osób pracujących na komputerze pomocne będzie specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę). Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

Pracę usprawnia stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

Na niektórych stanowiskach inżyniera kontroli jakości należy ograniczyć zakres obowiązków osób z dysfunkcją narządu wzroku ze względu na bezpieczeństwo pracownika.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się.

Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej w miejscach pracy o sygnalizację świetlną wizyjną lub wibracyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa. Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

  W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

  W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera (ZA) powinny pracować w małym zespole, w miejscu cichym, bez narażenia ich na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Nie jest zalecane zatrudnienie w tzw. open space. Powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub po podjęciu pracy potrzebny może być trener pracy lub mentor, by osoba z ZA mogła dopytać o szczegóły.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. W miarę potrzeby można zastosować elastyczny czas pracy.

   Osoby te nie mogą pracować przy maszynach będących w ruchu i z wirującymi elementami, a ponadto należy ograniczyć pracę z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

  Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.