Inżynier inżynierii środowiska

INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA


1. Informacje ogólne


   Inżynier inżynierii środowiska zajmuje się, najogólniej mówiąc, ochroną środowiska człowieka, obejmującą powietrze, wodę i ziemię. W zakres jego działań wchodzi opracowywanie, projektowanie i usprawnianie funkcjonowania instalacji:

 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych (oczyszczalni ścieków)
 • gazowych
 • grzewczych (np. kotłowni)
 • klimatyzacyjnych
 • wentylacyjnych (instalacji wewnętrznych i zewnętrznych).

   Zadania inżyniera tej specjalności polegają na wprowadzaniu nowych technologii do urządzeń, systemów, instalacji w celu ułatwienia życia człowieka oraz ochrony jego środowiska. Aby to zrobić, inżynier prowadzi badania nad danym elementem środowiska, określa potrzebne zmiany oraz ich zakres (na przykład ocenia zanieczyszczenia wód bądź emisję szkodliwych substancji przedostających się do powietrza), a następnie opracowuje sposoby naprawy sytuacji w postaci przygotowywanych ekspertyz i raportów.
  Pod względem przedmiotu zainteresowań zawodowych w pracy inżyniera inżynierii środowiska można wyszczególnić następujące specjalizacje:

 • instalacje sanitarne (w tej specjalizacji może pracować jako kierownik budowynadzorujący montaż instalacji i urządzeń lub jako projektant/inspektor nadzoruopracowujący koncepcje tych instalacji)
 • oczyszczanie miast i gospodarka odpadami (ta specjalizacja umożliwia pracęna stanowisku kierownika w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub wzakładach utylizacji śmieci przy wprowadzaniu nowych technologii dosystemów utylizacji odpadów)
 • ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi (badanie poziomunatężenia hałasu oraz drgań wszędzie tam, gdzie one występują, na przykładw dużych aglomeracjach miejskich, lub różnego rodzaju zakładach produkcyjnych i przetwórczych oraz, po odpowiedniej analizie, określanieśrodków zapobiegawczych i wdrażanie rozwiązań mających na celu ichmaksymalne ograniczenie, by nie oddziaływały negatywnie na organizmczłowieka)
 • gospodarka wodna i hydrologiczna (na przykład praca w oczyszczalniścieków, gdzie między innymi sprawuje nadzór nad prawidłowym procesemoczyszczania oraz stanem technicznym działających w niej urządzeń,wprowadza innowacje technologiczne)
 • systemy ochrony powierzchni ziemi (na przykład praca w laboratoriachpomiarowych, organach administracji państwowej i samorządowej lub wbiurach studialno-projektowych, określanie poziomu skażenia chemicznegobądź mikrobiologicznego gleby z danego terenu na podstawie pobranychwcześniej próbek, opracowywanie metod zaradczych)
 • systemy ochrony powietrza (praca w charakterze inspektora przy pomiarachpoziomu zanieczyszczeń powietrza i określaniu ich źródła, przy projektowaniuinstalacji i urządzeń do redukcji emisji tych zanieczyszczeń).

   Praca ta może być zatem wykonywana w bardzo zróżnicowanych warunkach, zarówno we wszelkiego rodzaju budynkach mających różne zastosowanie, jak i w terenie. Z tego powodu istnieje zagrożenie narażeniem na wiele czynników szkodliwych związanych z przedmiotem pracy (zanieczyszczenia gruntu, wody, powietrza, nadmierny hałas, drgania itp.) i z fizycznym oraz społecznym środowiskiem pracy (urządzenia i maszyny stwarzające zagrożenie uszkodzeniem ciała, wykopy, rusztowania i inne elementy znajdujące się na placach budowy, niedostateczne oświetlenie terenu, sytuacje konfliktowe związane z kontaktem z
innymi ludźmi).
  Inżynier tej specjalności pracuje zwykle w dni powszednie, wyłącznie w ciągu dnia, w 8-godzinnym systemie pracy jednozmianowej.

 

2. Wymagania

 

Ze względu na główne zadania zawodowe, czyli opracowywanie i

projektowanie rozwiązań technologicznych dla ochrony środowiska człowieka,

niezbędne jest posiadanie uzdolnień technicznych oraz dużej wyobraźni, w tym

wyobraźni przestrzennej. Inżynier powinien być osobą kreatywną i logicznie

myślącą. Dodatkowo istotna jest duża inicjatywność, pomysłowość lecz również −

ze względu na prowadzone badania i opracowywanie projektów technologicznych −

dokładność, cierpliwość i wytrwałość. Przydatne w zawodzie, niezależnie od

specjalizacji, są zainteresowania techniczne oraz naukowe obejmujące wiele

dziedzin nauki, szczególnie związanych zakresem działań zawodowych.

Pracownik tej specjalności powinien się odznaczać dobrą sprawnością

sensomotoryczną, a więc dobrym wzrokiem, w tym prawidłowym rozpoznawaniem

barw, widzeniem stereoskopowym, prawidłowym polem widzenia, ponadto dobrym

słuchem (możliwość stosowania aparatów słuchowych) oraz zmysłem równowagi

(ze względu na obowiązki wykonywane w terenie). Istotna jest także dobra

koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość i szybki refleks.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynniki utrudniające pracę w zawodzie są uzależnione od specjalizacji i zajmowanego stanowiska.

   Mogą to być zaburzenia sprawności kończyn górnych w zakresie zręczności palców i rąk znacznego stopnia oraz dysfunkcje kończyn dolnych znacznego stopnia (możliwość zatrudnienia na nielicznych, wybranych stanowiskach pracy).

W tym zawodzie nie mogą pracować osoby niewidome. Utrudnieniem są

również wady i dysfunkcje narządu wzroku, których nie można skorygować szkłami

optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, brak prawidłowego rozpoznawania barw,

brak widzenia stereoskopowego i prawidłowego pola widzenia, a także zaburzenia

zmysłu równowagi, węchu oraz dotyku, ponadto dysfunkcja narządu słuchu w

stopniu znacznym (możliwość zatrudnienia na wybranych stanowiskach pracy).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie inżyniera inżynierii środowiska ważna jest sprawność kończyn górnych, zręczność dłoni i palców. Na wybranych stanowiskach pracy mogą być jednak zatrudnione osoby z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych po identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) oraz stanowiska pracy.

   Polecana jest praca koncepcyjna, projektowa, biurowa lub naukowa.

Możliwe jest zatrudnienie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, po identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) i stanowiska pracy. Wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań można było wykonywać w pozycji siedzącej.

  Polecana jest praca koncepcyjna lub biurowa, w laboratoriach pomiarowych, organach administracji państwowej i samorządowej lub w biurach projektowych.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  W zawodzie mogą być zatrudnione osoby z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, jeśli można je skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność tę można skorygować za pomocą aparatu słuchowego (osoby słabosłyszące).

  Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy oraz jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

  Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy osoby te nie cierpią na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na ich stan zdrowia. W przypadku nadwrażliwości słuchowej lub dotykowej powinno się unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

  Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   W przypadku osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych może być konieczne ograniczenie lub wyeliminowanie zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową lub obsługę urządzeń. Dysfunkcja jednej kończyny górnej może wymagać stosowania pomocy technicznych (ortez, protez), ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym obsługę komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, dużymi klawiszami lub dotykowej) albo myszy z dużymi trackballami. Polecane są stanowiska, na których nie jest wymagana duża sprawność rąk i palców ani koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby mogły pracować w pozycji siedzącej.

   Poruszanie się o kulach może wymagać zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatu biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

  Poruszanie się na wózku inwalidzkim wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy, dostosować przestrzeń stanowiska pracy i położenie blatu biurka, zapewnić odpowiednią przestrzeń pod blatem oraz swobodny dostęp do użytkowanych maszyn i urządzeń, materiały umieścić na odpowiedniej wysokości. Często istotne jest także zainstalowanie uchwytów w odpowiednich miejscach, aby ułatwić osobie z niepełnosprawnością przesiadanie się z wózka i na wózek. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Istotny jest wybór specjalizacji umożliwiającej pracę w pozycji siedzącej, a ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe.

  Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy dla osób słabowidzących wykonujących prace terenowe jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na charakter zadań. Należy więc ograniczyć lub wyeliminować wykonywanie pracy przez takie osoby w trudnych warunkach i miejscach oraz − w określonych sytuacjach − ograniczyć czynności wymagające dobrej koordynacji wzrokowo­ruchowej.

  W przypadku wykonywania pracy stacjonarnej, np. w biurze, pomocne może być odpowiednie doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, zastosowanie dodatkowych powiększających przyrządów optycznych (lupy, lunety, monookularów), przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka i wyeliminowanie potencjalnych źródeł olśnienia (matowanie powierzchni). Ponadto pomocne może być wykorzystanie sygnalizacji optycznej połączonej z sygnalizacją dźwiękową podczas użytkowania maszyn i urządzeń.

   Dla osób pracujących na komputerze pomocne jest specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę). Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze. Może się okazać konieczne ograniczenie zakresu obowiązków ze względu na bezpieczeństwo pracownika.

Pomocna jest stała lokalizacja przedmiotów i urządzeń.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

  Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie).

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniach pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Tam, gdzie to możliwe, wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną, wizyjną lub wibracyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM).

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych. Wymaga to jednak właściwej organizacji pracy. W przypadku osób głuchoniemych konieczna jest znajomość przez otoczenie (przynajmniej jedną osobę) języka migowego bądź stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego on-line). W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie się w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

  W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna także istnieć możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera (ZA) powinny pracować w małym zespole ludzi, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Nie jest zalecane zatrudnienie w tzw. open space. Takie osoby powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub w okresie po podjęciu pracy może być potrzebny trener pracy lub mentor, by osoba z ZA mogła dopytać o szczegóły.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Należy ograniczyć pracę z urządzeniami w ruchu, wirującymi i z maszynami elektrycznymi. Zasadne może również być zastosowanie elastycznego czasu pracy.

   Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.