Inżynier włókiennik

INŻYNIER WŁÓKIENNIK


1. Informacje ogólne


  Inżynier włókiennik zajmuje się opracowywaniem technologii wyrobów włókienniczych oraz organizowaniem procesu wytwarzania tych wyrobów. Ze względu na aktualne metody powstawania wyrobów włókienniczych inżynier włókiennik ma do wyboru następujące specjalizacje:

  • dziewiarstwo
  • przędzalnictwo
  • chemiczna obróbka włókien
  • odzieżownictwo.

   Proces produkcji wyrobów włókienniczych obejmuje następujące etapy: zaplanowanie produkcji, wybór materiałów i sposobu wykonania, faktyczna produkcja przy zastosowaniu odpowiednich maszyn, chemiczna obróbka surowców oraz konserwacja. Nad wszystkimi etapami inżynier włókiennik pełni nadzór w znaczeniu technologicznym. Jego zadaniem jest wypracowanie metod i rozwiązań, które usprawnią i przyspieszą te procesy. Wprowadza on nowe rozwiązania z zakresu automatyki oraz opracowywania programów komputerowych, które mają zoptymalizować produkcję, by odpowiadała zapotrzebowaniu klientów, a dla producentów była bardziej opłacalna.
   Inżynier włókiennik ma również za zadanie dbać o jakość wyrobów oraz ich bezpieczeństwo dla człowieka. Zastosowane w produkcji rozwiązania, materiały, a także środki chemiczne wykorzystywane do konserwacji i uszlachetniania wyrobów
muszą być przyjazne dla człowieka i nie stanowić źródła zagrożenia podczas eksploatacji wyrobu. Proces produkcji wyrobów włókienniczych musi zostać tak zaplanowany, aby był przyjazny również dla środowiska naturalnego.
   Do obowiązków inżyniera włókiennika mogą również należeć opracowywanie nowych metod pozyskiwania surowców do produkcji wyrobów włókienniczych (czyli materiału wykorzystywanego do tkania, dziania, przędzenia) oraz troska o jakość
wyrobów.
   Inżynier włókiennik, wykonując powyższe zadania, nadzoruje nie tylko sam proces technologiczny, wprowadzając innowacje, lecz także zarządza pracą osób odpowiedzialnych za obsługę maszyn i dalszą obróbkę wyrobów.
   Inżynier wykonuje swoją pracę w budynkach, w pomieszczeniach przystosowanych do różnych pełnionych przez niego zadań: w biurach, halach produkcyjnych, laboratoriach, ośrodkach badawczych, itp. Praca inżyniera włókiennika pracującego w laboratorium bądź w halach produkcyjnych wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, takie jak środki chemiczne używane do obróbki, konserwacji i uszlachetniania wyrobów włókienniczych, hałas emitowany przez maszyny produkcyjne, gazy, zanieczyszczenia powietrza, pyły.
  Praca ma charakter indywidualny, ale wiąże się ze współpracą z innymi ludźmi: specjalistami w różnych dziedzinach, podwładnymi oraz klientami, jest zatem także obarczona ryzykiem występowania sytuacji konfliktogennych i stresujących.
Inżynier włókiennik pracuje na ogół w ośmiogodzinnym trybie dziennym. W przypadku konieczności odbywania wyjazdów służbowych czas pracy może być nienormowany.

 

2. Wymagania

 

   Ponieważ inżynier włókiennik sprawuje pieczę nad procesem technologicznym i opracowuje nowe metody jego realizacji, musi mieć innowacyjne pomysły oraz dużą wyobraźnię. Potrzebne są także kreatywność oraz umiejętność logicznego rozumowania i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

   Inżynier włókiennik powinien być osobą samodzielną, aby potrafił zaplanować pracę swoją i ewentualnie osób mu podległych, a także niezależną w poglądach i opiniach. Przy prowadzeniu badań musi charakteryzować się dużą wytrwałością i cierpliwością oraz dokładnością i dbałością o szczegóły. Mając do czynienia z substancjami chemicznymi, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, musi wykazać się dużą odpowiedzialnością i ostrożnością.

  Ze względu na zajmowanie się problemami technologicznymi przydatne są uzdolnienia techniczne oraz zainteresowania techniczne i naukowe obejmujące wiele dziedzin związanych z tematem prowadzonych badań (informatykę, automatykę, robotykę, chemię, itp.) i zarządzaniem.

   Niezbędne cechy fizyczne to widzenie stereoskopowe, prawidłowe rozróżnianie barw i małych szczegółów pracy wzrokowej oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Wskazane jest też, aby pole widzenia mieściło się w prawidłowym zakresie.

Inżynier włókiennik pracujący w laboratorium powinien mieć sprawne ręce i palce. Równie istotny jest zmysł dotyku. Powinien wykazywać się dobrą ogólną kondycją fizyczną i sprawnością układu ruchu.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynniki utrudniające pracę w zawodzie inżyniera włókiennika to: zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych (w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk), dysfunkcje znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych (zależnie od wybranych specjalizacji i stanowisk), zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia w zakresie rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów.

   W zawodzie tym trudności mogą mieć osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak: znacznie ograniczone pole widzenia, brak widzenia stereoskopowego oraz nieprawidłowe rozróżnianie barw, a także osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej nie zaleca się wykonywania czynności roboczych osobom, które charakteryzują się odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również dotyczącego tylko jednego ucha) na tych stanowiskach, gdzie pracę wykonuje się w hałasie (gdy parametry hałasu osiągają wartości NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie).

Praca nie może być wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

   Dla osób zajmujących się pracą dydaktyczną (w instytutach naukowo­badawczych, na uczelniach wyższych bądź w szkołach zawodowych) przeciwwskazaniem do pracy jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią wziewną i kontaktową na stosowane związki chemiczne – farby, barwniki i inne środki chemiczne – oraz z chorobami skóry rąk.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręczne, mają możliwość wykonywania zawodu warunkowo, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy.

Możliwe jest też zatrudnienie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej. Warunkiem jest właściwe dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

Osobom z tego typu dysfunkcją polecana jest praca w biurach, laboratoriach, ośrodkach badawczych bądź dydaktyczna.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie inżyniera włókiennika osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniających barwy oraz osób z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe. Możliwe jest także zatrudnienie osób z zaburzeniami widzenia o zmroku.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności podczas których praca jest wykonywana w hałasie) w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, m.in. umożliwienia percepcji sygnałów alarmowych.

   W przypadku osób słabosłyszących, jeśli w pracy konieczna jest komunikacja werbalna, niezbędna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

  Możliwości zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (tylko posiadających znajomość języka polskiego w piśmie) są ograniczone. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach, warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

Dla osób z tego typu dysfunkcją niewskazana jest praca dydaktyczna.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (takimi jak wyjazdy czy sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

  Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach, pod warunkiem że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie jest źródłem potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby. Osoby te nie mogą pracować przy maszynach będących w ruchu i wirujących ani tych maszyn obsługiwać.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

  Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń i narzędzi. Osoby z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą potrzebować pomocy technicznych (takich jak ortezy, protezy) ułatwiających lub umożliwiających im pracę, w tym obsługę pulpitu lub komputera.

   Obecny stan technologiczny sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, dużymi klawiszami, czy dotykowej) oraz myszki.

   Polecane jest zatrudnienie w zakładach, gdzie praca jest w dużej mierze zautomatyzowana, a na wybranych stanowiskach można zastosować specjalne przyrządy i uchwyty ograniczające angażowanie i wysiłek mięśni kończyn górnych oraz eliminujące angażowanie jednej ręki (przypadki braku sprawności lub amputacji jednej z kończyn). Zależnie od wykonywanych czynności potrzebna może być adaptacja kształtu części chwytowych narzędzi.

Konieczne może być częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań czynności roboczych wymagających dużej sprawności i koordynacji wzrokowo­ruchowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

  Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych należy, jeżeli to możliwe, tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Dostosowanie stanowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją kończyn dolnych jest możliwe zwłaszcza w dużych zakładach.

   Osoby poruszające się o kulach mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb, czyli zapewnić jego regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół i obrotu siedziska, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich potrzebują likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, pozbawione elementów wolnostojących i progów. Drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Toalety i pokoje socjalne muszą być dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

   W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej na stanowisku pracy. Należy dostosować wysokość położenia blatu biurka i przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnić swobodny dostęp do użytkowanych urządzeń i narzędzi. Powinny one być umieszczone na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Często potrzebne jest zainstalowanie w odpowiednich miejscach uchwytów, aby ułatwić przesiadanie się pracownika z wózka i na wózek. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dużej sprawności i koordynacji ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe dzięki pracy zespołowej.

Osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością mogą pracować na wybranych stanowiskach, w przystosowanych pomieszczeniach, w biurach, halach produkcyjnych (ze względu na automatyzację produkcji), laboratoriach, ośrodkach badawczych, itp.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Pracujące w zawodzie inżyniera włókiennika osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie przeznaczone do pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym. Na stanowisku tym można zatrudnić osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak nieznaczne dysfunkcje w rozróżnianiu barw i ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju dysfunkcji.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby te powinny stosować aparaty słuchowe korygujące słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z innymi ludźmi, czyli mieć słuch wydolny socjalnie. Jest to szczególnie  ważne w przypadku osób pracujących w zespole lub prowadzących działalność dydaktyczną.

   W celu poprawy warunków: percepcji dźwięku oraz komunikacji werbalnej zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy.

  Zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (takich jak pomieszczenie przeznaczone do pracy, toaleta, pokój socjalny) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon czy komputer, były, w miarę możliwości, dostosowane do aparatów słuchowych (np. wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub wykorzystującą przewodnictwo kostne.

Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby, u których występuje odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie mogą wykonywać pracować w hałasie.

Pomocny jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób z tego rodzaju niepełnosprawnością. Powinny one pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz. Ich zatrudnienie wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie się. Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, np. poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (takich jak pomieszczenie przeznaczone do pracy, toaleta, pokój socjalny) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń. Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

Dla osób z tego rodzaju dysfunkcją niewskazana jest praca dydaktyczna.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje dotyczące podejmowanych zadań.

   W firmie należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować obyczaj interesowania się przez członków zespołu pracowniczego sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i brania go pod uwagę we współpracy. Współpracownicy mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością: pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

  W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik może korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego lub trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być zatrudniony specjalnie na to stanowisko. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy są jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie obejmują zaś kompetencji zawodowych. Wsparcie powinno trwać tylko pewien, niedługi czas. Na co dzień pracownik powinien pracować samodzielnie, zgodnie z charakterem stanowiska pracy.

  Zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznych: czasu pracy i zakresu obowiązków. Zatem w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków może być zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, nie wywołująca stresów i napięć, które mogłyby przyczyniać się do napadów. W miarę potrzeby można zastosować elastyczny czas pracy.

   Osoby te nie mogą pracować przy maszynach będących w ruchu, wirujących, ani ich obsługiwać. Należy ograniczyć ich pracę z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

Wykonująca ten zawód osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być poinformowani o tym, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.