Inżynier technologii drewna

INŻYNIER TECHNOLOGII DREWNA


1. Informacje ogólne


   Do zadań inżyniera technologii drewna należą badanie właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych drewna oraz ich wykorzystanie do celów przemysłowych.
Ze względu na zadania zawodowe inżyniera technologii drewna można wyszczególnić trzy specjalizacje – może on zajmować się:

  • materiałami drzewnymi i drewnopochodnymi
  • meblarstwem, stolarką budowlaną oraz konstrukcjami drewnianymi
  • organizacją produkcji.

   Inżynier technologii drewna bada właściwości różnych gatunków drewna, jego skład, wytrzymałość, a także możliwość wykorzystania badanego drewna do celów przemysłowych.
   Drewno wykorzystywane jest w produkcji meblarskiej czy w budownictwie, ale służy także do wielu innych celów, np. do pozyskiwania celulozy, z której wyrabiane są produkty papiernicze. Inżynier technologii drewna zajmuje się nie tylko doborem
odpowiednich gatunków drewna, lecz także opracowywaniem technologii jego pozyskiwania oraz obróbki chemicznej i mechanicznej tego materiału. W zakresie jego zainteresowań zawodowych znajdują się również służące do tego maszyny i
urządzenia oraz substancje chemiczne, które wykorzystywane są do uzyskania gotowego produktu.
   Jeśli inżynier technologii drewna pracuje w instytucji naukowo-badawczej, zajmuje się badaniem właściwości drewna i możliwością jego wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. Wydaje ekspertyzy dotyczące jakości danego produktu, jego trwałości i możliwości bezpiecznego wykorzystania w danym celu. Określa również możliwości wykorzystania półfabrykatów pozostających po obróbce drewna, tak by można było optymalnie skorzystać z każdego kawałka tego surowca.
Bada wpływ obróbki chemicznej i mechanicznej na trwałość i właściwości drewna.
   Jeśli pracuje w zakładach produkcyjnych, zajmuje się planowaniem i organizacją procesów technologicznych w produkcji oraz wprowadzaniem do tych procesów innowacji, tak aby produkcja surowca jakim jest drewno była jak najbardziej opłacalna oraz nie stwarzała zagrożenia dla środowiska naturalnego.
   Inżynier technologii drewna może pracować w różnego typu fabrykach zajmujących się pozyskiwaniem i obróbką drewna (takich jak tartaki, zakłady stolarskie, fabryki mebli i inne), fabrykach przetwórstwa drewna, firmach budowlanych, a także w instytutach naukowo-badawczych, na wyższych uczelniach bądź w szkołach zawodowych, nauczając młodzież i dorosłych. Jest to zatem zawód bardzo zróżnicowany pod względem wykonywanych obowiązków. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić warunki wykonywanej w tym zawodzie pracy.
   Czynniki uciążliwe czy szkodliwe również mogą być bardzo zróżnicowane. W przypadku pracy w laboratorium mogą być nimi substancje chemiczne wykorzystywane do badań. W fabrykach, tartakach czy stolarniach inżynier technologii drewna może się spotkać z dużym zapyleniem oraz hałasem związanym z pracą maszyn do obróbki drewna. Natomiast pracując na uczelni wyższej bądź w szkole zawodowej, narażony jest na stres związany ze stałym kontaktem z innymi ludźmi, ryzyko konfliktów czy choroby aparatu mowy związane z częstym mówieniem.
Praca w zawodzie inżyniera technologii drewna rzadko ma charakter zrutynizowany.

 

2. Wymagania

 

   Wymagane w zawodzie inżyniera technologii drewna cechy psychiczne i uzdolnienia to: dokładność, zdolność koncentracji, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, zdolność do pracy w szybkim tempie, podzielność uwagi, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna.

   Aby wprowadzać nowe technologie do procesu produkcji, inżynier technologii drewna musi mieć inicjatywę, dużą wyobraźnię, cechować się dużą kreatywnością, a także mieć zainteresowania i uzdolnienia techniczne. Prowadząc badania laboratoryjne nad zastosowaniem właściwości drewna, musi być osobą niezwykle dokładną, skrupulatną, a także cierpliwą i wytrwałą w dążeniu do osiągnięcia celu – efektu swojej pracy.

   Ze względu na ciągły kontakt ze współpracownikami inżynier musi mieć predyspozycje do sprawowania funkcji kierowniczych i umiejętność postępowania z ludźmi, przekonywania ich do swoich pomysłów i racji. Potrzebna jest też zdolność do pracy zespołowej oraz do podporządkowania się przełożonym.

   Wymagane cechy fizyczne to sprawność układu ruchu, szczególnie kończyn górnych – rąk i palców – oraz dolnych (bo praca odbywa się w ruchu). Niezbędne są: dobry wzrok, prawidłowe rozpoznawanie barw, prawidłowe widzenie małych szczegółów pracy wzrokowej, widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia, koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawność zmysłu równowagi. Równie istotny jest zmysł dotyku.

   W wielu przypadkach istotny może być stan słuchu: powinien on np. umożliwiać komunikację werbalną w przypadku osób, które prowadzą działalność dydaktyczną. Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej na tych stanowiskach, gdzie konieczne jest wykonywanie pracy w hałasie (parametry hałasu osiągają wartości NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie), zaleca się, aby stan słuchu pracownika nie odbiegał od normy.

  Wymagana jest sprawność podstawowych układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, mięśniowego oraz kostno-stawowego i dobra ogólna sprawność fizyczna.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Przeciwwskazania do pracy w zawodzie inżyniera technologii drewna są zależne od specjalizacji i stanowiska. Czynnikami utrudniającymi są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych – w szczególności zręczności palców i rąk – oraz znacznego stopnia dysfunkcje sprawności kończyn dolnych (zależnie od specjalizacji i stanowiska). Do czynników tych należą również wady i dysfunkcje narządu wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi: brak prawidłowego rozpoznawania barw, rozpoznawania niewielkich różnic i szczegółów, widzenia stereoskopowego i prawidłowego pola widzenia, a także zaburzenia narządu słuchu (dotyczy to niektórych stanowisk) w stopniu znacznym oraz zaburzenia zmysłów równowagi i dotyku.

   W przypadku gdy praca inżyniera technologii drewna obejmuje działalność dydaktyczną, utrudnieniem jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna ze studentami. Ponieważ praca ma znamiona naukowej, nie może być wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme). Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej nie zaleca się wykonywania czynności roboczych osobom, które charakteryzują się odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) na tych stanowiskach, gdzie pracę należy wykonywać w hałasie (parametry hałasu osiągają wartości NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie,) np. podczas wykonywania pewnych zadań w stolarni.

   Ograniczeniami w zakresie sprawności sensomotorycznej są też zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów.

   W zawodzie nie mogą pracować osoby z alergią wziewną i kontaktową na stosowane związki chemiczne – kleje, farby, środki konserwujące – oraz z chorobami skóry rąk.

Dla osób zajmujących się pracą dydaktyczną (w instytutach naukowo­badawczych, na uczelniach wyższych bądź w szkołach zawodowych) utrudnienia mogą stanowić schorzenia strun głosowych, niska ekspresja werbalna i wady wymowy.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręczne, które mogą wykonywać czynności precyzyjne, mają możliwość wykonywania zawodu warunkowo, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy.

   Możliwe jest też zatrudnienie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia, a także osób ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej. Warunkiem jest właściwe przystosowanie środowiska i stanowiska pracy. Osobom tych polecana jest praca organizacyjna, dydaktyczna bądź przy opracowywaniu technologii i procesów produkcyjnych.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   W zawodzie inżyniera technologii drewna mogą pracować osoby z nieznacznymi wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, które mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód inżyniera technologii drewna mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z zaleceniem wyłączenia czynności podczas których praca musi być wykonywana w hałasie), przy czym wskazane jest zapewnienie im odpowiednich pomocy technicznych, np. aparatów słuchowych, które umożliwiają komunikację werbalną.

  Istnieje możliwość zatrudnienia, na wybranych stanowiskach, osób głuchych i głuchoniemych (tylko posługujących się językiem polskim w piśmie), warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań (m. in. po uwzględnieniu zalecenia eliminacji czynności wykonywanych w hałasie), identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) oraz stanowiska pracy, np. umożliwieniu percepcji sygnałów alarmowych.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (takimi jak wyjazdy czy sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach, pod warunkiem że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

Mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie jest źródłem potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby. Osoby te nie mogą pracować przy maszynach będących w ruchu, wirujących, ani ich obsługiwać.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

  Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności tych kończyn – w szczególności rąk i palców – oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Osoby z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą potrzebować pomocy technicznych (takich jak ortezy, protezy) ułatwiających lub umożliwiających im pracę, w tym obsługę pulpitu lub komputera.

Obecny stan technologiczny sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, dużymi klawiszami czy dotykowej) oraz myszki.

   Osobom z tego rodzaju dysfunkcją polecane są stanowiska w zakładach, gdzie praca jest w dużej mierze zautomatyzowana, a na wybranych stanowiskach można zastosować specjalne przyrządy i uchwyty ograniczające angażowanie i wysiłek mięśni kończyn górnych oraz eliminujące angażowanie jednej ręki (w przypadku braku sprawności lub amputacji jednej z kończyn). Zależnie od wykonywanych czynności potrzebna może być adaptacja kształtu części chwytowych narzędzi.

Konieczne może być częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań czynności roboczych wymagających dużej sprawności i koordynacji wzrokowo­ruchowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

  Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych należy, jeżeli to możliwe, tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Dostosowanie stanowiska pracy do możliwości osób z dysfunkcją kończyn dolnych jest możliwe zwłaszcza w dużych zakładach.

   Osoby poruszające się o kulach mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb, czyli zapewnić jego regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich potrzebują likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, pozbawione elementów wolnostojących i progów. Drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Toalety i pokoje socjalne muszą być dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

   W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej na stanowisku pracy. Należy dostosować wysokość położenia blatu biurka i przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnić swobodny dostęp do użytkowanych urządzeń i narzędzi. Powinny one być umieszczone na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Często potrzebne jest zainstalowanie w odpowiednich miejscach uchwytów, aby ułatwić przesiadanie się pracownika z wózka i na wózek. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dużej sprawności i koordynacji ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe dzięki pracy zespołowej.

   Możliwości pracy osób z tego typu dysfunkcjami w fabrykach, stolarniach czy halach produkcyjnych, gdzie konieczny jest kontakt z maszynami do obróbki drewna, są bardzo ograniczone ze względu na małe możliwości dostosowania urządzeń do specyficznych potrzeb tych osób. Osobom tym zaleca się pracę w pomieszczeniach biurowych, czyli pracę projektową, ewentualnie dydaktyczną.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Pracujące w zawodzie inżyniera technologii drewna osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających wysokiej sprawności oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W przypadku gdy praca wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, ewentualnie w laboratorium badawczym, przydatne może być oprzyrządowanie powiększające (np. lupa powiększająca, powiększalniki). Wymagane jest dobre doświetlenie miejsca i stanowiska pracy oraz eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia i dublowanie sygnalizacji optycznej dźwiękiem.

W pracy przy komputerze pomocne jest specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę). Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

Usprawnia pracę stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

   Na niektórych stanowiskach osobom z dysfunkcją narządu wzroku należy, ze względów bezpieczeństwa, ograniczyć zakres obowiązków.

Dla osób z tego typu dysfunkcją wskazana jest praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, dydaktyczna, ewentualnie w laboratorium badawczym.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące mogą być zatrudnione w zawodzie pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych – aparatów słuchowych – które korygują słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się ze współpracownikami, czyli zapewniającym słuch wydolny socjalnie.

   Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon czy komputer, były, w miarę możliwości, dostosowane do aparatów słuchowych (np. wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub wykorzystującą przewodnictwo kostne.

   W celu poprawy warunków: percepcji dźwięku oraz komunikacji werbalnej zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy.

  Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osobom, u których występuje odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie zaleca się wykonywania czynności, podczas których występuje hałas.

Zaleca się rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (takich jak pomieszczenie przeznaczone do pracy, toaleta, pokój socjalny) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie. Zaleca się rozważenie możliwości zainstalowania sygnalizacji (np. świetlnej, wizyjnej) informującej o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Pomocny jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

   Osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością mogą być zatrudnione w zawodzie, zwłaszcza gdy potrafią odczytywać mowę z ust i ich mowa jest wyraźna, mimo ograniczeń w przypadku konieczności częstego kontaktowania się z ludźmi. Osoby głuche i głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach, gdzie nie jest wymagany dobry słuch. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi. Komunikowanie się z zespołem ułatwiają znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie się. Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, np. poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (takich jak pomieszczenie przeznaczone do pracy, toaleta, pokój socjalny) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

  Konieczna może być eliminacja niektórych zadań bądź zachowanie szczególnych środków ostrożności w przypadku bezpośredniego kontaktu z maszynami do obróbki drewna (np. zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej zalecana jest eliminacja czynności związanych z pracą w hałasie). Napisy, tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny być umieszczane w miejscach, w których mogą wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne dla pracowników, czyli m.in. na wewnętrznych drogach komunikacyjnych, przy schodach, przy drzwiach wyjściowych. Należy uzupełnić wszelkiego rodzaju ostrzeżenia dźwiękowe wyraźnymi i łatwo zauważalnymi informacjami wizualnymi lub sygnałami wibracyjnymi.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje dotyczące podejmowanych zadań.

   W firmie należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować obyczaj interesowania się przez członków zespołu pracowniczego sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i brania go pod uwagę we współpracy. Współpracownicy mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością: pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

  W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik może korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego lub trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być zatrudniony specjalnie na to stanowisko. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy są jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie obejmują zaś kompetencji zawodowych. Wsparcie powinno trwać tylko pewien, niedługi czas. Na co dzień pracownik powinien pracować samodzielnie, zgodnie z charakterem stanowiska pracy.

  Zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznych: czasu pracy i zakresu obowiązków. Zatem w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków może być zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, nie wywołująca stresów i napięć, które mogłyby przyczyniać się do napadów. W miarę potrzeby można zastosować elastyczny czas pracy.

   Osoby te nie mogą pracować przy maszynach będących w ruchu, wirujących, ani ich obsługiwać. Należy ograniczyć ich pracę z urządzeniami i maszynami elektrycznymi.

  Wykonująca ten zawód osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być poinformowani o tym, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.