Inżynier technologii ceramiki

INŻYNIER TECHNOLOGII CERAMIKI


1. Informacje ogólne


   Inżynier technologii ceramiki opracowuje proces technologiczny wyrobu materiałów budowlanych, w tym szkła i ceramiki. W ramach tego zawodu istnieje wiele specjalizacji określających profil działań inżyniera technologii ceramiki, np. technologia ceramiki czerwonej (np. cegły), ceramiki szlachetnej (np. porcelany), ceramiki specjalnej (np. ogniotrwałej), betonów, materiałów wiążących, izolacji dachowej, materiałów ściernych, szkła. Inżynier technologii ceramiki może pracować jako kierownik działu produkcyjnego, technolog, zajmować się kontrolą jakości lub opracowywać proces produkcji, może prowadzić pracę naukowo-badawczą bądź dydaktyczną.
Wśród zadań należących do jego obowiązków można wyróżnić:

  • działalność naukowo-badawczą dotyczącą nowych technologii produkcjiwyrobów ceramicznych
  • organizowanie procesu produkcyjnego w celu jego optymalizacji podwzględem czasu trwania i jakości wytwarzanych wyrobów
  • określanie norm zużycia materiałów, energii elektrycznej i innychkomponentów istotnych w procesie produkcji
  • tworzenie opisów procesów produkcyjnych oraz prawidłowego użytkowaniaurządzeń i maszyn
  • opracowywanie norm i wymagań dotyczących jakości wyrobów
  • kierowanie procesem produkcji
  • nadzór nad bezpieczeństwem i prawidłowością procesu produkcji, wdrażanieprocedur w sytuacjach awaryjnych
  • dbałość o ciągły rozwój technologiczny produkcji
  • działalność doradczą i konsultacyjną we wdrażaniu nowych technologii.

   Miejscem pracy inżyniera tej specjalności mogą być pomieszczenia biurowe i laboratoryjne (w przypadku pracy naukowo-badawczej), hale produkcyjne i fabryczne (praca przy procesie produkcji oraz kontroli jakości), a także kopalnie, gdy jest
zatrudniony w przedsiębiorstwie wydobywczym. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe czy szkodliwe, z którymi może mieć do czynienia, są zależne od miejsca pracy i mogą obejmować na przykład: wysoką temperaturę, zanieczyszczenia pyłem, duże
natężenie hałasu, praca przy ruchomych elementach urządzeń i maszyn produkcyjnych itp. Inżynier na ogół pracuje sam bądź w trybie łączonym − częściowo indywidualnie, częściowo w zespole. Często kieruje zespołem pracowników, pełniąc jednocześnie rolę doradcy. Jest to zatem praca związana ze stałym kontaktem z ludźmi.
Dzień pracy trwa 6-9 godzin, w stałych porach. Rzadko zdarza się konieczność pracy w nietypowych porach bądź w sobotę i niedzielę. Na ogół jest to praca zrutynizowana, wyjątek stanowi działalność naukowo-badawcza związana z opracowywaniem nowych technologii.

 

2. Wymagania

 

  Inżynier technologii ceramiki często nadzoruje pracę innych, dlatego osoba wykonująca ten zawód powinna cechować się łatwością nawiązywania kontaktów i umiejętnością postępowania z ludźmi. Musi również potrafić współdziałać i przekonywać współpracowników do swoich pomysłów i racji. Zajmując się wprowadzaniem nowych technologii do procesu produkcji, musi być osobą inicjatywną, mieć dużą wyobraźnię, być kreatywny, a także mieć zainteresowania i uzdolnienia techniczne. Jeśli prowadzi działalność naukowo-badawczą, musi być osobą niezwykle dokładną, skrupulatną oraz cierpliwą i wytrwałą w dążeniu do osiągnięcia celu, efektu swojej pracy.

   Niezbędne jest widzenie stereoskopowe, prawidłowe rozróżnianie barw i małych szczegółów pracy wzrokowej oraz dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, przydatne jest pole widzenia w prawidłowym zakresie.

Inżynier tej specjalności powinien mieć sprawny narząd słuchu i zmysł równowagi. Przydatna jest także spostrzegawczość i szybki refleks. Jeśli zajmuje się wprowadzaniem innowacji do produkcji materiałów budowlanych i ma bezpośredni kontakt z maszynami, powinien mieć sprawne ręce i palce.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych w zakresie zręczności palców i rąk oraz − na stanowiskach produkcyjnych − zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych.

   W zawodzie nie mogą pracować osoby niewidome oraz osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak: znacznie ograniczone pole widzenia, brak widzenia stereoskopowego oraz nieprawidłowe rozróżnianie barw, osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

   Utrudnieniem w pracy w tym zawodzie może być także niepełnosprawność narządu słuchu, której nie da się skorygować aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z zespołem, studentami, klientami, kontrahentami.

   Praca ta nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, nie zaleca się wykonywania czynności m.in. osobom charakteryzującym się odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko jednego ucha), na stanowiskach, na których pracę wykonuje się w hałasie (parametry hałasu osiągają wartości NDN − najwyższego dopuszczalnego natężenia).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie mogą pracować osoby z niewielkimi dysfunkcjami kończyn górnych oraz kończyn dolnych, które nie wykluczają stania i chodzenia (praca wiąże się z koniecznością sprawnego, samodzielnego przemieszczania się po różnym terenie). Warunkiem zatrudnienia jest identyfikacja indywidualnych barier i racjonalne przystosowanie warunków środowiska (technicznych i organizacyjnych) oraz stanowiska pracy.

   Zatrudnienie mogą również znaleźć, na wybranych stanowiskach pracy, osoby ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się na wózku inwalidzkim. I w tym przypadku należy zadbać o odpowiednie dostosowanie (techniczne i organizacyjne) stanowiska i środowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   W zawodzie mogą być zatrudnione osoby widzące obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, rozróżniające barwy oraz osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe, i z zaburzeniami widzenia o zmroku.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, które trzeba wykonywać w hałasie), jeśli zapewnieni się im odpowiednie pomoce techniczne oraz właściwie przygotuje środowisko i stanowisko pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

   W przypadku osób słabosłyszących, od których będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

    Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

Wykluczona jest praca dydaktyczna.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy nie cierpią one na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan ich zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

    Osoby chorujące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy (bez obsługi maszyn w ruchu i kontaktu ze związkami chemicznymi), pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

Wskazane jest ograniczenie zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Ze względu na niewielką dysfunkcję kończyn górnych może być potrzebne ograniczenie lub wyeliminowanie zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową. Dysfunkcja jednej kończyny górnej wymaga stosowania pomocy technicznych (ortez, protez), ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym obsługę komputera. Obecny poziom technologiczny w zakresie dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych umożliwia korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej i myszki do komputera stacjonarnego bądź innych, bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Polecana jest praca polegająca na wykonywaniu czynności organizacyjnych, kontrolujących i nadzorujących bądź konsultacyjnych.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność osób z taką dysfunkcją praca wymaga właściwej organizacji, tak aby było możliwe wykonywanie niektórych czynności w pozycji siedzącej.

   Niewielka dysfunkcja kończyn dolnych, poruszanie się o kulach, może wymagać zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania, korzystanie z wysokich stołków. Ułatwieniem mogą być poręcze wzdłuż dróg komunikacyjnych.

    Pomocna jest automatyzacja obsługi maszyn i sterowania sprzętem technicznym. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości urządzeń do indywidualnych potrzeb, umieszczenie urządzeń pomocniczych w zasięgu rąk pracownika na poziomie umożliwiającym sterowanie w pozycji siedzącej.

Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające dużej sprawności i dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

    Siedzisko, z którego korzysta pracownik z taką niepełnosprawnością, należy przystosować do jego indywidualnych potrzeb, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Polecana jest praca naukowo-badawcza lub polegająca na wykonywaniu czynności organizacyjnych, kontrolujących, nadzorujących i biurowych bądź laboratoryjnych.

Osoby ze znaczną dysfunkcją kończyn dolnych, w tym po amputacji nóg, mogą być zatrudnione, jeżeli praca może być wykonywana w pozycji siedzącej.

    Znaczna dysfunkcja kończyn dolnych, poruszanie się na wózku inwalidzkim, wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy oraz w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy oraz dostosować wielkość stanowiska i wysokość blatu biurka do indywidualnych potrzeb pracownika z taką niepełnosprawnością oraz zapewnić dostępność do szaf i szafek czy regałów na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Konieczne jest również usunięcie i zniwelowanie barier architektonicznych w obrębie toalet, parkingów, chodników, podjazdów, drzwi wejściowych, podłóg wewnątrz budynku.

    Często istotne jest także zainstalowanie uchwytów w odpowiednich miejscach, aby ułatwić osobie z niepełnosprawnością przesiadanie się z wózka i na wózek.

Polecana jest praca naukowo-badawcza lub polegająca na wykonywaniu czynności organizacyjnych, konsultacyjnych i biurowych bądź laboratoryjnych.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, które można skorygować, powinny korzystać ze szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych.

   W przypadku osób słabowidzących wymagane jest też dobre doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, wprowadzenie kontrastowej kolorystyki ścian i podłogi pomieszczeń, stosowanie kontrastowego wyposażenia wnętrz względem podłogi oraz ścian, a także wyeliminowanie potencjalnych źródeł olśnienia

    Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć odpowiednio oświetlone stanowisko pracy, aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a jaskrawość stosowanych opraw powinna być możliwie najmniejsza.

   W przypadku pracy przy komputerze osoba z dysfunkcją narządu wzroku może zastosować odpowiednie programy powiększające czcionkę i grafikę wykorzystywaną do pracy.

Ze względu na bezpieczeństwo pracownika z taką dysfunkcją może się okazać konieczne ograniczenie zakresu obowiązków – wskazana jest praca w pomieszczeniach biurowych, ewentualnie w laboratorium badawczym.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne dla pracujących w zespole, kontaktujących się z klientami lub prowadzących działalność dydaktyczną.

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatu słuchowego (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również, gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie mogą wykonywać czynności związanych z pracą w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Osoba głucha lub głuchoniema powinna pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, tam gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego, oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy.  Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny, itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

Nie jest możliwa praca wykładowcy czy dydaktyczna w szkołach bądź na wyższej uczelni.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy. Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera (ZA) powinny pracować w małym zespole, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Nie jest zalecane zatrudnienie w tzw. open space. Powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub w okresie po podjęciu pracy może być potrzebny trener pracy lub mentor, by osoba z ZA mogła dopytać o szczegóły.

 

5.5. Osoby z epilepsją

  Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, na wybranych stanowiskach pracy, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Zatrudnione osoby z padaczką nie mogą obsługiwać maszyn w ruchu.

  Środowisko pracy nie może stwarzać potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby, nie może być również źródłem niebezpieczeństwa i narażać osoby chorej na dodatkowe urazy.

   Osoba z epilepsją wykonująca zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

Polecana jest praca polegająca na wykonywaniu czynności kontrolujących, nadzorujących i biurowych, a nie produkcyjnych.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.