Inkasent

 INKASENT

 

1.   Informacje ogólne

 

   Zadaniem inkasenta jest sprawdzanie zużycia gazu, wody, ciepła, energii elektrycznej na wyznaczonym terenie.

Ponadto do obowiązków inkasenta należy:

  • sprawdzanie stanu liczników gazu, wody, ciepła, energii elektrycznej
  • prowadzenie ewidencji stanu liczników gazu, wody, ciepła, energii elektrycznej
  • wystawianie rachunków, faktur
  • dostarczanie klientom rachunków, faktur
  • przegląd stanu technicznego instalacji, liczników, ewentualne zgłaszanie ich usterek odpowiednim instytucjom
  • plombowanie liczników

 

   • sporządzanie raportów w razie stwierdzenia nielegalnego poboru mediów. Praca inkasenta ma charakter indywidualny, rutynowy, powtarzalny. Inkasent jest okresowo kontrolowany przez zwierzchnika.

   Większość swoich czynności zawodowych wykonuje w terenie (w budynkach, w których dokonuje pomiaru). W związku z charakterem tej pracy konieczne jest ciągłe przemieszczanie się po podległym mu terenie. Inkasent może się poruszać pieszo lub za pomocąśrodków komunikacji miejskiej. Trudność w dotarciu do urządzeń pomiarowych jest uzależniona od rodzaju budynku, w którym one się znajdują. Niekiedy urządzenia takie są umieszczone na klatkach schodowych czy w korytarzach, czasem także w piwnicach. Czasami znajdują się w mieszkaniach prywatnych. Bywa, że liczniki są umieszczane w miejscach trudno dostępnych, np. na dużej wysokości. Niekiedy dostęp do nich jest znacznie utrudniony, a odczyt wymaga użycia latarki.

   Inkasent ma różne godziny pracy. Zazwyczaj nie pracuje czynności zawodowych w weekendy. Uciążliwością są także zmienne warunki atmosferyczne.

Zawód ten wiąże się z małym lub średnio ciężkim obciążeniem fizycznym.

 

2. Wymagania

   Ze względu na konieczność ciągłego przemieszczania się w terenie, inkasent powinien być sprawny fizycznie, mieć dobrą kondycję fizyczną oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Aby móc odczytać zapisy urządzeń pomiarowych, powinien mieć dobry wzrok oraz dobre widzenie po zmroku. Jeżeli pracownik ma do czynienia z gazomierzami, to przydatny jest dobry zmysł powonienia, pomocny w wykrywaniu nieszczelności instalacji.

   Ze względu na indywidualny charakter pracy inkasent musi być samodzielny w zakresie jej planowania i organizowania.

   W zawodzie przydatne jest zamiłowanie do pracy urzędniczej, przejawiające się w sprawnym wypełnianiu formularzy, druków, prowadzeniu kartotek i rejestracji dokumentów. Aby móc wstępnie określić wielkość zużycia energii, inkasent powinien mieć zdolności rachunkowe.

Ze względu na konieczną dokładność odczytu licznika i opisu pomiaru pracownik taki powinien być osobą dokładną i skrupulatną.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych w zakresie zręczności palców i rąk oraz znacznego stopnia kończyn dolnych, a także upośledzenie widzenia w stopniu bardzo dużym (osoby niewidome).

   Kolejnymi utrudnieniami są wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzenia widzenia o zmroku, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia zmysłu węchu (odczyty gazomierzy) oraz zaburzenia równowagi.

Ograniczeniem w pracy jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z klientami.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie inkasenta osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie inkasenta mogą pracować, na wybranych stanowiskach pracy, osoby z niewielkimi dysfunkcjami kończyn dolnych. Zawód ten wymaga sprawnego samodzielnego przemieszczania się po różnym terenie, dlatego zatrudnienie wymaga właściwej organizacji pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwość wykonywania zawodu mają osoby z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, które mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych, a w przypadku czynności wykonywanych w biurze − przystosowania środowiska i stanowiska pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Ponieważ ten zawód wymaga sprawnego, samodzielnego przemieszczania się wo różnym terenie, zatrudnione mogą być osoby poruszające się samodzielnie. Polecana jest praca w płaskim terenie, z wykorzystaniem środków transportu ułatwiających przemieszczanie się.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Praca wymaga odpowiedniego doboru szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Pomocne może być także odpowiednie doświetlenie stanowiska pracy

– miejsca odczytu – za pomocą ręcznej latarki. W niektórych przypadkach możliwe jest zapewnienie odpowiednich pomocy technicznych (np. lupy, lunety, monookularów itp.).

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Ważne jest zapewnienie odpowiednich pomocy technicznych, takich jak aparat słuchowy lub również system FM, które powinny korygować słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z klientami (słuch wydolny socjalnie).

   Jeśli czynności są wykonywane w biurze, zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawienia warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej. W takiej sytuacji zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizacjęświetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie. Zaleca się także, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub wykorzystującą przewodnictwo kostne.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.