Fizyk

FIZYK

 

1. Informacje ogólne

 

   Zadaniem fizyka jest badanie i objaśnianie najważniejszych własności materii oraz zjawisk występujących w przyrodzie, praw nią rządzących, a następnie odnajdywanie zastosowań tych zjawisk w życiu człowieka oraz w nauce i technologiach w służbie człowiekowi. Badania prowadzone przez fizyków przedstawiane są za pomocą wzorów matematycznych, które są wykorzystywane w praktyce.

   Fizykę można podzielić na dwie specjalizacje – fizykę teoretyczną i fizykę doświadczalną. W konsekwencji również praca fizyka zostaje podzielona w ten sam sposób. Fizycy obu specjalności współpracują ze sobą, a zakres ich działań przenika się wzajemnie. Dodatkowo każdą ze specjalizacji można podzielić jeszcze na fizykę ciała stałego, fizykę medyczną, optoelektronikę oraz fizykę jądrową.

   Fizyk zajmujący się fizyką teoretyczną tłumaczy zjawiska fizyczne za pomocą wyliczeń matematycznych, tworzy i rozwija teorie interpretujące pracę fizyka zajmującego się fizyką doświadczalną, tworzy również nowe teorie. Pracuje w biurze, przy komputerze, często wykorzystuje literaturę naukową o interesującej go tematyce.

   Fizyk zajmujący się fizyką doświadczalną pracuje w laboratorium, przeprowadzając doświadczenia, robiąc pomiary zjawisk z użyciem specjalistycznej aparatury (mikroskopy elektronowe, akceleratory, spektrometry, lasery, pompy próżniowe itp.). Badania dotyczą parametrów fizycznych materii w różnych stanach skupienia oraz wpływu, jaki mają różne czynniki na tę materię. Na podstawie wyników można np. opracować technologię otrzymywania nowych materiałów bądź odnaleźć zastosowanie danego zjawiska fizycznego w różnych dziedzinach nauki, medycyny czy techniki.

   Fizycy są zatrudniani również w szkołach – jako nauczyciele oraz na wyższych uczelniach – jako wykładowcy.

Środowisko pracy fizyka zależy od specjalności, jaką się zajmuje. Fizyk teoretyk może pracować w instytutach naukowo-badawczych czy uczelniach wyższych, w biurach wyposażonych w potrzebny mu do pracy sprzęt. Fizyk prowadzący badania doświadczalne może pracować w tych samych placówkach, ale w odpowiednio wyposażonych w zaawansowane urządzenia laboratoriach. Może być tam narażony na różnego rodzaju czynniki szkodliwe czy uciążliwe, jak: promienie rentgenowskie, pole magnetyczne czy wykorzystywane substancje chemiczne. Jeśli fizyk pracuje jako nauczyciel bądź wykładowca, jest narażony na choroby narządu mowy wynikające z długotrwałego mówienia, typowe dla wszystkich nauczycieli.

   Fizycy, niezależnie od tego, jaka jest ich specjalizacja, wykonują swoją pracę samodzielnie, mimo iż pracują w zespołach. Ich wkład w pracę zespołu jest wykonywany indywidualnie i rzetelność jego wykonania ma wpływ na wynik ogólny.

   Na ogół fizycy nie pracują w stałych godzinach ze względu na specyfikę wykonywanych obowiązków – doświadczenia, które wykonują, mogą wymagać pojawienia się w pracy w godzinach wieczornych bądź w weekendy. Inaczej jest, oczywiście, w przypadku nauczycieli i wykładowców, którzy mają semestralnie określany grafik pracy.

Praca fizyka jest pracą niezrutynizowaną, nadzorowaną na zasadzie oceny wyników pracy.

 

2. Wymagania

 

   Fizyk powinien cechować się dużą inicjatywą i twórczym myśleniem w doborze metod i projektowaniu eksperymentów. Powinien być bardzo samodzielny w podejmowaniu decyzji i kreatywny w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie przeprowadzania badań. Powinien również umieć pracować w warunkach monotonnych, ponieważ jego praca bywa żmudna i nierzadko potrzeba dużo czasu, by dała rezultaty. Powinien również wykazywać się inicjatywą w zakresie badań, które wykonuje, proponować nowe rozwiązania badawcze, być twórczym i pomysłowym. Musi być jednocześnie bardzo cierpliwy, wytrwały w dążeniu do osiągnięcia celu, a jednocześnie bardzo dokładny w przygotowywaniu i przeprowadzaniu badań oraz obliczeń matematycznych. Konieczna jest dobra pamięć oraz umiejętność koncentracji i podzielności uwagi.

   Niezależnie od specjalizacji fizyk musi odznaczać się ciekawością dotyczącą tematu swojej dziedziny, chęcią poznania jej dogłębnie i odkrywania nowych prawidłowości.

   Ze względu na pracę w zespole badawczym fizyk musi umieć współdziałać z innymi, a także mieć umiejętność precyzowania myśli i przekazywania informacji w jasny i przejrzysty sposób. Umiejętność ta jest przydatna również fizykowi pracującemu jako wykładowca na wyższej uczelni.

   Przydatne w tym zawodzie są zainteresowania związane z fizyką czy konkretną jej dziedziną, ale także zainteresowania techniczne ułatwiające korzystanie z często bardzo skomplikowanej aparatury pomiarowej.

W zawodzie fizyka przydatny jest dobry wzrok (prawidłowa ostrość wzroku, widzenie stereoskopowe). Pożądana jest zręczność kończyn górnych, a w szczególności rąk i palców, potrzebna do wykonywania precyzyjnych doświadczeń i prac eksperymentalnych.

Niezbędne w pracy fizyka są: dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz dobry refleks.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikami utrudniającymi pracę w zawodzie fizyka, na wielu stanowiskach pracy, są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk oraz zaburzenia zmysłu równowagi i zmysłu dotyku.

   W zawodzie tym nie ma przeciwwskazań do pracy osób niewidomych lub słabo widzących, pod warunkiem odpowiedniego przystosowania środowiska i stanowiska pracy, a także organizacji pracy.

W przypadku prac polegających na bezpośrednim kontakcie ze studentami i innymi pracownikami utrudnieniem są znacznego stopnia zaburzenia narządu słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym (osoby głuche i głuchonieme). W przypadku osób głuchoniemych przeciwskazaniem może być również ograniczone posługiwanie się językiem pisanym.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie fizyka mogą pracować osoby z dysfunkcjami kończyn górnych oraz kończyn dolnych, nawet w stopniu znacznym, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy. Polecana jest praca na stanowisku fizyka teoretyka.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Pracę fizyka mogą wykonywać osoby niewidome i słabowidzące z różnymi dysfunkcjami narządu wzroku, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz odpowiedniego przystosowania środowiska i stanowiska pracy, a także organizacji pracy, wynikających z niepełnosprawności.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Wykonywanie zawodu fizyka przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu jest możliwe pod warunkiem, że niepełnosprawność tę da się skorygować za pomocą aparatów słuchowych (osoby słabosłyszące).

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy (np. fizyk teoretyk) warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem / zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy nie cierpią jednocześnie na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan ich zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chorujące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, zdarzają się głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz że przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Zatrudnienie wymaga akceptacji lekarza specjalisty i zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i dostosowania stanowiska pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

  Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Konieczne może się okazać zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych usprawniających pracę, np. specjalnej klawiatury. Osoby te powinny zajmować się fizyką teoretyczną, a nie doświadczalną.

   Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym biurową.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Charakter pracy fizyka teoretyka umożliwia wykonywanie zadań przy biurku i komputerze, dlatego pracę tę mogą podjąć osoby z dysfunkcjami kończyn dolnych nawet w znacznym stopniu, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zawsze osoby takie będą potrzebowały indywidualnie dobranego sprzętu dostosowującego środowisko i stanowisko pracy do ich możliwości i ograniczeń. Z uwagi na ich ograniczoną mobilność, praca może wymagać właściwej organizacji, tak aby wykonywanie niektórych lub wszystkich zadań mogło być realizowane w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb, oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki).

   W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wymagana likwidacja barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy, w tym odpowiedniej szerokości wewnętrzne, wolne drogi komunikacyjne, odpowiedniej szerokości drzwi do pomieszczeń i wind, oraz likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

  W miejscu pracy jest potrzebne powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowanie wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnienie dostępności wykorzystywanych urządzeń, szaf, regałów i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku powinny korzystać z odpowiednich pomocy optycznych, takich jak szkła optyczne bądź soczewki kontaktowe, które zapewnią dobrą ostrość widzenia, mogą także wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupy powiększające, monookulary). Do pracy na komputerze można wykorzystywać specjalne edytory tekstu powiększające litery i grafikę. Dodatkową opcją wspomagającą pracę osób słabowidzących jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności w komputerze. W określonych sytuacjach należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Wymagane jest dobre przygotowanie stanowiska pracy – doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, przygotowanie kontrastowego tła biurka, eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowanie powierzchni). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy. Można też wprowadzić zróżnicowaną kolorystykę urządzeń i elementów architektonicznych

   Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym pomieszczenie i stanowisko pracy.

   Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć odpowiednio oświetlone stanowisko pracy, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a stosowane oprawy powinny cechować się możliwie najmniejszą jaskrawością.

W przypadku zatrudnienia osób niewidomych nieodzowna jest współpraca z osobami sprawnymi. Osoby niewidome mają możliwość korzystania z komputera w systemie bezwzrokowym (bez użycia monitora) lub z wykorzystaniem oprogramowania udźwiękowiającego. Zatrudnienie osób niewidomych, na wybranych stanowiskach pracy, wymaga wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy, zainstalowania poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, stałej lokalizacji elementów środowiska i stanowiska pracy, zróżnicowania faktury podłóg, ograniczenia lub eliminacji hałasu i tła dźwiękowego.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie). Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniach pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną, wizyjną lub wibracyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to jednak właściwej organizacji pracy – w przypadku osób głuchoniemych konieczna jest znajomość przez otoczenie (przynajmniej jedną osobę) języka migowego bądź stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego on-line). W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

   Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji. W przypadku osób głuchych i głuchoniemych niewskazana jest praca o charakterze dydaktycznym.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem / zespołem Aspergera powinny pracować w małym zespole ludzi, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Niezalecane jest zatrudnienie w systemie tzw. „open space”. Osoby z tego typu dysfunkcją powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, wysoka przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia ani stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub tuż po podjęciu pracy może być potrzebny trener pracy lub mentor, by osoba z zespołem Aspergera mogła dopytać o różne rzeczy.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów ani napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad. Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

   Polecana jest praca na stanowisku fizyka teoretyka, z wyłączeniem prac doświadczalnych i eksperymentalnych. Niemożliwa jest też praca wykładowcy czy dydaktyczna w szkołach czy na wyższej uczelni.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.