Historyk

HISTORYK

 

1. Informacje ogólne

 

   Praca historyka polega na badaniu przeszłości − działań oraz wytworów ludzkich − na podstawie interpretacji odkrytych świadectw, źródeł pochodzących z minionych czasów. Zadaniem historyka jest opis procesów społecznych, politycznych oraz kulturowych w minionych epokach, na podstawie dostępnych materiałów pisanych, a więc literatury, listów, pamiętników, dokumentów.

   Punktem wyjścia dla historyka jest zawsze to, co już odkryte i opisane przez historyków badających daną epokę przed nim. Historyk uzupełnia zatem informacje już poznane, interpretuje stare i nowe fakty.

   Obecnie historycy pracują na wielu różnych stanowiskach. Oprócz pracy naukowej w instytutach historycznych lub na wyższych uczelniach, przygotowywania publikacji artykułów i książek mogą też pracować jako nauczyciele historii w systemie edukacji na wszystkich jej poziomach, bywają również zatrudniani jako dziennikarze, pracownicy instytucji kultury. Wykonują też wolne zawody, takie jak pisarz lub samodzielny badacz. Wiedza historyczna przydaje się bowiem również jako podstawa do komentowania teraźniejszych wydarzeń społecznych i politycznych.

Praca historyka opiera się na czytaniu materiałów źródłowych, które − z racji wieku i stanu zachowania − często są dostępne jedynie w bibliotekach naukowych lub w archiwach. W dobie cyfryzacji wiele materiałów jest dostępnych w wersji elektronicznej. Zadaniem historyka jest nie tylko opanowanie ogromnego zakresu wiedzy dotyczącej interesującego go okresu historycznego, lecz również – na podstawie zebranych nowych faktów − analizowanie i wiązanie ze sobą tego, co odkryli i ustalili jego poprzednicy, z nową wiedzą wynikającą z własnego doświadczenia i badań.

   Pracując w szkole bądź na wyższej uczelni, historyk zajmuje się przekazywaniem wiedzy historycznej swoim uczniom. Obowiązuje go program nauczania przewidziany w systemie edukacyjnym dla konkretnego poziomu szkoły, jednak w dużej mierze to od niego zależy, jakich technik będzie używał. Ceniony przez uczniów nauczyciel lub wykładowca potrafi dobrać sposoby przekazywania wiedzy w sposób ciekawy, nietuzinkowy i odpowiedni do wieku uczniów. Jego zadaniem jest budowanie świadomości historycznej, inspirowanie młodych ludzi do własnych poszukiwań w zakresie historii, a także wzbudzanie pasji historycznych.

   Historyk pracuje w budynkach instytucji, bibliotek, uczelni lub szkół. Narzędziem pracy umożliwiającym gromadzenie zbieranych informacji jest komputer.

   Czynniki szkodliwe lub uciążliwe w środowisku pracy historyka to niedostateczne oświetlenie w salach bibliotecznych lub archiwalnych, kurz, nieodpowiednia temperatura oraz obciążenie wynikające z długotrwałego siedzenia i długotrwałego korzystania z komputera. W przypadku pracy z ludźmi zawsze dochodzi dodatkowy stres oraz narażenie na konflikty. Nauczyciele i wykładowcy są narażeni na problemy ze strunami głosowymi.

Historyk wykonuje zawód o charakterze indywidualnym, mimo raczej częstych kontaktów z innymi ludźmi. Jego godziny pracy zależą od miejsca pracy. W szkołach pracuje ok. 3-6 godzin, tylko w dni powszednie, jeśli na uczelni wyższej – to ok. 3 godzin ?, ale za to może prowadzić zajęcia w trybie zaocznym w dni weekendowe. Historyk na stanowisku naukowym może mieć stałe, jasno określone godziny pracy, z kolei zatrudniony w wolnym zawodzie może mieć grafik ustalany w zależności od potrzeb i otrzymywanych zleceń, często również w dni wolne od pracy lub w godzinach popołudniowych. Nadzór w przypadku pracy historyka jest na ogół jedynie symboliczny, dotyczy wyników w nauce i omawianego zakresu wiedzy w przypadku nauczycieli oraz rezultatu pracy w przypadku wolnych zawodów, takich jak dziennikarz, pisarz, publicysta.

   Praca historyka jest obarczona odpowiedzialnością społeczno-moralną, związaną z przekazywaniem prawdy historycznej społeczeństwu. Z kolei nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy są powierzeni jego opiece na czas lekcji.

 

2. Wymagania

 

   Historyk powinien być niezależny w swoich opiniach, umieć obiektywnie oceniać zdobywane informacje i − rozumując logicznie − dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe w odkrywanych faktach. Musi być cierpliwy i dokładny, praca ta bowiem bywa żmudna. Powinien też być samodzielny w podejmowaniu decyzji i kreatywny w rozwiązywaniu problemów wynikających w trakcie przeprowadzanych studiów i badań. W pracy naukowej niezbędna jest zdolność koncentracji uwagi.

   Niewątpliwie niezbędną cechą historyka jest ogólna ciekawość świata, a szczególnie dotycząca historii dziejów ludzkich. Niezbędna jest bardzo dobra pamięć, by poradzić sobie z ogromną na ogół liczbą faktów i dat.

W przypadku historyków zajmujących się nauczaniem niezbędna jest łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność postępowania z ludźmi, a także twórcze podejście do opracowywania nowych metod i technik przekazywania wiedzy w ciekawy sposób. Niezbędna jest umiejętność precyzowania myśli i przekazywania informacji w jasny i przejrzysty sposób.

   W tym zawodzie nie ma wyraźnych oczekiwań zdrowotnych i fizycznych, praca wymaga bowiem niewielkiego wysiłku fizycznego. Przydatna jest ostrość widzenia, a ze względu na zadania dydaktyczne istotne są także wymagania dotyczące dobrego słuchu.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Nie ma przeciwwskazań do pracy w zawodzie dla osób niewidomych lub słabowidzących, pod warunkiem odpowiedniego przystosowania środowiska stanowiska pracy, a także odpowiedniej organizacji pracy. Dysfunkcja narządu wzroku w stopniu znacznym może utrudniać badania historyczne i dostęp do wielu materiałów źródłowych, jednak obecnie znane są przypadki osób niewidomych pracujących naukowo w zawodzie historyka, korzystających z najnowszych zdobyczy techniki.

   Ze względu na pracę w bezpośrednim kontakcie ze studentami i młodszymi pracownikami nauki czynnikiem utrudniającym pracę mogą być znacznego stopnia zaburzenia w zakresie narządu słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym.

   Gdy praca historyka obejmuje również działalność dydaktyczną, utrudnieniem jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna. Praca o charakterze naukowym nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

Dla wykładowcy historii i nauczyciela akademickiego ograniczeniem są schorzenia strun głosowych, słaba ekspresja werbalna i wady wymowy.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie osób nawet ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, dotyczącymi kończyn górnych i dolnych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostosowania obiektu, pomieszczenia stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zawód mogą wykonywać osoby niewidome i słabowidzące, z różnymi dysfunkcjami narządu wzroku, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz odpowiedniego przystosowania środowiska i stanowiska pracy, a także właściwej organizacji pracy, stosownie do ich niepełnosprawności.

Osoby z dysfunkcjami narządu wzroku w stopniu znacznym mogą pracować w zawodzie, choć może to stanowić znaczne utrudnienie w dostępie do materiałów historycznych niezbędnych do pracy.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby słabosłyszące pod warunkiem, że stosowanie aparatu słuchowego, w przypadku osób prowadzących działalność dydaktyczną, umożliwi im komunikację werbalną.

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

   W przypadku osób głuchych i głuchoniemych zalecana jest praca o charakterze naukowym, gdzie kontakt z ludźmi jest mniejszy. Wykluczona jest praca w charakterze nauczyciela szkolnego czy akademickiego.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy nie cierpią one na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan ich zdrowia. W przypadku osób z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinno się unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby chorujące na padaczkę mogą wykonywać zawód warunkowo, po ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Niewielka dysfunkcja kończyn górnych może wymagać ograniczenia lub eliminacji zadań związanych z dużą sprawnością rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych usprawniających pracę, w tym np. specjalnej klawiatury. Może być konieczne częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych związanych ze sprawnością i koordynacją wzrokowo-ruchową.

   Osoby z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą wymagać stosowania pomocy technicznych (ortez, protez), ułatwiających lub umożliwiających pracę, w tym biurową.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność osoby z taką dysfunkcją mogą pracować na wybranych stanowiskach (z wyłączeniem prac wykopaliskowych). Praca wymaga jednak właściwej organizacji, ponieważ niektóre lub wszystkie zadania muszą być wykonywane w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Ze względu na osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, może być konieczne zainstalowanie uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb pracownika oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w najbliższym zasięgu jego rąk. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, np. zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Polecane jest zapewnienie właściwego bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

  Ze względu na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich trzeba zlikwidować bariery architektoniczne w miejscu i środowisku pracy, w tym zapewnić odpowiednią szerokość wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, wolne drogi komunikacyjne, odpowiednią szerokość drzwi do pomieszczeń i wind, a także zlikwidować bariery architektoniczne w drodze do zakładu pracy, na parkingach, chodnikach i podjazdach.

   W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową wokół stanowiska pracy oraz dostosować wielkość stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnić dostępność wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów. Należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności wymagające dużej sprawności i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, mogą również w miarę potrzeb wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, powiększalniki). Gdy dokumenty są dostępne w wersji elektronicznej, można użyć większej czcionki bądź programu powiększającego lub czytającego, instalowanego w komputerze w przypadku osób niewidomych.

   Pomocne jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, doświetlenie, przygotowanie kontrastowego tła biurka oraz eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowanie powierzchni). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy. Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

   Osoby niewidome mają możliwość korzystania z komputera w systemie bezwzrokowym (bez użycia monitora) lub z wykorzystaniem oprogramowania udźwiękowiającego. Zatrudnienie osoby niewidomej na wybranych stanowiskach wymaga wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy, zainstalowania poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, stałej lokalizacji elementów środowiska i stanowiska pracy, zróżnicowania faktury podłóg, ograniczenia lub eliminacji hałasu i tła dźwiękowego. Konieczne jest dublowanie sygnalizacji optycznej dźwiękiem lub sygnalizacją wibracyjną. Nieodzowna jest współpraca z osobami sprawnymi.

   Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

   Stanowisko pracy osób nadwrażliwych na światło powinno być odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a jaskrawość stosowanych opraw powinna być możliwie najmniejsza.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie istotne w przypadku prowadzących działalność dydaktyczną.

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób głuchych lub głuchoniemych pod warunkiem, że posługują się językiem polskim w piśmie. Osoba niesłysząca lub głuchoniema powinna pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, tam gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego, oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną oraz zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna także istnieć możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera (ZA) powinny pracować w małym zespole, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Nie jest zalecane zatrudnienie w tzw. open space. Pracownicy z taką dysfunkcją powinni mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu oraz nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub po podjęciu pracy może być potrzebny trener pracy lub mentor, by osoba z ZA mogła dopytać o różne szczegóły.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Środowisko pracy osoby z epilepsją nie może stwarzać potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby, nie może być również źródłem niebezpieczeństwa i narażać osoby chorej na dodatkowe urazy. Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Pomieszczenie, w którym pracuje osoba chorująca na epilepsję, powinno być łatwo dostępne w razie konieczności udzielenia szybkiej pomocy. Osoba z epilepsją pracująca w zawodzie powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być dobrze poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

   Zatrudniona osoba, mimo że jej napady są sygnalizowane, może wykorzystywać fotel z odpowiednimi pasami zabezpieczającymi kończyny górne i dolne, zgodnie z zasadami.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.