Geograf

GEOGRAF


1. Informacje ogólne


   Zadaniem geografa jest badanie środowiska geograficznego w jego zróżnicowaniu i funkcjonowaniu oraz zależności między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. Na podstawie badań prowadzonych przez geografa powstają mapy oraz systemy informacji geograficznej. Geograf ocenia badane zjawiska i prognozuje zmiany, tendencje i skutki tych zależności.
W zawodzie geografa wyróżnia się dwie specjalizacje, które z kolei dzielą się na wiele specyficznych, często wąskich, dziedzin. Są to:

  • specjalizacja przyrodnicza (geografia fizyczna)

– geomorfologia – geneza form rzeźby Ziemi
– hydrologia – wody podziemne i powierzchniowe
– meteorologia i klimatologia – prognozowanie zmian pogody i klimatu oraz procesy pogodotwórcze
– gleboznawstwo – pokrywa glebowa Ziemi
– oceanologia – fizyczne i chemiczne cechy wód morskich
– geografia krajobrazu – środowisko przyrodnicze, jego różnorodność i funkcjonowanie
– ochrona środowiska – stan środowiska i ocena zagrożenia ze strony działalności człowieka

  • specjalizacja humanistyczna (geografia człowieka)

– geografia społeczno-ekonomiczna – organizacja życia społeczeństwa w jego społecznych i gospodarczych aspektach
– geografia gospodarki przestrzennej i planowania – funkcjonowanie systemów społeczno-ekonomicznych
– geografia urbanistyczna – ocena użytkowania ziemi w miastach dla celów planowania zabudowy

– geografia turyzmu – środowisko przyrodnicze dla celów turystycznorekreacyjnych.


   Ze względu na różnorodność dziedzin środowisko pracy geografa jest bardzo zróżnicowane. Może on pracować w budynku instytutu naukowego czy wyższej uczelni, ale także wiele prac może wykonywać w terenie, pobierając próbki do badań lub dokonując pomiarów. Teren prowadzonych badań może być bardzo różny – od wód oceanicznych czy wysokich górskich szczytów po tereny zabudowane wsi bądź dużych aglomeracji miejskich.
Trudno jest jednoznacznie określić godziny pracy geografa. W sytuacji pracy w laboratoriach czy pomieszczeniach biurowych jest to na ogół 6-9 godzin, jednak w przypadku pracy w terenie czas pracy zależy od rodzaju prowadzonych badań.
Podobne zróżnicowanie dotyczy kwestii sposobu pracy – indywidualnie lub zespołowo.

 

2. Wymagania


   Geograf musi być bardzo dokładny, precyzyjny i wytrwały. Powinien mieć wyobraźnię przestrzenną, umiejętność oceny układów przestrzennych i odległości. Ważne są: umiejętność logicznego rozumowania i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, spostrzegawczość, wyobraźnia, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
   Przydatną cechą jest umiejętność współpracy z ludźmi przy równoczesnej dużej samodzielności i niezależności w planowaniu swojej pracy. Geograf powinien być osobą komunikatywną i otwartą. Ze względu na pracę w zespole badawczym
musi mieć też umiejętność precyzowania myśli i przekazywania informacji w jasny i przejrzysty sposób. Umiejętność ta przydatna jest również geografowi pracującemu na stanowisku wykładowcy na wyższej uczelni.

Ze względu na konieczność korzystania z wielu urządzeń pomocne są uzdolnienia i zainteresowania techniczne.

   Od geografa wymaga się dobrej ostrości wzroku, widzenia stereoskopowego, prawidłowego rozróżniania barw, prawidłowego zakresu pola widzenia, braku zaburzeń widzenia o zmroku, braku nadwrażliwości na światło, a także dobrego zmysłu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ze względu na fakt, iż zawód geografa wiąże się nierozerwalnie z pracą w terenie, potrzebna jest ogólna dobra sprawność fizyczna oraz wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

  Czynnikami utrudniającymi pracę w zawodzie są znaczne dysfunkcje narządu wzroku niedające się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

   Utrudnieniem w pracy na wielu stanowiskach są znaczne dysfunkcje narządu ruchu, zarówno kończyn dolnych jak i kończyn górnych: rąk i palców, ograniczające możliwość swobodnego poruszania się przy pracach wymagających precyzji. W przypadku pracy wykonywanej w biurach instytutów naukowych czy na stanowisku wykładowcy na wyższych uczelniach przeciwwskazań takich nie ma i zawód ten mogą wykonywać osoby ze znacznymi dysfunkcjami kończyn dolnych, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

   Utrudnieniem są również zaburzenia zmysłu równowagi, zmysłu dotyku, a na wielu stanowiskach także padaczka i choroby prowadzące do zaburzeń świadomości.

   Ograniczeniem są znacznego stopnia dysfunkcje narządu słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym (dotyczy to głównie pracowników naukowo-dydaktycznych). Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osobom z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) nie zaleca się wykonywania czynności w hałasie.

Charakter pracy na niektórych stanowiskach (praca ze studentami) powoduje, iż utrudnieniem mogą być wady wymowy.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie geografa wykonującego swoje obowiązki w biurze mogą pracować osoby z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych, nawet w stopniu znacznym, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwe jest zatrudnienie osób z wadami wzroku dającymi się skorygować szkłami optycznymi bądź soczewkami kontaktowymi i nieutrudniającymi widzenia nawet drobnych szczegółów oraz barw. Ostrość wzroku musi być na tyle dobra, by geograf bez problemów funkcjonował w terenie i by dysfunkcja nie stwarzała niebezpieczeństwa dla niego ani osób z nim współpracujących.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych (osoby słabosłyszące).

Możliwe jest również zatrudnienie osób głuchych i głuchoniemych. Mogą one wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy po dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby z epilepsją, z rzadkimi napadami poprzedzonymi aurą, mogą wykonywać zawód geografa warunkowo, po ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

Polecana jest praca w biurze, instytucie, przy opracowywaniu ekspertyz, bez pracy terenowej.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą wymagać ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową lub obsługę urządzeń. Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające pracę, w tym obsługę pulpitu lub komputera. Obecny stan technologiczny dotyczący dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, dużymi klawiszami czy dotykowej) oraz myszki. Na wybranych stanowiskach można zastosować specjalne przyrządy i uchwyty ograniczające angażowanie i wysiłek mięśni kończyn górnych oraz eliminujące angażowanie jednej ręki (przypadki braku sprawności lub amputacja jednej z kończyn).

   Praca może wymagać częściowego lub całkowitego wyeliminowania zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na możliwość wykonywania niektórych zadań w pomieszczeniach biurowych możliwe jest zatrudnienie osób z dysfunkcjami kończyn dolnych nawet w znacznym stopniu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zawsze jednak osoby takie będą potrzebowały indywidualnie dobranego sprzętu dostosowującego środowisko pracy do ich możliwości i ograniczeń. Z powodu ograniczonej mobilności osoby z tego typu dysfunkcją mogą pracować na wybranych stanowiskach pracy, przy czym konieczna jest właściwa organizacja pracy, tak aby niektóre lub wszystkie zadania mogły być realizowane w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane odchylane podłokietniki).

   Poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy, w tym zapewnienia odpowiedniej szerokości wewnętrznych, wolnych dróg komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi do pomieszczeń i wind oraz likwidacji barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

   W miejscu pracy jest potrzebne powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowanie wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnienie dostępności wykorzystywanych urządzeń, szaf, regałów i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Polecana jest praca biurowa, naukowa, z wyłączeniem zadań terenowych.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Osoby z dysfunkcją narządu wzroku powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe. Mogą także wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupy powiększające, lunety, monookulary).

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie). Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniach pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną, wizyjną lub wibracyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych. Wymaga to jednak właściwej organizacji pracy – w przypadku osób głuchoniemych konieczna jest znajomość przez otoczenie (przynajmniej jedną osobę) języka migowego bądź stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego on-line. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają znaki i symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa w pomieszczeniach pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

Niewskazana jest praca wykładowcy i dydaktyczna w szkole czy na wyższej uczelni.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą

– z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób mogą prawidłowo udzielić pomocy w razie wystąpienia napadu.

Polecana jest praca biurowa, z wyłączeniem zadań terenowych, co jest możliwe przy pracy w zespole i podziale obowiązków.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.