Elektroenergetyk

ELEKTROENERGETYK

 

1. Informacje ogólne

 

   Elektroenergetycy pracują w nastawniach elektrowni, gdzie zajmują się kontrolą parametrów pracy podzespołów, zapewniając odpowiednie warunki pracy elektrowni. Ich rola polega na nadzorowaniu, konserwacji oraz wykonywaniu pomiarów kontrolnych wymaganych dla zachowania bezpieczeństwa pracy elektrowni. Kontrolują urządzenia, obserwując przyrządy pomiarowe i w razie nieprawidłowych wyników szybko reagują, stosując odpowiednie procedury. Elektroenergetycy są w stałym kontakcie z pracownikami danego działu zajmującego się konkretnym podzespołem, gdzie w razie poważnych awarii są wdrażane procedury mające na celu odnalezienie problemu i naprawy uszkodzenia. W tym czasie zadania danego urządzenia na ogół wykonuje urządzenie rezerwowe, co zapobiega przerwom w pracy elektrowni bądź spadkom jej efektywności. Jeśli takiego urządzenia rezerwowego nie ma, następuje obniżenie parametrów do takiego poziomu, by elektrownia nadal mogła funkcjonować.

  Praca elektroenergetyków momentami wiąże się z dużym stresem wynikającym z konieczności szybkiego podejmowania trafnych decyzji oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników.

   Oprócz samej kontroli urządzeń, elektroenergetycy mogą zajmować się także konserwacją. Wymaga to ogromnej rozwagi i ostrożności, chodzi bowiem o urządzenia będące w stałym ruchu i pod stałym napięciem elektrycznym. Do zadań zawodowych elektroenergetyków należy również remontowanie i naprawa urządzeń, które z powodu konieczności przeprowadzenia takich prac zostają wyłączone z ruchu.

   Elektroenergetycy pracują w elektrowniach, które można podzielić na cieplne, wodne, wiatrowe i słoneczne. Najczęściej są to elektrownie wodne (ściśle związane z budowlami hydrologicznymi: tamą, zbiornikiem wodnym) i cieplne (wykorzystujące jako surowiec węgiel kamienny i brunatny, są to duże elektrownie zatrudniające nierzadko kilka tysięcy pracowników).

  Miejscem pracy elektroenergetyków mogą być także zakłady produkcyjne wytwarzające elementy elektroenergetyki czy zakłady remontowe energetyki.

Praca elektroenergetyków opiera się na współpracy w dużych zespołach (duże obiekty energetyczne, fabryki przemysłu energetycznego, zakłady remontowe energetyki) lub jest to praca samodzielna (nastawnie).

   Godziny pracy są zróżnicowane w zależności od wykonywanych obowiązków. Na przykład, pracownicy zatrudnieni w wydziałach utrzymania ruchu elektrowni bądź w nastawniach pracują w systemie pracy ciągłej, czyli na zmiany niezależnie od dnia tygodnia. W działach remontowych i zakładach produkcyjnych na ogół jest system jednozmianowy, w stałych godzinach.

 

2. Wymagania

 

   W zależności od specyfiki pracy elektroenergetyk musi umieć pracować w zespole bądź odznaczać się samodzielnością i odpowiedzialnością za podejmowane przez siebie decyzje. Praca ta wiąże się z dużym stresem ze względu na odpowiedzialność za bezawaryjną pracę elektrowni, w związku z czym elektroenergetycy powinni cechować się samokontrolą i odpornością emocjonalną. W sytuacji pojawienia się awarii muszą rozumować logicznie, wyciągać wnioski, dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe i podejmować szybką i trafną decyzję. Przy podejmowaniu decyzji, jak również podczas wykonywania konserwacji i remontów, istotna jest dokładność i precyzja, ostrożność przy obsłudze urządzeń pod napięciem elektrycznym.

   Praca elektroenergetyka często wiąże się także z długotrwałym wysiłkiem fizycznym, w związku z czym osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna się cechować ogólną sprawnością fizyczną. Wymagany jest dobry wzrok, rozpoznawanie bardzo małych szczegółów, prawidłowe rozpoznawanie barw, a także zmysł równowagi oraz dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Przydatne jest widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia oraz brak zaburzeń widzenia po zmroku. Ważne i przydatne w tym zawodzie są zainteresowania i uzdolnienia techniczne.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie elektroenergetyka są dysfunkcje narządu ruchu znacznego stopnia, zarówno kończyn dolnych, jaki i kończyn górnych, w szczególności rąk i palców. Wyjątek mogą stanowić prace wykonywane w sterowniach/nastawniach (monitorowanie i kontrola parametrów, praca przy komputerze), gdzie istnieje możliwość zatrudnienia osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Przeciwwskazaniem są zaburzenia zmysłu równowagi oraz zmysłu dotyku, a także padaczka i choroby prowadzące do zaburzeń świadomości.

   W zawodzie elektroenergetyka nie mogą pracować osoby niewidome ani z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku niedającymi się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi. Utrudnieniem w wykonywaniu zawodu są zaburzenia widzenia stereoskopowego, pola widzenia, widzenia po zmroku.

Przeciwwskazaniem względnym (zależnym od stanowiska i wykonywanych prac) są znacznego stopnia dysfunkcje narządu słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym (osoby głuche i głuchonieme).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie elektroenergetyka, wykonującego swoje obowiązki w sterowniach/nastawniach ewentualnie w biurze, mogą pracować osoby z dysfunkcjami kończyn górnych oraz dolnych, nawet w stopniu znacznym, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania środowiska i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zawód ten wykonywać mogą osoby, których wady wzroku dają się korygować szkłami optycznymi bądź soczewkami kontaktowymi i nie utrudniają widzenia nawet bardzo małych szczegółów. Ostrość wzroku musi być na tyle dobra, by elektroenergetyk bez problemów funkcjonował, zwłaszcza w terenie i by jego dysfunkcja nie stwarzała niebezpieczeństwa dla niego     ani osób z nim współpracujących.    

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.

Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych, wykonujące swoje obowiązki w sterowniach/nastawniach ewentualnie w biurze, mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych usprawniających pracę, w tym np. specjalnej klawiatury. Niezbędne może się okazać częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy) ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym biurową.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

  Ze względu na to, że niektóre zadania są wykonywane w pomieszczeniach biurowych lub sterowniach/nastawniach, istnieje możliwość pracy na tych stanowiskach osób z dysfunkcjami kończyn dolnych nawet w znacznym stopniu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zawsze osoba taka będzie potrzebowała indywidualnie dobranego sprzętu dostosowującego środowisko pracy do jej możliwości i ograniczeń. Niezbędna jest też właściwa organizacja pracy, tak aby możliwe było wykonywanie niektórych lub wszystkich zadań w pozycji siedzącej.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i położenia blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz rozmieszczenie użytkowanych maszyn i urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki).

   W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wymagana likwidacja barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy, w tym zapewnienie odpowiedniej szerokości wewnętrznych wolnych dróg komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi do pomieszczeń i wind, a także likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

  W miejscu pracy jest potrzebne powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowanie wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnienie dostępności użytkowanych maszyn i urządzeń, szaf oraz regałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań czynności wymagających dobrej koordynacji ruchowej. Polecana jest praca biurowa, przy pulpitach sterowniczych czy monitorach, z wyłączeniem zadań terenowych, remontowych, naprawczych czy konserwacyjnych.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, mogą także, sporadycznie, wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające. Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy dla osób słabowidzących wykonujących prace terenowe jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na charakter zadań, należy więc ograniczyć obowiązki osoby z dysfunkcją narządu wzroku, eliminując zadania wykonywane w trudnych warunkach i miejscach.

   W przypadku osób z tego rodzaju dysfunkcją niezbędne jest dobre przygotowanie stanowiska pracy – doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka, eliminacja potencjalnych źródeł odblasku (matowanie powierzchni). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy. Do pracy na komputerze można wykorzystywać specjalne edytory tekstu powiększające litery i grafikę. Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie).

   Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną, wizyjną lub wibracyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością na wybranych stanowiskach. Wymaga to jednak właściwej organizacji pracy – w przypadku osób głuchoniemych konieczna jest znajomość przez otoczenie (przynajmniej jedną osobę) języka migowego bądź stała współpraca pracodawcy z profesjonalnym tłumaczem tego języka (możliwość korzystania z tłumacza języka migowego on-line). Konieczne może się okazać ograniczenie zakresu posługiwania się językiem pisanym, ponieważ rozumienie informacji na piśmie przez osoby głuchonieme posługujące się językiem migowym jest znacząco utrudnione. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

   Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

Należy ograniczyć obowiązki osoby z dysfunkcją narządu słuchu, eliminując zadania wykonywane w trudnych warunkach i miejscach.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą

– z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.