Artysta rzeźbiarz

 ARTYSTA RZEŹBIARZ

 

1. Informacje ogólne

 

   Artysta rzeźbiarz tworzy dzieła, które stają się elementami otoczenia człowieka wkomponowując się w przestrzeń publiczną lub stanowiąc element wyposażenia wnętrz, również prywatnych. Rzeźby mogą mieć różne przeznaczenie, nie tylko dekoracyjne, są np. estetyczną formą upamiętnienia ważnych wydarzeń czy postaci historycznych. Artysta rzeźbiarz tworząc, przedstawia swoją wizję rzeczywistości. Tworzy również na zlecenie, według zamówienia zleceniodawcy, wówczas musi się dostosować do jego wymagań i negocjować oczekiwania wobec efektu końcowego.

   Dzieło artysty rzeźbiarza może powstać z rozmaitych materiałów. Głównymi tworzywami są: drewno, kamień, metal, ceramika, gips, glina, ale też plastik, szkło, papier i inne surowce. W obecnych czasach artyści ograniczeni są tylko własną wyobraźnią i inwencją twórczą.

   Początkowym etapem powstania rzeźby jest stworzenie projektu, np. w formie przestrzennego rysunku, a następnie jego modelu w odpowiednio zmniejszonej skali. Następnie, jeśli projekt zostaje przyjęty (w przypadku zlecenia na wykonanie konkretnego dzieła) lub zgadza się z pierwotnym wyobrażeniem twórcy, artysta przechodzi do pracy nad faktycznym dziełem.

   Tworzenie właściwej rzeźby również ma kilka etapów. Po wyborze odpowiednich materiałów artysta sporządza odlew bądź kształtuje w materiale pierwotną bryłę, którą następnie obrabia. Po nadaniu odpowiedniego kształtu zajmuje się fakturą powierzchni rzeźby oraz wszelkimi jej detalami i konturami.

   Artysta rzeźbiarz wykorzystuje różnorodne narzędzia i instrumenty nieprecyzyjne (takie jak młotek, pilnik, dłuto, świder, piła, spawarka) oraz narzędzia i instrumenty precyzyjne, np. wiertarkę dentystyczną. Czasami wykorzystuje także różnego rodzaju substancje chemiczne, np. kleje, rozpuszczalniki czy farby.

   Artysta rzeźbiarz pracuje na ogół w pracowniach rzeźbiarskich wyposażonych we wszelkie potrzebne mu urządzenia i narzędzia. Zdarza się, że tworzona przez niego rzeźba jest na tyle duża, że musi być tworzona na zewnątrz.

   Przedstawiciel tego zawodu (jak i przedstawiciele większości innych profesji) może być wykładowcą na uczelni artystycznej. Naucza wtedy metod i technik używanych w rzeźbiarstwie, a jego praca wykonywana jest częściowo w salach uczelnianych.

   Istnieje możliwość zatrudnienia artysty rzeźbiarza w galeriach bądź muzeach, wówczas jego miejscem pracy są pomieszczenia tych instytucji.

   Częstość kontaktów z ludźmi przedstawiciela tego zawodu jest zależna od wykonywanej przez niego pracy. Jeśli jest pracownikiem galerii, muzeum bądź pracuje jako wykładowca na uczelni wyższej, to kontakt ten jest stały i bardzo intensywny. Jeśli zajmuje się tworzeniem, kontakty te są bardziej ograniczone.

   Praca artysty tworzącego rzeźby ma charakter indywidualny i jest wykonywana samodzielnie. Artysta musi oczywiście współpracować ze zleceniodawcą, a także pozyskać odpowiednie materiały. W przypadku dużych rzeźb ich wykonanie często spoczywa na innych osobach, np. kamieniarzach czy modelarzach, a artysta jedynie nadzoruje ich pracę.

   Artysta rzeźbiarz, jeśli zajmuje się samodzielnym tworzeniem, nie ma normowanych godzin pracy. Jest to praca fizyczna i wymagająca często sporo wysiłku. Jeśli artysta tworzy dzieło na zamówienie, jest ograniczony wyznaczonym terminem.

   Artysta rzeźbiarz poprzez swoje dzieła niejako organizuje przestrzeń publiczną i oddziałuje na ludzi i ich poczucie estetyki. Jest więc obarczony odpowiedzialnością społeczno-moralną. Jeśli zaś pracuje w galerii bądź muzeum, spoczywa na nim odpowiedzialność za eksponaty w nich zgromadzone. W przypadku pracy na uczelni odpowiada za bezpieczeństwo swoich uczniów oraz za wyposażenie i maszyny znajdujące się w pracowniach, w których naucza i z których korzysta podczas zajęć.

   Praca artysty rzeźbiarza wiąże się z ryzykiem konfliktów w przypadku jego częstych kontaktów z ludźmi. Często zdarza się, że wizja rzeźby, jaką ma artysta rozmija się z wyobrażeniem zleceniodawcy i negocjacje między nimi bywają trudne. Ze względu na używanie w pracy wielu różnych narzędzi i maszyn rzeźbiarz narażony jest na różnego rodzaju uszkodzenia ciała (skaleczenia, otarcia, zwichnięcia, stłuczenia, zaprószenia oczu). Pyły powstające przy okazji dopracowywania dzieła mogą mieć negatywny wpływ na układ oddechowy i być przyczyną wielu chorób (np. pylicy płuc). Praca artysty rzeźbiarza może wiązać się z trwaniem w niewygodnej pozycji, może zatem być przyczyną problemów z kręgosłupem. Osoby pracujące na stanowisku wykładowcy, ze względu na konieczność częstego i długotrwałego mówienia, mogą mieć problemy z narządem mowy.

 

2. Wymagania

 

   Jak w przypadku każdego zawodu artystycznego niezbędne u artysty rzeźbiarza są uzdolnienia artystyczne. Osoba wykonująca ten zawód musi być niezwykle twórcza, mieć dużą wyobraźnię, w tym wyobraźnię przestrzenną i cechować się dużą ciekawością świata. Niezbędne są zainteresowania artystyczne, a także techniczne, ze względu na fakt, iż rzeźbiarz wykorzystuje w swojej pracy wiele narzędzi i urządzeń.

  Artysta rzeźbiarz powinien również cechować się dużą samodzielnością, gdyż samodzielnie: znajduje zleceniodawców, podejmuje decyzję o sposobie wykonania dzieła, wybiera odpowiednie techniki. Przy wykonywaniu pracy potrzebne są duże: wytrwałość, cierpliwość i dokładność, gdyż jest to praca długotrwała i często żmudna, wymagająca długiego skupienia uwagi na detalach.

   W przypadku negocjacji ze zleceniodawcą bądź nadzorowania wykonania własnego projektu przez inne osoby przydatna jest również umiejętność współpracy z ludźmi i postępowania z nimi.

Artysta rzeźbiarz powinien być odporny na długotrwały wysiłek, gdyż praca przy dziele zajmuje czasem dużo pracy i bywa męcząca fizycznie (zaliczana jest do kategorii prac średnio ciężkiego wysiłku fizycznego). Przydatna jest duża sprawność układów kostno-stawowego oraz mięśniowego.

   Niezbędna jest dobra ostrość widzenia, w tym rozróżnianie barw (praca jest niedostępna dla osób cierpiących na daltonizm), a także doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa. By móc pracować nad rzeźbą, artysta musi mieć zręczne ręce i palce, pozwalające na wykonywanie nawet drobnych i precyzyjnych prac. Ważna jest duża sprawność zmysłu dotyku.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie artysty rzeźbiarza są dysfunkcje narządu ruchu w obrębie kończyn górnych. Dysfunkcje narządu ruchu w obrębie kończyn dolnych nie są w zasadzie przeciwskazaniem, ale znacznie ograniczają możliwości wykonywania własnych projektów przez artystę.

   Ograniczeniem są znaczne dysfunkcje narządu wzroku, a także dysfunkcje sfery intelektualnej.

Przeciwskazaniem względnym jest epilepsja, ze względu na ewentualne wystąpienie zagrożenia zdrowia w sytuacji wystąpienia ataku podczas używania maszyn do obróbki materiału, z którego tworzona jest rzeźba.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie artysty rzeźbiarza osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obrębie kończyn dolnych, jednak niezależnie od jej typu zawsze działa ona ograniczająco na możliwości samodzielnego wykonywania dzieła. Warunkiem zatrudnienia osób z tego typu dysfunkcją jest odpowiednie przystosowanie środowiska pracy.

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z niewielkimi dysfunkcjami narządu wzroku mogą wykonywać pracę artysty rzeźbiarza, jeśli korzystają z pomocy optycznych zapewniających ostrość widzenia wystarczającą do wykonywania długotrwałych i precyzyjnych czynności związanych z dopracowywaniem rzeźby. Zatrudnienie jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy.

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   W zawodzie artysty rzeźbiarza mogą być zatrudnione osoby z dysfunkcjami narządu słuchu, nawet znacznego stopnia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy. Niemniej dysfunkcje tego typu mogą stanowić przeszkodę w edukacji artystycznej osób chcących wykonywać ten zawód.

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie artysty rzeźbiarza osób z dysfunkcją sfery psychicznej pod warunkiem stałej kontroli lekarza psychiatry oraz zapewnienia odpowiednich warunków na stanowisku pracy. Konieczne może być ograniczenie niektórych zadań. Należy przestrzegać indywidualnych zaleceń lekarza prowadzącego.

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby z epilepsją, z rzadko występującymi atakami poprzedzonymi aurą, mają ograniczoną możliwość wykonywania zawodu z racji ryzyka wystąpienia dodatkowego urazu w sytuacji, gdyby do ataku doszło podczas użytkowania narzędzi do obróbki rzeźby. Dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W przypadku osób z dysfunkcjami narządu ruchu w obrębie kończyn dolnych może zaistnieć konieczność ograniczenia lub eliminacji niektórych zadań. Osoby z tego typu dysfunkcjami mogą mieć np. trudności z wykonywaniem większych form lub korzystaniem ze wszystkich możliwych materiałów. Mogą natomiast zająć się tworzeniem rzeźb w mniejszym formacie, przy użyciu materiałów dla nich dostępnych. Może pojawić się również problem z korzystaniem z niektórych maszyn.

   Sytuacja każdej osoby z tego typu dysfunkcją jest inna i wymaga indywidualnego potraktowania. Pracownia rzeźbiarska powinna być odpowiednio dostosowana: wyposażona w urządzenia wspomagające swobodne poruszanie się w niej. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich konieczne jest zapewnienie odpowiednio dużej powierzchni manewrowej i zamocowanie poręczy w miejscach, w których osoba niepełnosprawna miałaby się przesiadać z wózka i na wózek.

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z dysfunkcją narządu wzroku niewielkiego stopnia powinny być zaopatrzone w indywidualnie dopasowane szkła optyczne bądź soczewki kontaktowe zapewniające dobrą ostrość widzenia. Należy zapewnić odpowiednie doświetlenie miejsca i stanowiska pracy.

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Osoby z dysfunkcją narządu słuchu powinny być, w miarę możliwości, zaopatrzone w indywidualnie dobrane aparaty słuchowe wzmacniające siłę dźwięków. Jeśli rzeźbiarz współpracuje z innymi wykonawcami, należy, jeśli to konieczne, wprowadzić wewnętrzny system komunikacji.

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Decyzja o możliwości pracy osoby z dysfunkcją sfery psychicznej w zawodzie artysty rzeźbiarza powinna być zawsze podejmowana na podstawie opinii lekarza psychiatry. Należy z nim uzgodnić zakres zadań, jakie osoba może wykonywać (zwłaszcza związanych z obsługą narzędzi, które mogą być przyczyną wypadków i okaleczeń). O ile to możliwe, należy ograniczyć sytuacje konfliktogenne i stresujące, np. częste i intensywne kontakty z ludźmi. Nie ma możliwości zatrudnienia osoby z taką dysfunkcją jako wykładowcy.

5.5. Osoby z epilepsją

   W przypadku osób z epilepsją, z rzadko występującymi atakami poprzedzonymi aurą, istnieje ryzyko, że atak pojawi się podczas pracy z niebezpiecznym narzędziem, co mogłoby być bardzo niebezpieczne. Dlatego możliwości wykonywania tego zawodu przez osobę cierpiącą na padaczkę są mocno ograniczone. Przede wszystkim konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie wykorzystywanych urządzeń. W każdej sytuacji jest to sprawa bardzo indywidualna.

  Rozwiązaniem może być zastosowanie odpowiednich materiałów: ograniczenie stosowania materiałów twardszych, takich jak kamień czy metal, a użycie materiałów takich jak glina czy gips, a także ograniczenie używanych narzędzi. Rozwiązaniem jest również sytuacja, gdy artysta jest tylko osobą nadzorującą proces tworzenia rzeźby.

   Osoby z epilepsją muszą mieć zapewnioną możliwość uzyskania szybkiej pomocy w sytuacji wystąpienia ataku. Wskazane jest zatem takie zorganizowanie pracy, aby w pobliżu stale były inne osoby.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.